לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
שימוע לפני פיטורין
Avatar
vakrat
19 יולי 2012

שימוע לפני פיטורין

העלינו לאתרנו סקירות פסיקה מהשנים האחרונות שניתנו בבית הדין הארצי לעבודה ובתי הדין האזוריים לעבודה בנושא חובת השימוע

כפי שניבט מסקירות פסיקה הללו קיימת חובה לקיים שימוע כהלכתו לפני קבלת החלטת פיטורים, לרבות בגופים פרטיים ובפיטורי צמצום. כך, יש חובה להודיע מראש  לעובד כי נשקלים פיטוריו ולפרט העילות לכך. על מעביד ליתן בידי העובד שהות מספקת להיערך לשימוע והזדמנות להשמיע את נימוקיו לשלילת הכוונה לפטרו. ההזמנה לשימוע תתעד בקצרה הרקע לתהליך והסיבות לקיומו וכן רשימת מסמכים שיוצגו בהליך, ככל שיש כוונה להציג/להסתמך על מסמכים. ניהול ההליך צריך שיתקיים בתום לב, בלב פתוח ובנפש חפצה. ההחלטה על הפיטורים לא תתקבל לפני קיום השימוע, אלא יש לקיים את השימוע בתום לב. מנהליו של העובד צריכים לשמוע את נימוקיו של העובד, לשקול אותם ורק לאחר מכן, להגיע להחלטה. הליך ראוי יהיה כזה בו יוקדש זמן לשמיעת דברי העובד בשימוע ולאחר מכן לדיון ולבחינה מעמיקה של הדברים. כך, ראוי כי מכתב הפיטורין יכלול הטעמים שנשקלו לכך.

פיצויים בגין אי קיום שימוע לפני פיטורין והוצאות משפט

תביעה בסך של כ- 1.6 מיליון ₪, לאחר למעלה מ- 20 שנות עבודה, אשר נדחתה במרביתה, הביאה את בית הדין האזורי לעבודה לקבוע, כי הפרת הזכות לשימוע ראוי שתזכה בפיצוי בשיעור של 7,000 ₪ ואילו על פי מדיניות שנועדה לשרש את התופעה של הגשת תביעות מנופחות יש להשית על התובע הוצאות משפט בשיעור של 70,000 ₪! בית הדין הארצי "תיקן" שני פרמטרים אלו.

מדובר בתביעת עובד אי.סי.איי אשר פוטר לאחר למעלה מעשרים שנות עבודה, ואשר עתר בתביעה כספית לסעדים של פיצויים מוגדלים בהתאם להסכם פרישה שחל במקום העבודה, להשלמת רכיב הפיצויים ששולם ולפיצוי בגובה 6 משכורות בגין אי קיום שימוע לפני פיטורין.

בקשר עם שני הסוגיות של פיצויים מוגדלים והשלמת הפיצויים הותיר בית הדין הארצי את הכרעת בית הדין קמא, אשר דחה את התביעות הללו, על כנה.

בית הדין הארצי התערב בסוגיות של פיצויים בגין אי קיום שימוע לפני פיטורין ושל הוצאות משפט. ראוי להפנות לדבריו של כב' השופט איטח, אשר מפיו ניתן עיקר פסק הדין, בעניין של פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לפיהם האבחנה המקובלת בדיני חוזים (ובדיני החיובים בכלל) בין 'נזק ממוני' לבין 'נזק שאינו ממוני', אינה ניתנת להיעשות במדויק בסוגיה של פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. זאת מן הטעם, שבבואו לקבוע את הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין שוקל בית הדין שיקולי מדיניות רחבים שהם מעבר לשיקולי 'הנזק' שנגרם – בין אם הוא ממוני ובין אם לאו, ובכלל זה שיקולי הרתעה והכוונת התנהגות של הצדדים ליחסי העבודה. כך למשל, קשה יהיה להלום תוצאה לפיה עובד שפוטר בניגוד להוראות ההסכם הקיבוצי והתמזל מזלו ומיד לאחר מכן מצא עבודה מכניסה יותר, לא יהיה זכאי לפיצוי בגין כך. ולשון אחר, קשה להלום תוצאה לפיה מעסיק שכזה יצא מבלי ש'שכרו' (ההפרה של ההסכם הקיבוצי) יצא ב'הפסדו' (הפיצוי לעובד). בכך ניתן ביטוי למיוחד בחוזה העבודה ולעקרון לפיו דיני החוזים חלים על יחסי העבודה ב'שינויים המתחייבים' מאופיו של חוזה העבודה. שומה על בית הדין לאזן בין כלל השיקולים הרלוונטיים ובכלל זה עוצמת ההפרה שהביאה לפיטורים שלא כדין. איזון זה יכול ויביא לתוצאה לפיה אין מקום לפסיקת פיצוי לעובד.

בנסיבות מקרה זה החליט בית הדין להגדיל את סכום הפיצוי בגין אי קיום שימוע לעובד, וזאת בין השאר בשים לב לכך שבכל מקרה השימוע לא היה עשוי לשנות את רוע הגזרה, מפיצוי בגובה בסך של 7,000 ₪ לפיצוי בגובה משכורת אחת של העובד בסך של כעשרים וחמישה אלף ₪.

אשר להוצאות משפט, סקר בית הדין את המצב המשפטי לפיו תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי אינה חלה בבתי הדין לעבודה. אין הדבר נובע מ'השמטה מקרית' אלא מהאופי המיוחד של התדיינות בבית הדין לעבודה והביטחון הסוציאלי – אופי שמצריך אמות מידה שונות מאלה של התעריף המינימלי. הכלל הוא שבתי הדין צריכים להיות נאמנים למדיניות בתי המשפט בפסיקת הוצאות "תוך קיום המגמה שבתי דין לעבודה חייבים לפעול למניעת ייקור ההליכים למימוש זכויות", וכי התעריף המינימלי מנחה את בית הדין אך לא מחייב אותו. בשים לב למכלול נסיבות העניין הפחית בית הדין הארצי את שכר הטרחה לסך של 35,000 ₪.

עע (ארצי) 573/09 דב זיידמן נ' אי סי איי טלקום בע"מ, ניתן ביום 16.12.2010 על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר.

חובת שימוע לפני פיטורין מסגרת פיטורי צמצום

בפיטורי התייעלות וצמצום ברשות ציבורית באים לידי ביטוי בעיקר השיקולים המערכתיים של צרכי הגוף המתייעל, ואילו היקף שיקול הדעת הנוגע להיבט האישי של העובד המיועד לפיטורים – מצומצם.

בפיטורי התייעלות יש צורך לבחון את תוקפם של הפיטורים בשני מישורים: המישור הקיבוצי והמישור האינדיבידואלי.

באשר למישור הקיבוצי יש לבחון האם צרכי ההתייעלות היו אמיתיים. נפסק, כי מאחר ובמקרה זה העובד לא עמד בנטל ההוכחה באשר להפלייתו לרעה בכך שנמצא מועמד לפיטורים, הרי שפיטוריו עומדים במבחן המישור הקיבוצי.

אשר למישור האינדיבידואלי, נמצא שתמונת עניינו האישי של העובד הוצגה במלואה במסגרת השימוע, ופרוטוקול השימוע אף משקף את שביעות רצונה של המעסיקה מתפקודו של העובד לאורך השנים. עם זאת, מדובר בהחלטה עניינית אשר התקבלה על רקע מציאות כלכלית קשה השוררת במעסיקה, לאחר בחינת עניינו האישי של העובד. נפסק, כי העובדה שלא נמצאה דרך להמשיך להעסיק את העובד, הגם כי הינו עובד טוב, אינה מעידה על פגם כלשהו בפיטורים או על כך שעניינו האישי של העובד לא נבחן כראוי.

עע (ארצי) 442-09 עיריית לוד נ' גבי מיכאלי, ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר ביום 11.7.10.

שקיפות ומתן הזדמנות אמתית לעובד להתמודד מול הטענות מולו

החלטות בעניינו של עובד חייבות להתקבל על בסיס נתוני אמת, תוך הקפדה על שקיפות ומתן הזדמנות אמיתית לעובד להתמודד עם הטענות המועלות כנגדו. החלטות של גוף מורכב המטפל באלפי עובדים, כדוגמת משרד החינוך, חייבות להיות מלוות גם במנגנון של פיקוח ובקרה.

בית הדין הארצי לעבודה ביקורת חריפה על משרד החינוך אשר הביא לפיטוריו של עובד בעילה ובהנמקה שלא היו אמיתיים ונכונים. נפסק, כי מדובר בהחלטה מאולצת התלושה מן המציאות ש'נתפרה' לעובד לצורך התאמתה לקריטריונים שנקבעו, בלא שהיה לכך בסיס מספיק בנתוני האמת. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מדובר ב'כשל מערכתי' הנובע מהעדר מנגנון בקרה מובנה או ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות לשלביו השונים.

עע (ארצי) 277/09 יצחק רוזנברג נ' מדינת ישראל -משרד החינוך, ניתן על ידי שמואל צור, רונית רוזנפלד, אילן איטח, ביום 03.05.2010.

8 חודשים פיצוי בגין פיטורים שלא כדין

קיבוץ אשר פיטר מנהל חשבונות לאחר כ- 12 שנות עבודה, תוך שהוא מסתיר את הסיבה האמיתית לפיטוריו ותוך שבהליך השימוע נמנע מלמסור לעובד מסמכים רלבנטיים, חויב בפיצוי בגין פיטורים שלא כדין בגובה 8 משכורות.

ע"ע (ארצי) 491/07 מדניק נ' קיבוץ גבולות, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופט עמירם רבינוביץ ביום 1.2.2010.

אי קיום שימוע והעדר התייעצות עם הוועד כמתחייב

לאור חומרת הפגמים שנפלו בהליך פיטוריו של העובד, בכללם אי-קיום שימוע והעדר התייעצות עם הוועד בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי החל על אותו עובד, הרי הגם שהייתה סיבה מוצדקת לפיטורים, הגדיל בית הדין הארצי את הפיצוי שנפסק לזכות העובד בגין פיטורים שלא כדין, מ- 6 ל- 9 חודשי שכר.

עע (ארצי) 662/08 עמוס רובין נ' אפקון ייצור והתקנות דרום בע'מ, ניתן על ידי מותב בראשות סגנית הנשיא ארד ביום 26.01.2010.

אי התייצבות לשימוע – ויתור על הזכות

הליך השימוע לפני פיטורין הינו הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו בטרם פיטורים. אם העובד אינו מנצל הזדמנות זו על אף שביכולתו לעשות כן, לא תישמע טענתו בדבר אי-מתן זכות שימוע.

עע (ארצי) 113/08 חרב והיב נ' עו'ד יוסף קבלאן ראש המועצה המקומית בית ג'ן, ניתן ביום 24.01.2010.

חובת שימוע מוגברת מקון בו יש למעביד טענות רבות כנגד העובד

דווקא מקום שבו למעביד טענות רבות בתחום של משמעת בעבודה עליו להקפיד על קיום הליך של שימוע. לזכות העובד נפסק פיצוי בגובה 6 משכורות.

ע"ע (ארצי) 516/09 מלכה נ' אגם מפעלי מתכת, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופט רבינוביץ, ביום 17.12.09.

שיחות משוב שנערכו לעובד טרם פיטוריו נחשבו כמילוי חובת השימוע

למרות שלמערער לא נערך "אירוע" מוגדר של שימוע, נפסק כי אין לקבל את טענתו, כי נפל פגם בפיטוריו, וזאת משום שהחלטת הפיטורים באה לאחר שנת ניסיון עליה הוסכם, במהלכה נערכו שיחות משוב וניתנה למערער הזדמנות מלאה לשמוע את הטענות נגדו, להשיב להן ואף לשפר את תפקידו.

סק (ארצי) 13/08 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נ' משרד האוצר, ניתן ביום 10.05.2009.

שימוע במקרה של פיטורים לאחר מו"מ עם העובד בנוגע לתנאי פרישתו.

טענה בדבר אי-קיום חובת שימוע לפני פיטורין נדחתה מן הטעם לפיו סיום שירותו של העובד בחברת צים נעשה מכוח הסכם קיבוצי שעניינו צמצומים, ומכיוון שהזכויות אשר הוענקו לעובד היו על דעתו, לאחר מו"מ שהתקיים עימו ולאחר שערך הוא בירורים ובדיקות.

עע (ארצי) 659/07 צים חב' השייט הישראלית בע'מ נ' אורי לוי, ניתן ביום 17.05.2009

חובת שימוע מצומצמת בנסיבות בהן מעשה הפיטורים הינו בלתי נמנע

בנסיבות בהן מעשה הפיטורים הינו בלתי נמנע או שתקופת ההעסקה קבועה וקצובה מראש, ניתן לצמצם את חובת השימוע ובמידת הצורך להתאימה לנסיבות העניין, ואולם חובה זו עדיין קיימת. הארצי לא התערב בהחלטת האזורי לפצות את העובד בגין הפרת חובה זו בסכום השווה ל- 3 משכורות. כן נפסק לזכות העובד תשלום דמי הודעה מוקדמת מלאים, בנסיבות בהן נמסר לעובד מכתב פיטורים בלא ציון תאריך או בלא תיעוד על קבלתו.

עע (ארצי) 701/07 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' שלומי תורג'מן, ניתן ביום 03.03.2009.

פיטורי צמצמום – דרישת השימוע וחובת הנמקה

בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי פיטורי התייעלות וצמצום נוגעים בדרך כלל לקבוצת עובדים מתוך כלל עובדי המעסיק ולכן הם כרוכים בפעולה בשני מישורים: המישור הקיבוצי, בו נקבעים הכללים ואמות המידה לפיטורים והמישור האישי. המישור האישי מתקיים לאחר השלמת המהלך במישור הראשון ולפי תוצאותיו. בשלב זה נבחנות נסיבותיו האישיות של העובד והוא זכאי לשטוח את טענותיו בעניין, בדרך של שימוע. החלטת פיטורים חייבת להיות עניינית ומנומקת. עם זאת, בפיטורי התייעלות וצמצום, במיוחד אלה המעוגנים בהסכם קיבוצי, ההנמקה נעוצה בעיקר בתוכנית התייעלות ובהסכם הקיבוצי. אך, גם החלטה שלא לקבל את נימוקי התנגדותו של העובד לפיטורים במסגרת השימוע טעונה הנמקה. ההנמקה שקיבל המערער הייתה לקונית ונפל בה פגם, אולם מדובר בפגם שולי שאינו מצדיק את ביטול החלטת הפיטורים ולפסוק לעובד פיצוי כספי, גם משום שהעובד קיבל הטבות משמעותיות בסיום עבודתו.

עע (ארצי) 378/08 אלי פרג'ון נ' חברת הדואר

חובת שימוע על מעסיק פרטי גם בפיטורי צמצום והתייעלות

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי חובת השימוע בפיטורי עובד חלה גם על מעסיק פרטי וגם בנסיבות של התייעלות וצמצומים. מאחר ומדובר במעסיק פרטי שאיננו בגדר מפעל מאורגן, אין צורך להידרש לשאלה בדבר היקפה של חובת השימוע במקרה של פיטורי צמצום בגוף המאורגן במגזר הפרטי.

עע (ארצי) 93/07 גיורא ארבל נ' נ.א.ס.ס נוירומסקולר אלקטריקל סטימיולשין סיסטמס בע'מ, ניתן על ידי בית הדין הארצי (ש' צור, ו' וירט ליבנה, ר' רוזנפלד), ביום19.11.2008.

פסיקות של בתי הדין האזורי בנושא חובת השימוע

לשון הרע ופיטורים ללא שימוע

לעובדת שפוטרה תוך הוצאת דיבתה נפסק פיצוי כספי בסך של 23,000 ₪, ללא הוכחת נזק, בגין עוולת לשון הרע, וכן נפסק לזכותה סך של 10,000 ₪, כפי שתבעה, בגין פיטורים שלא כדין.

התובעת עבדת כמוכרת נקניק והיא פוטרה בטענה, כי מעלה באמון וגרמה לנזקים כספיים. בית הדין מצא כי הנתבעת טפלה על התובעת האשמות שווא וכן ראה בחומרה את העובדה שהנתבעת פוטרה לעיני כל הלקוחות והעובדים, בלא שנמסרה לה סיבת הפיטורים, מבלי שקדם לפיטוריה הליך של שימוע. בית הדין פסק לתובעת מלוא סכום תביעתה בגין פיטורים שלא כדין (10,000 ש"ח), תוך שהוא מדגיש שהתובעת אף ראויה לסכום פיצוי גבוה יותר. כן נמצא שמכתבי הפיטורים שוגרו אל מכשיר הפקסימיליה בסניף של הנתבעת, כשהם ממוענים אל התובעת, תוך שהנתבעת מודעת לכך שהם עלולים להגיע אל גורמים אחרים. התנהלות זו הנתבעת לא נבעה מאדישות, אלא מזלזול בתובעת ובכבודה.       

סע (ב"ש) 34567-06-10 ילנה ליסוב נ' קרל ברג רשתות בע"מ, ניתן על ידי השופט יוסף יוספיביום.12.1.12

3 משכורת נפסקו לעובד חברת שמירה שפוטר, בין היתר, ללא שימוע

נפסק 3 חודשי משכרות (18,030 ₪) כנגד חברת שמירה לאחר שפיטרה עובד ללא מו"מ וללא שימוע לפני פיטורין, מתוך רצון החברה למנוע מהעובד ותק בעבודה שיש בצדו זכויות סוציאליות נוספות לפי ההסכם הקיבוצי.

כן נפסק שפיטורים נעשו שלא כדין במספר היבטים: ראשית, נקבע כי הופר ההסכם הקיבוצי החל על הצדדים שקובע כי פיטורים מעבודה ייעשו מסיבה מספקת ויקדים אותם מו"מ בין הצדדים. שנית, נקבע כי נשללה זכות השימוע מהעובד. שלישית, נקבע כי הפיטורים נעשו שלא בתום לב על-ידי השארת מכתב פיטורים לקוני בעמדת השמירה ומתן סיבות סותרות לפיטורים, שאף אחת מהן אינה הסיבה האמיתית. רביעית, הפיטורים נעשו שלא בתום לב משום שהם נעשו ללא כל סיבה נראית לעין, על אף שביעות הרצון מהעובד.

תע"א 7579-07 דמבה טמנג נ'  חברת השמירה בע"מ, ניתן ביום  4.7.11.

פיצוי בשיעור של 6 משכורות יסוד בגין הפרת חובת השימוע

אין לראות בפגישה שקיימה עם עובדת עם מנכ"ל החברה לאחר שהתקבלה ההחלטה בדבר פיטוריה כמילוי חובת השימוע.

לעניין תוצאת הפרת חובת השימוע נקבע כי לא בכל מקרה תביא לביטול ההחלטה בדבר הפיטורים, ולחילופין אין הצדקה להענקת פיצוי כספי לעובד שהופרה כלפיו חובת השימוע כאשר הוכח בנסיבות העניין כי הפיטורים בוצעו משיקולים ענייניים וסבירים והסיכוי שמימוש זכות זו תשפיע על החלטת המעביד ביחס לפיטורים הוא מזערי. בנסיבות העניין נפסק כי יש הצדקה למתן פיצוי לעובדים, שיעור הפיצוי יהיה תלוי בשיקולים שונים כגון: טיב ההעסקה, ציפיות העובד להעסקה ממושכת, צידוק מעשה הפיטורים וכיו'. נפסקו לכות העובדים שתבעו במסגרת תיק זה פיצויים בגין הפרת חובת השימוע בשיעור של 6 משכורות יסוד בלבד ונדחה תביעה ל-24 משכורות מלאות.

ס"ע  32810-07-10 גמליאת מרינה נ' מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ, ניתן ביום 27.9.11.

פיצוי בשיעור 6 משכורות בגין פגמים שנפלו בשימוע

פיצוי בגובה 6 משכורות לעובד אשר בשימוע אשר בוצע לו טרם פיטוריו, נפלו פגמים שונים.

שיעור הפיצוי נקבע על פי עובדותיו הספציפיות של המקרה, ועל כך לא נרחיב. יחד עם זאת נפנה לדברי בית הדין אשר סקר את הכללים הנדרשים לקיום שימוע לפני פיטורין כדין. תהליך שימוע שומא עליו כי יחל בהודעה מסודרת לעובד. יש להודיעו מראש ובכתב כי נשקלים פיטוריו ולפרט העילות לכך. ועוד, על מעביד ליתן בידי העובד שהות מספקת להיערך לשימוע והזדמנות להשמיע את נימוקיו לשלילת הכוונה לפטרו. ההזמנה תתעד בקצרה הרקע לתהליך והסיבות לקיומו וכן רשימת מסמכים שיוצגו בהליך, ככל שיש כוונה להציג/להסתמך על מסמכים. ניהול ההליך צריך שיתקיים בתום לב. ההחלטה על הפיטורים לא תתקבל לפני קיום השימוע, אלא יש לקיים את השימוע בתום לב; מנהליו של העובד צריכים לשמוע את נימוקיו, לשקול אותם ורק לאחר מכן, להגיע להחלטה. הליך ראוי יהיה כזה בו יוקדש זמן לשמיעת דברי העובד בשימוע ולאחר מכן לדיון ולבחינה מעמיקה של הדברים. כך, ראוי כי מכתב הפטורין יכלול הטעמים שנשקלו לכך.

עא (ת"א) 9460-08 ד"ר דוד ברלה נ' אורט מכללות, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטית מאירי ביום 15.8.2010.

פיטורי עובד רשות מקומית

חוקת העבודה ממשיכה לחול על העובד הבכיר, מקום שהסכם הבכירים אשר נחתם עמו, לא אושר בהתאם להוראות החוקה. בהליך הפיטורים היה פסול ואולם משעה שהעובד נקלט במכרז פגום, אין להורות על אכיפת יחסי עובד מעביד אלא על פיצוי בגובה 9 משכורות.

בפני בית הדין נידונה בקשה לביטול פיטורים של מנהל אגף איכות הסביבה ושיפור פני העיר בעיריית באר שבע. העירייה טענה, כי הפיטורים נעשו מסיבות מוצדקות ואילו העובד טען, כי הסיבה להם היא היותו איש אמונו של ראש העיר הקודם. תחילה דחה בית הדין את טענת העירייה, כי חוקת העבודה לעובדי רשויות מקומיות אינה חלה על העובד. נפסק, כי לצורך השלמת חתימה תקפה על הסכם בכירים אשר מחריג את תחולת החוקה, נדרש, בהתאם להוראות החוקה, הליך של אישור ההסכם על ידי מרכז השלטון המקומי וההסתדרות. משעה שלא הוצג אישור כאמור ביחס להסכם העובד, הרי חוקת העבודה חלה עליו. אשר להליך הפיטורים מצא בו בית הדין פגמים מהותיים. בכלל זה נפסק, כי לא היה די "בשמיעת" העובד בכתב אלא היה מקום לאפשר לו לטעון טיעוניו גם בעל פה. משמדובר בקבלת החלטה העשויה להשפיע על עתידו התעסוקתי של אדם (ובמקרים רבים על עתידו בכלל), מן הראוי הוא כי הגורם המחליט יקצה לאותו עובד זמן לשמוע את עמדתו. פגם אחר בהליך השימוע נמצא בכך שבוועדת הפיטורים של העובד היו מעורבים ונוכחים בעלי תפקידים רבים אשר לא אמורים היו להיות חברים בה. בית הדין ראה גם בכך פגם מהותי אשר פוסל את ההליך כולו. פגם חמור נמצאו גם בהעדר פרוטוקול של וועדת הפיטורים.

יחד עם זאת בית הדין מצא, כי העובד נקלט לעירייה מלכתחילה באופן שאינו תקין וללא מכרז פומבי כנדרש. בנסיבות אלו זכייתו במכרז פנימי בתפקיד של ראש אגף – פגומה. הגם שנמצא, כי העלאת טענה זו על ידי העירייה נגועה בחוסר תום לב, החליט בית הדין שאין הוא יכול להנציח את מצב הדברים ולא הורה על השבה לעבודה אלא על פיצוי כספי בגובה 9 משכורות.

סע' (ב"ש) 12047-02-10 יצחק הלמן נ' עיריית באר שבע, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת יעל אנגלברג, ביום 16.03.2010.

אין לפטר עובד אשר הגיש תביעה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לא היסס וביטל הליכי שימוע לקראת פיטורים לעובד, משעה שהגיע למסקנה, כי הליך השימוע היה תגובה לתביעה כספית שהגיש העובד.

תל"א (ב"ש) 2612/09 מרדכי קינר נ' קבוצת אסם סחר, ניתן ביום 26.1.2010 על ידי מותב בראשות כב' השופט טווינה.

פיצויים בסך של 30,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין

על אף שבאותו מקרה לא שוכנע בית הדין, כי מתן זות שימוע לתובע היה מביא לביטולה של גזירת הפיטורים – שנעשו במסגרת גל של פיטורי צמצום ועקב משבר כלכלי – נפסק פיצוי כספי לעובד בסך כולל של 30,000 ₪ בגין עוגמת נפש, וזאת, בין היתר, לאור גילו של העובד, ויתקו הרב בעבודה, והתנהלות הפגומה של הנתבעת בפיטוריו.

עב (ת'א) 3910/03 שאול אורינוב נ' אי סי איי טלקום בע'מ, ניתן ביום 30.04.2009.

שימוע מאוחר

מעביד שלא נתן זכות טיעון טרם החלטת הפיטורים, יכול לתקן את הפגם האמור על ידי עריכת שימוע מאוחר, ובלבד שהשימוע המאוחר אכן נערך כראוי, תוך נכונות אמיתית להגיע להחלטה שונה מההחלטה על הפיטורים שכבר התקבלה.

עב (נצ') 2194/06 דגנית במברגר נ' מדינת ישראל – משרד הבטחון, ניתן ביום 26.04.2009.

זכות לשימוע הוגן וראוי

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את תביעת התובע להשבתו לעבודה בנתבעת, לאחר שקבע כי התובע זכה לעריכת שימוע הוגן וכדין על ידי גורם מוסמך בנתבעת, באופן שריפא את הפגם אשר נפל בעריכת השימוע הראשון, וכל זאת כאשר נמצא, כי התובע פוטר משיקולים ענייניים בלבד.

עב (ת"א) 2508/07 כהן אברהם נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ניתן על ידי מותב בראשות אהובה עציון, ביום 23.12.2008.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני