דיני עבודה – עידכון המשרד ליום 4.1.2020

עדכונים חוזר רשות המסים בנושא הבחירות לכנסת ה – 23 »   מאמרים חדשים בדיני  עבודה סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים » הוראת סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה »   פסקי דין של בית הדין …... לקריאה

פורום דיון נאות

למרות שהעובדת עבדה בישראל ביחידת סמך של משרד החוץ הספרדי, נמצא  שהפורום  הנאות  לבירור טענות התובעת בקשר  לקבל הפרשי שכר לפי הסכם קיבוצי ספדי הוא בספרד. המערערת (להלן: העובדת) מועסקת במשרדי המשיבה בישראל. המשיבה (להלן: המעסיקה) היא יחידת סמך של …... לקריאה

יציגות של ההסתדרות הלאומית במכבי

ביה"ד הארצי לא מצא מקום להתערב בפסיקת ביה"ד האזורי לפיה ההסתדרות הלאומית היא ארגון העובדים היציג של עובדי המערערת שאינם רופאים. עם זאת, הדיון הוחזר לבית הדין האזורי משום שנפלה טעות אריתמטית במספר החברים מקרב עובדי המערערת הדרוש לצורך עמידה …... לקריאה

דיני עבודה – עדכון המשרד ליום 29.12.19

פסיקה של בית הדין הארצי מחיקת ראש עיר מן התביעה » ביה"ד הורה על מחיקת ראש מועצה מן התביעה, שכן המשיבה לא הצביעה על הוראה בחוק בית הדין לעבודה, המקנה לביה"ד לעבודה סמכות לדון בתביעתה, ואין מקום לצירוף ראש המועצה …... לקריאה

מחיקת ראש עיר מן התביעה

ביה"ד הורה על מחיקת ראש מועצה מן התביעה, שכן המשיבה לא הצביעה על הוראה בחוק בית הדין לעבודה, המקנה לביה"ד לעבודה סמכות לדון בתביעתה, ואין מקום לצירוף ראש המועצה כבעל דין דרוש. החלופות הרלוונטיות לענייננו בסעיף 24 לחוק הן: בתובענות …... לקריאה
פיטורים, השעייה

פיטורין מנהליים לעומת פיטורים מחמת משמעת

בית הארצי סירב להתערב בהחלטת בית האזורי שלא לתת סעד של השבה לפיטורים, תוך שנדחית טענת העובד כי בעניינו מדובר בפיטורי משמעת שצריכים להיות מוכרעים בבית הדין למשמעת של עובדי רשויות מקומיות. אשר לטענת המבקש לחוסר סמכות לפיטורים מינהליים בשל …... לקריאה

העדר קיזוז עבודה חלקית כנגד תשלום ש"נ

לעובד נפסק תשלום ש"נ, תוך שטענת הקיזוז שהעלתה החברה ביחס לימי עבודה חלקיים אשר שילמה בעדם יום עבודה מלא, נדחתה שכן בזמן אמת החברה לא פעלה ולא טענה דבר לעניין זה. נקבע שאין מדובר בטעות אלא בהסכמה מודעת לתשלום ולכן …... לקריאה

פיצוי כספי בגין פגיעה בחופש ההתארגנות

בית הארצי חידד כללים לקביעת פיצוי כספי בגין בחופש ההתארגנות. עם זאת, לא מצא בית הארצי להתערב בפסיקת הפיצוי שנקבע על ידי בית הדין אזורי לעבודה בסך של 300,000 ₪. נקבע שהמחוקק הביע את רצונו להגן על זכותם היסודית של …... לקריאה

הפרת זכות ההתארגנות

נקבע פיצוי בסך 779,000 ₪ כנגד נטו מלינדה סחר בע"מ בגין הפרת זכות ההתארגנות. בקביעת שיעור הפיצוי, טרם פסיקת סכום הפיצוי הכולל, ראוי להבהיר מה מספר ההפרות שהוכח, ובהתאם מה היא מסגרתו המקסימאלית של הפיצוי בהתאם לחוק. קביעת שיעור הפיצוי …... לקריאה

ביטול הרשעה בגין העסקת עובד זר

בנסיבות המקרה המיוחדות, נוכח פגמים חמורים שנפלו בהתנהלות המדינה בשלב איסוף הראיות והכניסה הכוחנית לבית המערער, יש להסתפק בענישה ללא הרשעה, כתחליף לביטול מוחלט של כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק. נקבע שנפלו פגמים חמורים בכניסת המפקחים מטעם רשות האוכלוסין …... לקריאה

רציפות זכויות פנסיה

המשיב זכאי לקבל מהמדינה – מעסיקתו האחרונה – פנסיה בגין פרישתו מחמת מצב רפואי לפי הכללים הנהוגים אצלה, וזאת גם בגין תקופת העבודה בה בוטח במבטחים. בעניין קוריצקי נפסק בדעת רוב כי יש לפרש את הסכם הרציפות בהתאם לתקנון האחיד, …... לקריאה

תביעה ייצוגית

ביה"ד האזורי לא היה מוסמך לערוך תיקונים להסדר פשרה בתובענה הייצוגית שהגישו המערערים נגד המשיבה 1 בלא לקבל לכך את הסכמת הצדדים מראש. עם זאת, אין זה מוצדק לאשר את הסדר הפשרה כפי שנחתם בין הצדדים. בהעדר הסכמה של הצדדים …... לקריאה

צו הרחבה בתעשייה חל גם עובדים זרים

צו ההרחבה "מסגרת לביטוח מקיף בתעשייה" אינו שולל את זכויות העובדים הזרים בתחום הפנסיוני, אלא מפנה לנספח לצו שקובע כי ההסדר יתבצע בין היתר בהתאם לסעיף 1יא(ו)(2) לחוק עובדים זרים לפיו הסכום המועבר בגין העובד הזר לפי החוק לא יפחת …... לקריאה

המועד בו פורצת מחלה לעניין אובדן כושר עבודה

בית הדין הורה לקרן לבחון מחדש את השאלה האם מחלת המערער "החלה" לפני הצטרפותו לקרן, תוך יציאה מנקודת המוצא שנקבעה בהלכת אבו נסאר לפיה תחילת המחלה הוא המועד שבו היא החלה לתת את ביטויה במבוטח אפילו טרם אובחנה ככזו, ותוך …... לקריאה
הטבות, זכויות סוציאליות

חופשה, דמי הבראה, קיזוז הודעה מוקדמת.

בנסיבות בהן לא נמנע מהמשיבה-העובדת לצאת לחופשה בפועל, ושולם לה מדי שנה תשלום בעד חופשה, אין להחיל את הלכת אצ'ילדייב ויש לקזז מהתשלום בעד פדיון חופשה, תשלומים בעד חופשה ששולמו למשיבה במהלך תקופת עבודתה; את דמי ההבראה ששולמו בשנתיים האחרונות …... לקריאה