לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיטורין שלא כדין המדריך שלי
פיטורים שלא כדין
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

פיטורים שלא כדין

פיטורי צמצום – פיטורים שלא כדין

בפיטורי התייעלות וצמצום ברשות ציבורית באים לידי ביטוי בעיקר השיקולים המערכתיים של צרכי הגוף המתייעל, ואילו היקף שיקול הדעת הנוגע להיבט האישי של העובד המיועד לפיטורים – מצומצם.

בפיטורי התייעלות יש צורך לבחון את תוקפם של הפיטורים בשני מישורים: המישור הקיבוצי והמישור האינדיבידואלי. באשר למישור הקיבוצי יש לבחון האם צרכי ההתייעלות היו אמיתיים. נפסק, כי מאחר ובמקרה זה העובד לא עמד בנטל ההוכחה באשר להפלייתו לרעה בכך שנמצא מועמד לפיטורים, הרי שפיטוריו עומדים במבחן המישור הקיבוצי. אשר למישור האינדיבידואלי, נמצא שתמונת עניינו האישי של העובד הוצגה במלואה במסגרת השימוע, ופרוטוקול השימוע אף משקף את שביעות רצונה של המעסיקה מתפקודו של העובד לאורך השנים. עם זאת, מדובר בהחלטה עניינית אשר התקבלה על רקע מציאות כלכלית קשה השוררת במעסיקה, לאחר בחינת עניינו האישי של העובד. נפסק, כי העובדה שלא נמצאה דרך להמשיך להעסיק את העובד, הגם כי הינו עובד טוב, אינה מעידה על פגם כלשהו בפיטורים או על כך שעניינו האישי של העובד לא נבחן כראוי.

עע (ארצי) 442-09 עיריית לוד נ' גבי מיכאלי, ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר ביום 11.7.10.

החלטת פיטורים צריכה להתקבל על בסיס נתוני אמת תוך הקפדה על שקיפות

החלטות בעניינו של עובד חייבות להתקבל על בסיס נתוני אמת, תוך הקפדה על שקיפות ומתן הזדמנות אמיתית לעובד להתמודד עם הטענות המועלות כנגדו. החלטות של גוף מורכב המטפל באלפי עובדים, כדוגמת משרד החינוך, חייבות להיות מלוות גם במנגנון של פיקוח ובקרה.

בית הדין הארצי לעבודה ביקורת חריפה על משרד החינוך אשר הביא לפיטוריו של עובד בעילה ובהנמקה שלא היו אמיתיים ונכונים. נפסק, כי מדובר בהחלטה מאולצת התלושה מן המציאות ש'נתפרה' לעובד לצורך התאמתה לקריטריונים שנקבעו, בלא שהיה לכך בסיס מספיק בנתוני האמת. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מדובר ב'כשל מערכתי' הנובע מהעדר מנגנון בקרה מובנה או ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות לשלביו השונים.

עע (ארצי) 277/09 יצחק רוזנברג נ' מדינת ישראל -משרד החינוך, ניתן על ידי שמואל צור, רונית רוזנפלד, אילן איטח, ביום 03.05.2010.

פיצויים בגין פיטורין שלא כדין

במקרים רבים הפיצויים מחושבים לפי השכר החודשי במכפלה של תקופת העבודה שעשויה הייתה להיפגע כתוצאה מפיטורין שלא כדין.

לפניכם מספר דוגמאות להמחשה:

פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי – הגדלת הפיצוי

לאור חומרת הפגמים שנפלו בהליך פיטוריו של העובד, בכללם אי-קיום שימוע והעדר התייעצות עם הוועד בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי החל על אותו עובד, הרי הגם שהייתה סיבה מוצדקת לפיטורים, הגדיל בית הדין הארצי את הפיצוי שנפסק לזכות העובד בגין פיטורים שלא כדין, מ- 6 ל- 9 חודשי שכר.

עע (ארצי) 662/08 עמוס רובין נ' אפקון ייצור והתקנות דרום בע'מ, ניתן על ידי מותב בראשות סגנית הנשיא ארד ביום 26.01.2010.

זכות ניהולית של המעביד/ פטורים שלא כדין

לאחר שנמצא כי פיטורי העובדת היו תוצאה ישירה של התעקשותה הבלתי מתפשרת שלא לציית להוראות ההנהלה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לשנות את סדרי העבודה, נקבע כי לא נפל פגם בפיטורי העובדת.

עע (ארצי) 491/08 סוהא סארג'י נ' קופת חולים לאומית, ניתן ביום 10.05.2009.

פסיקה של בתי הדין האזוריים – פיטורים שלא כדין

הטעיית עובדת לאחר פיטוריה

מעביד שהטעה עובדת בהמשך העסקתה אחרי פיטוריה חויב בפיצויים חויב בתשלום פיצוי בגין התנהגות בחוסר תום לב, בסך של 25,000 ₪. כן חויבה המעסיקה בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪.

המשך העסקתה של הסייעת באופן רציף, לאחר כניסת פיטוריה לתוקף, ללא ניתוק יחסי עובד מעביד ומבלי שהובהר לסייעת בדבר שינוי העסקתה מסייעת קבועה לסייעת זמנית, יש משום טעם לפגם והטעייה בהתנהלות המעסיקה והתנהגות בחוסר תום לב. בית-הדין דחה את התביעה למתן סעד הצהרתי להורות על ביטולי הפיטורים וזכויות סוציאליות נוספות  אך חייב את המעסיקה בפיצוי כאמור.

תעא 1214-08 נליה דור נ' מ.מ. קציר חריש, ניתן ביום 7.3.12.

 פיטורים על רקע הורות

משהעובדת הרימה את הנטל להראות שלא הייתה סיבה עניינית וברורה לפיטוריה, עובר הנטל למעביד להראות, כי הפיטורים אינם בשל הלידה / ההורות / ההריון. הנטל לא הורם והעובדת פוצתה בגין הפליה, בסכום של 30 אלף ₪.

אחראית אשראי בחברת הי-טק פוטרה על סף החזרה מחופשת לידה. המעביד טען, כי הוא עשה כן מחמת ליקויים בתפקוד העובדת. זו האחרונה טענה, כי מדובר בפיטורים על רקע הלידה, והפיכתה לאם. בית הדין דן במספר סוגיות. לעניין תקופת ההתיישנות על פי החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, אשר כיום עומדת על 3 שנים ובזמנים הרלבנטיים עמדה על שנה אחת, נפסק, כי את מניין ימי ההתיישנות יש למנות החל מן היום בו נכנסו הפיטורים לתוקף ולא מיום מסירת ההודעה לעובדת.

 נפסק, כי העובדת הצליחה להפריך את טענות המעביד כנגד תפקודה ולפיכך להוכיח, כי לא הייתה סיבה ברורה לפיטוריה. המעביד מצידו כשל בהפרכת הטענה של הפליה. נפסק, כי אין צורך להוכיח, כי למעביד הייתה כוונה סובייקטיבית להפלות. די, כי על פי מבחן אובייקטיבי מסתברת המסקנה, כי אילו לא יצאה העובדת לחופשת לידה, הייתה היא ממשיכה בעבודתה.

לאור כל זאת נפסק, כי המעביד הפר את הוראת סעיף 2א לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכי העובדת זכאית לפיצוי. יחד עם זאת בית הדין לא קיבל את בקשת התובעת בפיצוי בגובה 16 משכורות – התקופה בה הייתה היא מובטלת מעבודה. בית הדין קבע, כי אין זה סביר שהעובדת לא מסוגלת הייתה למצוא מקום עבודה חלופי בטווח זמן של 6 חודשים, ובכל מקרה, כי לא הוצגו על ידה ראיות בעניין. לזכות העובדת נפסק פיצוי בסך של 30,000 ₪.

תע"א (ת"א) 7715-03 חסון-רביקוביץ נ' 3 אם ישראל בע"מ, ניתן ביום 2.6.2010 על ידי מותב בראשות כב' הושפטת דוידוב מוטולה.

פיטורי עובד רשות מקומית

חוקת העבודה ממשיכה לחול על העובד הבכיר, מקום שהסכם הבכירים אשר נחתם עמו, לא אושר בהתאם להוראות החוקה. בהליך הפיטורים היה פסול ואולם משעה שהעובד נקלט במכרז פגום, אין להורות על אכיפת יחסי עובד מעביד אלא על פיצוי בגובה 9 משכורות.

בפני בית הדין נידונה בקשה לביטול פיטורים של מנהל אגף איכות הסביבה ושיפור פני העיר בעיריית באר שבע. העירייה טענה, כי הפיטורים נעשו מסיבות מוצדקות ואילו העובד טען, כי הסיבה להם היא היותו איש אמונו של ראש העיר הקודם. תחילה דחה בית הדין את טענת העירייה, כי חוקת העבודה לעובדי רשויות מקומיות אינה חלה על העובד. נפסק, כי לצורך השלמת חתימה תקפה על הסכם בכירים אשר מחריג את תחולת החוקה, נדרש, בהתאם להוראות החוקה, הליך של אישור ההסכם על ידי מרכז השלטון המקומי וההסתדרות. משעה שלא הוצג אישור כאמור ביחס להסכם העובד, הרי חוקת העבודה חלה עליו. אשר להליך הפיטורים מצא בו בית הדין פגמים מהותיים. בכלל זה נפסק, כי לא היה די "בשמיעת" העובד בכתב אלא היה מקום לאפשר לו לטעון טיעוניו גם בעל פה. משמדובר בקבלת החלטה העשויה להשפיע על עתידו התעסוקתי של אדם (ובמקרים רבים על עתידו בכלל), מן הראוי הוא כי הגורם המחליט יקצה לאותו עובד זמן לשמוע את עמדתו. פגם אחר בהליך השימוע נמצא בכך שבוועדת הפיטורים של העובד היו מעורבים ונוכחים בעלי תפקידים רבים אשר לא אמורים היו להיות חברים בה. בית הדין ראה גם בכך פגם מהותי אשר פוסל את ההליך כולו. פגם חמור נמצאו גם בהעדר פרוטוקול של וועדת הפיטורים. יחד עם זאת בית הדין מצא, כי העובד נקלט לעירייה מלכתחילה באופן שאינו תקין וללא מכרז פומבי כנדרש. בנסיבות אלו זכייתו במכרז פנימי בתפקיד של ראש אגף – פגומה. הגם שנמצא, כי העלאת טענה זו על ידי העירייה נגועה בחוסר תום לב, החליט בית הדין שאין הוא יכול להנציח את מצב הדברים ולא הורה על השבה לעבודה אלא על פיצוי כספי בגובה 9 משכורות.

סע' (ב"ש) 12047-02-10 יצחק הלמן נ' עיריית באר שבע, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת יעל אנגלברג, ביום 16.03.2010.

הסתרת השיקולים האמיתיים – פיטורים שלא כדין

הסתרת השיקולים האמיתיים לפיטורי עובד מהווה הפרה של חובת תום הלב ושל חוזה העבודה והינם חשובים כפיטורים שלא כדין.

עב (ת'א) 8500/04 מולי אורן נ' מבטחים – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע'מ ניתן על מותב בראשות השופט אילן איטח ביום 01.11.2009.

פיטורים שלא כדין / דמי מחלה / חפיפת הודעה מוקדמת עם מחלה

העובד פוטר יום לפני ניתוח שאמור היה לעבור, כאשר ההיעדרות מהעבודה שהייתה צפויה לאחריו הייתה ידועה מראש למעסיקיו. בית הדין מצא, כי פיטורים אלו, בעיתוי בהם נעשו, נגועים בחוסר תום לב ולכן על הנתבעים לפצות, בין היתר, את העובד בגין דמי המחלה אותם לא קיבל בזמן ששהה בחופשת מחלה. כן נפסק לזכות העובד פיצוי כספי בסך של 7,500 ₪ בגין פיטורים שלא כדין ובגין כך שפיטוריו בוצעו בחוסר תום לב. טענת הנתבעים לפיה אין מניעה חוקית לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת ובין חופשת המחלה נדחתה.

עב (ת'א) 2942/07 רוני אלבר נ' רו'ח יעקב ירון, ניתן ביום 25.03.2009.

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין תוך גרימת אובדן הזדמנות עבודה אחרת

עובדת אשר פוטרה זמן קצר לאחר שניתנה לה התחייבות של המעביד להגדיל את שכרה על מנת שתוותר על הצעת עבודה אחרת, פוצתה בסכום השווה להפרש בין השכר שהייתה היא מקבלת במשך שנה נוספת אילו המעביד היה מקיים את התחייבותו, לבין ההכנסה שהייתה לה בפועל באותה שנה.

עב' (ת"א) 8513/06 סמדר סלע נ' שי בר אילן נסיעות בע"מ (ניתן ביום 19.2.09 על ידי מותב בראשות כב' השופט איטח)

פוטרתם ממקום עבודתכם? מכל סיבה שהיא במדריך זה תמצאו את כל הקישורים והמידע האם המעסיק נהג בכם כהוגן?

נקודה שחשוב שתדעו מעל ל-47% מהמפוטרים לא פוטרו לפי החוק.

במקרים  מסוימים המחוקק אוסר על פיטורי עובד בתנאים הקבועים בחוק. כך, למשל הוגבלו פיטוריה של עובדת בהיריון, בחופשת לידה או בהיעדרות שלאחר לידה – בכפוף לתנאים המצוינים בסעיף 9 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954. לפי אותה חקיקה, הוגבלו פיטוריה של עובדת בהריון, שהיא בעלת ותק בעבודה בן שישה חודשים לפחות, בקיומו של היתר מאת שר העבודה והרווחה.

בנוסף, סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשנ"ח-1998, אוסר על פיטורי עובד מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, הריון, היות העובד הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, השקפתו, מפלגתו או שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב] התשמ"ו-1986.

פיטורים בניגוד לחוק עבודת נשים או לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה הינם פיטורים שנאסרו בחקיקה.

קיימים חוקים נוספים, שבהם קיימת הגבלה על פיטורים, המבוצעים בתנאים ובנסיבות הקבועות בהם.

 כך למשל, סעיף 8א לחוק שכר מינימום, תשמ"ז–1987 נותן הגנה בפני פיטורים לעובד שהתלונן בקשר לתלונתו על הפרת הוראות החוק.

כך גם למשל, קיימת הוראה בסעיף 2 לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או המינהל התקין), התשנ"ז 1997, המגנה על העובד, אשר מתלונן על פגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין.

פיטורים בניגוד להסכם

זכותו של המעביד לפטר עובד יכולה להיות מוגבלת בנוסף בהגבלות שהוא נטל על עצמו בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי.

שעה שקיים הסכם אישי או קיבוצי הקובעים הוראות באשר לאופן ולתנאי הפיטורים, יבחן בית הדין את אותן הוראות מגבילות. כך למשל, אם קיים נוהל במקום העבודה לפיו פיטוריו של עובד בשל תפקוד יעשו רק לאחר שהעובד עבר תוכנית לשיפור תפקודו, בית הדין עשו לאכוף את הנוהל בעניינו של עובד ואף יורה על השבתו לעבודה.

כך גם למשל – אם קיימות הוראות בהסכמים קיבוציים המעניקות קביעות לעובד וקובעות כי פיטורים של עובדים, לא יעשו אלא בהסכמת הארגון היציג, בית הדין יבחן את אותה תניה ובסמכותו אף למנוע פיטורים שנעשו ללא קבלת הסכמה כאמור.

פיטורים שלא בתום לב 

כאשר  מעביד מפעיל את הכוח שבידו לפטר עובד, עליו לעשות כן בתום לב ומתוך שיקולים רלבנטיים. לפיכך, פיטורים הנעשים ממניעים פסולים, הם "פיטורים שלא כדין". האמור חל גם על גוף פרטי ועל אחת כמה וכמה על גוף ציבורי.

דוגמא בולטת לפיטורים שלא בתום לב הם פיטורים ממניעים פוליטיים.

דוגמא נוספת היא פיטורי עובדת בהיריון סמוך למלאת שישה חודשים לעבודתה, ועל מנת להתחמק מכניסתן לתוקף של ההוראות המגבילות את הפיטורים.

כך גם פיטורים הפוגעים בזכות ההתארגנות של  העובדים יכולים להיחשב כפיטורים הנוגעים בחוסר תום לב והינם אסורים.

חובת השימוע לפני פיטורין 

חובת שימוע לעובד הינה דרישה שבדין הנוגעת לדרך סיום יחסי עובד מעביד.

חובת שימוע לעובד הפכה בשנים האחרונות לתנאי בלעדיו לא יכול מעביד לבצע פיטורים כדין.

שימוע משמעו מתן אפשרות לעובד להשמיע את דברו בטרם תתקבל החלטה אשר עשויה להיות בעלת השפעה משמעותית על זכויותיו, ובראש ובראשונה כזו אשר עשויה להביא לסיום עבודתו.

ביסוד הדרישה לביצוע שימוע מצויה התפיסה לפיה ראוי להחיל במערכת יחסי העבודה, עקרונות בסיסיים של צדק והוגנות, ובכללם את העיקרון לפיו אין לנקוט בפעולה כנגד אדם בטרם ניתנה לו האפשרות להשמיע את טענותיו.

הפרת חובת השימוע לצד פגמים אחרים בהליך סיום יחסי העבודה עשויה להוות בסיס לפניה של העובד לבתי הדין לעבודה, בדרישה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין מעבר לפיצויי פיטורים ואף בדרישה לאכיפת יחסי עבודה.

פסיקות מפורסמות בעניני פיטורין שלא כדין

 אכיפת יחסי עובד מעביד/ זכות הטיעון/ הליכי משמעת

בית הדין הארצי לעבודה קבע, כי מתקיים האיזון הראוי בין מכלול האינטרסים הנדרשים לעניין החזרתה של עובדת לתפקידה המקורי במשרד התמ'ת ובמלוא סמכויותיה, לאחר שנמצא, כי נסגר תיק חקירה משטרתי בעבירת גניבה, וכי בית הדין למשמעת ביטל את התובענה כנגד העובדת מחמת התיישנות.

כן נפסק, כי בבוא בית הדין לבחון אם החלטה שניתנה בעניינו של עובד הנה במישור משמעתי או מינהלי, יש לברר מהו מרכז הכובד של ההתנהגות הפסולה המיוחסת לעובד. בחינת 'מרכז הכובד' תעשה לפי מבחן הזיקה. משהסתיים המישור המשמעתי נגד העובדת, וככל שהמדינה סברה כי אין להפקיד בידי העובדת סמכויות אכיפה, היה על המדינה לעשות כן לאחר בחינה והחלטה מחדש במישור המנהלי, זאת, תוך מתן אפשרות לעובדת למצות זכויותיה ובהן זכות הטיעון. כן נקבע, כי שיעור הפיצוי שנפסק לעובדת בגין עגמת נפש מגלם את האיזון הראוי בין מכלול השיקולים הנדרשים לעניין, בהיותו נמנה על המקרים הקיצוניים בחומרתם המצדיקים פסיקת פיצויים בגין עגמת נפש, נוכח התנהלות המדינה.

עע(ארצי) 419/07 מדינת ישראל – משרד המסחר והתעשייה נ' יעל חן, ניתן על ידי בית הדין הארצי (רבינוביץ, נ' ארד, ר' רוזנפלד), ביום 03.11.2008.

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני