עדכון ליום 4.5.2020

עידכונים הסברים לבקשה לקבלת היתר לפי חוק עבודת נשים פסיקות בג”צ ביטול חוק הפיקדון בכל הקשור לחלק העובד הזר בג”ץ, ברוב דעות, קיבל בחלקן עתירות שהוגשו נגד “חוק הפיקדון” וקבע כי הוראת החוק המחייבת עובדים מסתננים להפקיד חמישית משכרם כפיקדון …... לקריאה

תשלום שעות נוספות לעובד סיעודי

תשלום שעות נוספות לעובד סיעודי ביה”ד פסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העסקת המערער כמלווה לנכה צה”ל, שכן מתכונת העסקתו שונה מנסיבות העסקתם של אבי מור או יולנדה גלוטן,  בין היתר, משום שהוא לא עבד באופן מלא בביתו …... לקריאה

שירות המדינה משמעת

שירות המדינה משמעת בג”ץ דן בפרשנות סעיף 34(6) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ”ג-1963, ופסק כי אמצעי משמעת של העברה ללא הגבלה מהתפקיד משמעה העברה לצמיתות, וכי קיימת מעין חזקה לפיה עובד המועבר מתפקידו לזמן מוגבל, זכאי לחזור לתפקידו בתום תקופת …... לקריאה

ביטול חוק הפיקדון בכל הקשור לחלק העובד הזר

ביטול חוק הפיקדון בכל הקשור לחלק העובד הזר בג”ץ, ברוב דעות, קיבל בחלקן עתירות שהוגשו נגד “חוק הפיקדון” וקבע כי הוראת החוק המחייבת עובדים מסתננים להפקיד חמישית משכרם כפיקדון אשר יוחזר להם רק במועד עזיבתם את הארץ אינה חוקתית והורה …... לקריאה

חוק שעות עבודה ומנוחה

חוק שעות עבודה ומנוחה ביה”ד הארצי פסק כי תחום שעות העבודה בעבודת לילה, ובכלל זה בענף השמירה, הינו בן שבע שעות, כאמור בסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה. הקו המנחה הפרשני הראוי הוא שסטייה מהסדר שקבע המחוקק הראשי (בסעיף 2 …... לקריאה

כספי פיצויי עודפים שהופקדו לקופה

כספי פיצויים עודפים שהופקדו לקופה מלוא הסכומים שנזקפו לזכות העובד בפוליסת ביטוח המנהלים בה הופקדו תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד, ייזקפו על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. כן נקבע שהחברה זכאית לקזז סכום עודף שהצטבר בפוליסה בגין פיצויים ממענק פרישה שקיבל …... לקריאה

הסתלקות מבקשת אישור גמול ינתן במקרה של הסתלקות מתובענה ייצוגית יינתן רק אם היתה עילה מלכתחילה לתובענה והאם הביאה תועלת. האפשרות להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית או מתובענה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגית (להלן: החוק). בסעיף זה נקבע …... לקריאה

סמכות בית הדין לעבודה לדון בעניין משרתי שב”ס

סמכות בית הדין לעבודה לדון בעניין משרתי שב”ס ביה”ד לעבודה מוסמך לדון בתביעת המערערת, אשר שירתה בשירות בתי הסוהר, לפיצוי לפי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה). מנגד, ביה”ד לעבודה אינו מוסמך לדון בעילת התובענה …... לקריאה

תשלום שעות נוספות לעובד סיעודי

תשלום שעות נוספות לעובד סיעודי ביה”ד הארצי פסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העסקת המערער כמלווה לנכה צה”ל, שכן מתכונת העסקתו שונה מנסיבות העסקתם של אבי מור או יולנדה גלוטן,  בין היתר, משום שהוא לא עבד באופן מלא …... לקריאה

הסברים בקשר לבקשה לקבלת היתר לפי חוק עבודת נשים

הסברים בקשר לבקשה לקבלת היתר לפי חוק עבודת נשים טרם עריכת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה מכוח חוק עבודת נשים יש לעיין בנוהל (להלן: “הנוהל”) המפורסם באתר משרד העבודה הרווחה ושירותים חברתיים (להל: “האתר”). בהתאם לנוהל – …... לקריאה

ספר – הסכמים ומסמכים בדיני עבודה

מכתבים לעובדים ומסמכי סיום ההעסקה הודעה בדבר ניצול חופשה שנתית טרם מחיקתן הזמנה לשימוע לפני פיטורים פרוטוקול ישיבת שימוע מכתב סיום עבודה לאחר שימוע הודעה בדבר שיבוץ בתפקיד חדש בעקבות ישיבת שימוע מכתב המלצה בקשה לקבלת היתר מכוח חוק עבודת …... לקריאה

סעיף 11(א) לחוק –הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות  שביחסי העבודה

סעיף 11(א) לחוק –הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות  שביחסי העבודה                              חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 התפטרות אחרת שדינה כפיטורים 11 (א)  התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית …... לקריאה

סעיפים 7(ב) ו- 7(ג)  לחוק פיצויי פיטורים  – התפטרות הורה (אב)

סעיפים 7(ב) ו- 7(ג)  לחוק פיצויי פיטורים  – התפטרות הורה (אב)                                     חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 התפטרות של הורה 7 ב)  הוראות סעיף קטן …... לקריאה

סגירת חשבון ועזיבת העובד את מקום העבודה

סגירת חשבון ועזיבת העובד את מקום העבודה א. אישור לעובד על תקופת עבודה מעסיק מחויב למסור לעובדו במועד סיום יחסי העבודה אישור בכתב בדבר המועד לתחילתם וסיומם של יחסי העבודה, ללא כל קשר לשאלה אם העובד פוטר או התפטר וזאת …... לקריאה
פוריות, הפריה

אפליה מחמת טיפולי פוריות/טיפולי הפריה חוץ גופית

אפליה מחמת טיפולי פוריות/טיפולי הפריה חוץ גופית ראה פרק חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988 (להלן: “חוק השוויון”) – הוראות חוק וכללי. בנוסף, הכללים והעקרונות הקשורים ליישום הוראות חוק השוויון, ובכלל זאת נטל ההוכחה, הכתמת ההחלטה בשיקול מפלה, רלבנטיות הכוונה להפלות, …... לקריאה