הסכם מעבר מחוזה עבודה אישי לקבלן נותן שירותים

תבנית זו הותאמה להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא השבת כספים עודפים שקיבל קבלן עצמאי בשל מעמדו זה, במטרה להקטין את החשיפה לתביעות לקיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי
 

  • תבנית זו מתאימה למצב בו עובד מבקש לעבור להיות מועסק כקבלן עצמאי.
  • התבנית מסדירה את הזכויות המגיעות לעובד עם סיום עבודתו וכן ויתור וסילוק של תביעותיו בגין תקופת עבודתו וסיומה.
  • התבנית מסדירה את מערכת היחסים החדשה כקבלן העצמאי, ובכלל זאת הצהרות הקבלן והיתרים, השירותים שיספקו על ידו, זמני ביצוע הפעילות, התמורה ומועד תשלומה, חובות החלות על הקבלן, שמירת סודיות ואי תחרות, איסור התחייבות בשם החברה, כספים והיתרים, המחאת זכויות וחיובים וביצוע השירותים באמצעות אחר, כח-עזר המועסק על ידי הקבלן, הפסקת הקשר, אופן ניהול העסק על ידי הקבלן באופן שיקטין החשיפה של המזמין ועוד.
  • כמובן, שבתבנית עצמה ישנן תניות בדבר העדר קיומם של יחסי עבודה בין הקבלן ועובדיו לבין החברה.
  • כן קיים בתבנית סעיף השבה של התמורה העודפת שקיבל הקבלן בשל מעמדו כעצמאי במידה ויפר התחייבותו שלא לתבוע קיומם של יחסי עבודה, וזאת בהתאם להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא ובמטרה להקטין את החשיפה לתביעות בדבר קיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ  וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 550 ₪
מחיר מבצע: 340.00 ש"ח