סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה

סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 9. אי חידוש חוזה עבודה (א)  היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע …... לקריאה

פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מגורים – גירושין, בן זוג, חו"ל

סעיף 8(3) לחוק ותקנה 12(ג)-12(ט) לתקנות – העתקת מקום מגורים עקב סיבות אחרות. 8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו – (3) מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות …... לקריאה
עם התגים , , , , , |

פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי או ישוב ספר

סעיף 8 (2) לחוק ותקנה 12(ב) לתקנות – התפטרות לרגל העתקת מגורים לישוב חקלאי או ספר 8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו – 2) לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור …... לקריאה
עם התגים , , , , , |

פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים עקב נישואין

סעיף 8 (1) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים עקב נישואין 8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו – (1) לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו …... לקריאה
עם התגים , , , |

התפטרות עקב העתקת מקום מגורים

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים 8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו – (1) לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת …... לקריאה

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לצורך טיפול בילד

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה "7. (א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. והוא הדין לגבי עובדת שהתקיימו לגביה אחד מאלה: (1) קיבלה …... לקריאה

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי "6. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות – רואים לענין פיצויי פיטורים את התפטרותו …... לקריאה

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963  – עובד שנפטר "(א) נפטר עובד, ישלם המעביד לשאריו, פיצויים כאילו פיטר אותו.שארים לעניין זה- בן זוג של העובד בשעת פטירתו לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר …... לקריאה

סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר

סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר "עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו, זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר". תמצית הכללים הנוגעים לסעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים שעה שעבודתו של העובד …... לקריאה

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר

סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר "פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלו פוגעים בזכות הפיצויים" …... לקריאה

סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה

סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים – רציפות בעבודה – פיצויי פיטורים הוראת סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים" עניין סעיף 1 יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת-  (1) שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949, …... לקריאה

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים (א) מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים. "עונה" לענין …... לקריאה

אי תשלום שעות נוספות לעובד הממלא  תפקיד הנהלה

התובעת, שהועסקה במפעל של הנתבעת כמנהלת הבטחת איכות, שימשה ב"תפקיד הנהלה" ו"תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי" לפי הוראות סעיף 30(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה, ולפיכך חוק זה אינו חל על התובעת והיא אינה זכאית לתשלום גמול שעות נוספות. …... לקריאה

סירוב עובד להתייצב לשיבוץ לתפקיד חדש ואי תשלום שכר בגין כך

משלא התייצבה העובדת לתפקיד אליו שובצה, ומשאין טענה כנגד חוקיות השיבוץ, משעובר לשיבוץ הובהר לעובדת הסיכון הכרוך באי התייצבותה ומשישבה בחוסר מעש בתפקיד הקודם ולא פנתה לערכאות בסמוך לאחר השיבוץ כדי להעמיד לבחינה את שאלת חוקיותו, המערערת לא הייתה מוכנה …... לקריאה

מסירת אמירות הנוגע לאופי העובד

​אמירות ספורות שאמר הנתבע בשיחת הבהרה שהתקיימה בין התובעת והנתבע לפני המפקח מטעם משרד החינוך על האולפנה, המתייחסות להטלת דופי באופייה של התובעת (ולהבדיל מתלונות על תפקודה) זיכו את העובדת בפיצוי בסך של 5,000 ₪. חוק איסור לשון הרע (להלן: …... לקריאה