ארכיון תגיות: תשלום

חישוב חופשה שנתית

בהתאם לחוק חופשה שנתית, שיעור הזכאות של העובד נגזר בראש ובראשונה מהוותק של בהעובד מקום העבודה (ראה טבלאות שיעור הזכאות בפוסט ימי חופשה לעובד). המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה, סכום השווה לשכרו הרגיל. ... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק חופשה שנתית - בטבלה מרכזת של הוראות החוק

במסגרת טבלה זו תוכלו לקבל מידע באשר להוראות חוק חופשה שתית, ובכלל זאת בנוגע לשיעור הזכאות לחופשה, פדיון ימי חופשה, מועדי יציאה לחופשה, צבירת חופשה, חשוב חופשה ועוד.... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

זכאות לחופשה שנתית – תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי"א -1951 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו36- לחוק חופשה שנתית, תשי"א1951-, אני מתקינה תקנות אלה: 1. בקשה להסמכה (א) בקשה להסמכת קרן-חופשה רשאים להגיש ארגוני-עובדים שיש בהם עובדים שבעדם תשתלם לאותה קרן תמורת-חופשה; (ב) בקשה …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

פנקס ימי חופשה

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו36- לחוק חופשה שנתית, תשי"א1951-, אני מתקין תקנות אלה: 1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה בפנקס-החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון-חופשה, פרטים אלה: (1) השם, שם …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק חופשה שנתית 2011 – תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ"ד – 1964 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו36- לחוק חופשה-שנתית, תשי"א1951-, אני מתקין תקנות אלה: 1. השקעת כספי קרן חופשה קרן-חופשה תשקיע את כספיה לפי הכללים שנקבעו בתקנות מס-הכנסה (כללים לאישור קרנות-תגמולים, פנסיה, …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק חופשה שנתית התשי א-1951 – תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד – 1963 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3(א) ו7-(ב) לחוק חופשה שנתית, תשי"א1951-, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשכ"ח, תשמ"ד) בתקנות אלה – "מקום עבודה מבוקר" – מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

דיני עבודה ימי חופשה – תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי"ט-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה: 1. הצגת תמצית החוק מקום המשמש לעסק, למשלוח-יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, הצגה נראית לעין, את תמצית החוק …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

זכאות לימי חופשה – תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל"א – 1971

 תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל"א – 1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 ו37- לחוק חופשה שנתית, תשי"א1951-, אני מתקין תקנות אלה: 1. תשלום תמורת חופשה למדור התשלומים תמורת החופשה של עובד ששכרו משתלם באמצעות מדור התשלומים …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

חוק חופשה שנתית

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951  פרק ראשון: מבוא  1. פירושים (תיקון: תשס"ה2) בחוק זה – "החופשה" פירושו – חופשה שנתית המגיעה לעובד על פי חוק זה; "מפקח עבודה" פירושו – מפקח, כמשמעותו בפקודת מחלקת העבודה, 1943; "עובד בשכר" פירושו – עובד …... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
חופשה שנתית, דמי חופשה, זכאות לחופשה, חוק חופשה שנתית, חופשה שנתית לעובד

ימי חופשה לעובד

כל עובד זכאי לחופשה . גם עובד העובד על בסיס שכר שעתי, או יומי, או במשרה חלקית זכאי לקבלת חופשה שנתית בתשלום. כך למשל, אף עוזרות בית, מטפלות ומלצרים, זכאים לחופשה שנתית.... לקריאה
עם התגים , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |