article7

הסכם העסקה

הסכם העסקה הינו חוזה מחייב, שבו ינוסחו תנאי העבודה המלאים של העובד, כאשר מלבד הגדרות השכר ותנאי העבודה עצמה, יוגדרו גם ההגבלות באשר לשמירה על סודיות לאחר עזיבת העובד, ההפרשות הפנסיוניות ועוד. המטרה היא להסדיר את יחסי המעסיק והעובד, כאשר ניתן לשלב בתוך ההסכם גם סעיף העוסק בניהול מחלוקות עתידיות, באם יגיעו, המגדיר את מנגנון הטיפול במקרים כאלה. כאשר קיימת מחלוקת בין העובד למעביד, שלא מיושבת על פי הסכם העבודה הזה – בין אם במסגרת תקופת ההעסקה או לאחריה, כדאי לערב עורך דין דיני עבודה.

short-form-img
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות:

  מהם הסעיפים שיש לשים אליהם לב במסגרת הסכם העסקה?

  ישנם מספר נושאים, עליהם חשוב לשים את הדגש במסגרת החתימה על הסכם העסקה. המטרה היא להבהיר בצורה ברורה ושאינה משתמעת לשתי פנים, את העניינים הללו:

  שכר ותמורת שעות נוספות

  כיצד יחושב השכר: האם השכר הוא שעתי ואז מה גובה השכר פר שעה? אם השכר איננו שעתי אלא יומי, שבועי או חודשי-גלובלי, מה יהיה גובהו? מהות חישוב השכר, כוללת גם את היקף המשרה. המשמעות היא, שצריכה להיות הגדרה ברורה בתוך הסכם ההעסקה באשר להיקף השעות המגדירות את המשרה בשלמותה, כאשר כל עבודה המתבצעת מעבר לכך – תיחשב כשעות נוספות. 

  החוק מגדיר כי שעות נוספות יחושבו באופן נפרד מן השעות הכלולות במשרה כפי שהוגדרה בהסכם, אך הן נגזרות מהיקף המשרה והן מתומחרות באופן אחר – כרבע עד מחצית יותר, משוויה של שעת עבודה רגילה. 

  הפרשות פנסיוניות

  ככלל, חובה על המעסיק לבטח את העובדים שלו בביטוח פנסיה, באמצעות הפרשות הן של המעסיק עצמו והן של העובד בו זמנית. הגדרת ההפרשות לביטוח הפנסיוני חובה שתימצא בתוך הסכם העסקה, כאשר גובה ההפרשות ייגזר מתוך גובה השכר והעובד רשאי לבחור בעצמו את הגוף הפנסיוני אליו יופרשו הכספים. הגדרת היקף המשרה הכרחית גם לצורך חישוב פיצויים עתידיים וכן חישוב ההפרשות לפנסיה.

  תנאי העסקה כלליים

  הסכם העסקה חייב לכלול הבהרה באשר לימי המחלה והחופשה של העובד. החוק מגדיר תמורה בנוגע לעניין ימי מחלה, אך המעסיק רשאי להגדיר כי הוא  מעניק לעובד הטבה בעניין זה, למשל תשלום דמי מחלה החל מן היום הראשון – לכן חשוב שהנושא ייחתם בהסכם. 

  הגבלת עיסוק ואי תחרות

  סעיף שצריך להופיע בתוך הסכם העסקה, הוא סעיף הגבלת עיסוקו של העובד לאחר עזיבתו את מקום העבודה, לרבות קבלת משרה אצל ארגון מתחרה. מטרת החתימה על סעיף זה היא, לכאורה, שמירה על הסודות המסחריים של מעסיקו הקודם, אבל חוק היסוד המגדיר את חופש העיסוק – למעשה מתיר עבודה עתידית של עובד שעזב, בכל מקום שבו יחפוץ.

  הסכם העסקה יכול לגרוע מזכויות שמגיעות לעובד?

  הסכמי עבודה לרוב יהיו דומים אחד לשני ויכללו את תנאי ההעסקה, על פי החוק המוגדר בישראל בכל אחד ואחד מהנושאים הנכללים בהסכם. עם זאת, המעסיק רשאי להוסיף תנאים טובים יותר, משמע ימי חופש שהם מעבר למינימום המוגדר בחוק, גובה התמורה בעד שעות נוספות וכהנה וכהנה, על פי רצונו וכמוסכם בינו לבין העובד.

  עם זאת חשוב להדגיש, כי חוזה עבודה אינו יכול לגרוע מזכויות העובד החוקיות, זאת גם אם העובד נוטה להסכים לתנאים פחות טובים ממה שהחוק קובע. 

  למי לפנות בכל הקשור בהסכם העסקה?

  כאשר עולה הצורך להבהיר את הכתוב בתוך הסכם ההעסקה, למשל כשנוצרת מחלוקת בנושאים המוגדרים בו כשהעובד מעוניין לעזוב – כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין דיני עבודה. עורך הדין משה וקרט הינו פרקליט מומחה לדיני עבודה, בעל ניסיון רב בליווי וייצוג לקוחות – מעסיקים ועובדים כאחד – בתחום של זכויות העובד. 

   

  לייעוץ ראשוני חייגו עכשיו
  phone-icon052-860-3226 ⁩

   או השאירו פרטים ונחזור אליכם
   תוך 24 שעות:

   מאמרים מומלצים
   ייעוץ בוואטסאפ