Tag Archives: יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעסיק

בין המשיב, ששימש כנהג מונית במבקשת, לבין המבקשת התקיימו יחסי עובד-מעביד.... לקריאה
Tagged , |

יחסי עובד מעביד ראשי

רכזנו ברשימה את כל הרשימות שפרסמנו בשבועות האחרונים בנושא יחסי עובד מעביד... לקריאה
Tagged , , , , , |

חישוב זכויות המגיעות למי שהוכר כ״עובד״ והשבה של כספים עודפים

עובד שסווג באופן לא נכון בחוזהו כקבלן עצמאי, יהא זכאי לכל הזכויות הכספיות והסוציאליות כעובד שנשללו ממנו בחוזה הקבלני, וזאת על יסוד השכר החלופי שהיה מקבל אילו הועסק מלכתחילה כעובד שכיר.   כלל, חשוב הזכויות הוא מתחילת העסקתו של העובד, בכפוף …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , |

יחסי עבודה הינם יחסיים חוזיים שמטרתם ביצוע עבודה כנגד תשלום תמורה

יחסי העבודה היא בראש ובראשונה התקשרות חוזית1, ליצירת יחסים משפטיים מחייבים, שמטרתה העיקרית היא ביצוע עבודה בתמורה. התקשרות יכולה להיות בכתב, בע”פ ובהתנהגות. בהתאם לכך נקבע שלעניין חוק חופשה שנתית, אסיר אינו ‘עובד’  ושלטונות בתי–הסוהר אינם ‘המעבידים’,  שכן המדינה מעבידה …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

קביעה של יחסי עבודה הינה לפי תכלית החוק בו מדובר ולצורך זה בלבד

הקביעה בדבר קיומם של יחסי עבודה אינה אחידה ויכולה להשתנות בהתאם לתכלית שעומדת מאחורי כל חוק העומד על הפרק. אין למושג של “עובד” אותם משמעות בכל שטחי המשפט הזכויות והחוקים1. כך גם נקבע, למשל על ידי, כבוד השופט מ’ חשין בענין …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

יחסי עבודה הינם בגדר מעמד "סטאטוס" שלא ניתן לותר עליו

יחסי עבודה הינם בגדר מעמד – “סטאטוס” ואינו נקבע על פי הסכמות הצדדים מושכלות ראשונים הם כי יחסי עובד ומעביד הם עניין הקרוב לסטאטוס ומעמד זה אינו נקבע על הסכמת הצדדים או על פי התיאור שניתן לו על ידי הצדדים, …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

חשיבות לשאלת קיומם של יחסי עבודה

לשאלת קיומם של יחסי עבודה ישנה חשיבות רבה במשפט העבודה. רק עובד נהנה מהזכויות הנובעות ממשפט העבודה, ובכלל זאת חוקי המגן1,הסכמים וצווי הרחבה החלים במקום העבודה. בנוסף, רק מעסיקו של עובד חשוף לאכיפה מנהלית ופלילית של חוקי העבודה השונים. כמו …... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד עם "נבחר" ?

בעבר נקבעה ההלכה ש"נבחר" אינו עובד בשל העדר קשר חוזי בין הצדדים, שכן והוא מועסק מכוח חוק או בחירתו. בהמשך ההלכה זו סויגה וקבעה הלכה לפיה יחסי עובד - מעביד יכול ויווצרו עם נבחר אף ללא קיומו של קשר חוזי בין הצדדים לאור מבחן התכלית... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

האם מתקיימים יחס עבודה בין מתמחים או חניכים לבין מקום ביצוע ההתמחות או היתלמדות?

כאמור, בפסיקת בתי הדין לעבודה שבה ועלתה הסוגיה בדבר היות תקופת התלמדות או התמחות תקופת לימודים והשכלה הכוללת הכשרה מעשית שאינה מצמיחה כל זכות שהיא ממשפט העבודה, או שמא תקופת עבודה לכל דבר ועניין המזכה את העובד בשכר עבודה וזכויות סוציאליות שונות.... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין קיבוץ לחבר שלו?

ככלל, בין הקיבוץ המסורתי לבין חברו לא מתקיימים כל יחסי עבודה. עבודתו של החבר בקיבוץ המסורתי מבוצעות מכוח חברתו בקיבוץ, ולא בשל קיומם של יחסי עבודה. ... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |

יחסי עובד מעביד

כדי שחבר באגודה יחשב גם כעובד של האגודה עליו להראות שהעבודה המבוצעת על ידו לא נובעת מכוח חברותו האגודה, אלא מכוח התקשרות נפרדת ועצמאית ונפרדת. בנוסף יש להראות כי הוא מבצע עבודה שאינה חלק מהפעילות הרגילה של האגודה שחבריה נוטלים בה חלק, כחלק מסידור... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , |

יחסי עובד מעביד עם מתמחה לרפואת שיניים

נדחתה תביעה שהוגשה להכרה ביחסי עובד ומעביד במהלך תקופת ההתמחות שביצעה התובעת במחלקה לרפואת הפה בביה"ח הדסה ולקבלת שכר עבודה וזכויות סוציאליות נוספות הנובעות מכך. ... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |

התקיימו יחסי עובד מעביד בין בנק לאומי לנותנת שירותים בתחום המחשוב

התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובעת שהועסקה ביחידת המספקת לבנק לאומי, בין היתר, שירותי מחשוב לבין הבנק, וזאת חרף סיווג התובעת כ"קבלן עצמאי ,אותו הכתיב המעסיק. כן נקבע שהתנהלותה של התובעת אינה נגועה בחוסר תום לב ונדחו טענות הקיזוז וההשבה של המעסיק.... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בן אגודה שיתופית לחבר שלה?

אגודה שיתופית היא תאגיד שמטרותיו הן טיפוח החיסכון, עזרה עצמית ועזרה הדדית בין אנשים בעלי אינטרסים כלכליים משותפים כדי להביא לידי שיפור תנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם. בין האגודות השיתופיות ניתן למנות את כלל הקיבוצים והמושבים, ישובים קהילתיים רבים, קואופרטיבים מסוגים שונים וארגונים נוספים.... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |

האם יכולים להתקיים יחסי עובד מעביד בין שותפות לשותפה?

בשונה מדירקטור או בעל מניות של חברה היכולים לשמש במקביל כעובדים של חברה, שותף בשותפות אינו יכול להיות עובד של השותפות. לעניין זה אין להבחין בין שותפות רשומה לבין שותפות בלתי רשומה... לקריאה
Tagged , , , , , , , , |