שינוי בתנאי ההעסקה

תאגידים, מפעלים - מעסיקים בכלל אשר נקלעים לקשיים כלכליים, מיישמים מהלכים של התייעלות והקטנה מיידית ומשמעותית של עמודת ההוצאות, לרבות, ולעיתים אף בעיקר, של שורות השכר וכוח האדם. ... לקריאה

חילופי מעבידים במקום העבודה

מעבידים רבים הרוכשים עסק או מפעל כלל אינם ערים למשמעויות המשפטיות הנוגעות להמשך העסקתם של עובדים לאחר הרכישה. בטעות סבורים הם כי עם העברת העסק או המפעל לבעלות של מסגרת משפטית חדשה אין כל רציפות של זכויות לעובדים כאילו העובדים הינם נושים רגילים. כתוצאה מכך,... לקריאה

תלוש משכורת

תלוש משכורת – מבנה   פרטים מזהים לגבי העובד והמעביד עובד – שם מלא ומספר ת.ז.מעביד – שם מלא; מספר ת.ז./ ח.פ /ע.ר / וכיו"ב; וכתובת.   ותק, היקף משרה ובסיס שכר תאריך תחילת ההעסקה. ותק מצטבר אצל המעביד או …... לקריאה

סקירת פסיקה בבתי הדין לעבודה: יולי – אוגוסט 2010

המעבר מקנס מנהלי להליך פלילי הינו טבעי. המהלך בכיוון ההפוך אינו כזה. המעסיק הואשם בהעסקת עובדים זרים ללא היתר. הוצעה למעסיק חלופה של קנס מינהלי, ואולם הלה לא שילם את הקנס. באיחור פנה המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה וביקש לאפשר לו להישפט, בית הדין שקל את... לקריאה