Tag Archives: זכויות עובדים

דיני עבודה – שבועון המשרד ליום 9 לספטמבר 2012.

לרגל חג ראש השנה הקרב ובא העלינו לאתרנו מידע בנושא שי לחגים לעובדים. כן סקרנו תקנות חדשות שנכנסו לתוקף לפני כשבוע ימים ושהותקנו מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. בתקנות אלו פורטו הנסיבות בגינן רשאי הממונה להפחית סכומם של העיצומים הכספיים המוטלים על פי... לקריאה
Tagged , |

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

ביום 26.7.2010 ניתן על ידי בג"צ פסק דין תקדימי בסוגיה של סיווג תשר כהכנסה מעבודה, תוך ביטול פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין זה. ראשיתה של הפרשה בטרגדיה. המנוח עוזי כהן ז"ל, שהה ביום 25.5.96... לקריאה
Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |