Tag Archives: תשלום עבור ימי חג

תשלום ימי חג

 תשלום ימי חג צו הרחבה – הסכם מסגרת לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי”ז – 1957   בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים התשי”ז – 1957, אני מצווה לאמור:  1.תורחב תחולתן של הוראות הסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

דמי חגים

עובדים זכאים להעדר מעבודתם בימי חג ולקבל תשלום לגבי יהודים– מועדי החג הינם מועדי ישראל הקבועים בפקודת סדרי שלטון ומשפט, שהם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות ויום העצמאות. ולגבי מי שאינו יהודי -... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |