הסכם למתן שירותים באמצעות חברה קבלנית

תבנית זו הותאמה להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא השבת כספים עודפים שקיבל קבלן עצמאי בשל מעמדו זה, במטרה להקטין את החשיפה לתביעות לקיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי
 

  • תבנית זו מתאימה למצב בו קבלן עצמאי מעוניין לתת שירותיו באמצעות חברה בבעלותו, בעיקר משיקולי מס ותשלומים למוסד לביטוח לאומי.
  • התבנית מסדירה את מערכת היחסים עם הקבלן העצמאי והחברה באמצעותה הוא מעניק את השירותים, ובכלל זאת הצהרות הקבלן והחברה והיתרים, השירותים שיסופקו, זמני ביצוע הפעילות, התמורה ומועד תשלומה, חובות החלות על הקבלן והחברה בבעלותו, שמירת סודיות ואי תחרות, איסור התחייבות בשם החברה, כספים והיתרים, המחאת זכויות וחיובים וביצוע השירותים באמצעות אחר, כח-עזר המועסק על ידי הקבלן, הפסקת הקשר, אופן ניהול העסק על ידי הקבלן באופן שיקטין החשיפה של המזמין ועוד.
  • כמובן, שבתבנית עצמה ישנן תניות בדבר העדר קיומם של יחסי עבודה בין הקבלן העצמאי לבין המזמין.
  • כן קיים בתבנית סעיף השבה של התמורה העודפת שקיבלו הקבלן  ו/או החברה בבעלותו בשל מעמדו של הקבלן כבעל עסק עצמאי במידה ויפר התחייבותו שלא לתבוע קיומם של יחסי עבודה, וזאת בהתאם להלכות החדשות של בית הדין הארצי לעבודה בנושא ובמטרה להקטין את החשיפה לתביעות בדבר קיומם של יחסי עבודה על ידי הקבלן העצמאי.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ  וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח