תביעה ייצוגית בנושא זמני הפסקות

קביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת קושי ולכן לא ניתן לקבוע שקיים סיכוי סביר שהשאלות הללו תוכרענה …... לקריאה

דיני עבודה – עידכון ליום 9.2.19.

פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה תביעה ייצוגית בנושא זמני הפסקות קביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת …... לקריאה
פיטורים, התפטרות

פיטורים או התפטרות

בנסיבות העניין אין לראות בדברים שנאמרו, לפי הנטען, על ידי מנהל במשיבה ("מצידי את יכולה לקחת עכשיו את התיק שלך ולהיות בחופש ולתמיד") כהבעת רצון חד משמעית לניתוק יחסי העבודה, אלא כתגובה, בסערת רגשות טבעית, להחלטת המערערת להמרות הנחיה מפורשת …... לקריאה

פיטורים או התפטרות

החלטת החברה כי המשך העסקת המנכ"ל יעשה בכפוף לכך שלא יופיע במשרד, לא ייצג את החברה ולא ישוחח עם עובדי החברה, למעט עם המנכ"ל, וזאת עד לקבלת החלטה אחרת, וכן העדר קבלה החלטה אחרת והותרת המנכ"ל על "בלימה" –  מהווים …... לקריאה

תביעה ייצוגית

ככלל, אין מקום לקיים דיון נפרד בבקשה לסילוק על הסף של בקשה לאישור תובענה ייצוגית. הן בשל תכליתו והן בשל אופן בחינת תחולתו, טענה בדבר תחולת פרט 10(3) עשויה במקרים מתאימים להצדיק חריגה מהכלל שלפיו אין לברר בנפרד בקשה לסילוק …... לקריאה

אי מתן הסבר לפיטורי עובד של קבלן נותן שירותים

המדינה חויב במתן פיצוי כספי משהורתה על הפסקת עבודת עובדת של נותנת שירותים, בלא מתן הסבר בזמן אמת לבקשת העובדת. מעסיק שלא קיזז ההעדר מתן הודעה מוקדמת במן אמת, אינו ראשי לעשות כן בעקבות הגשת תביעה כספית על ידי העובד. …... לקריאה

הטרדה מינית במקום העבודה

שותף בכיר בחברת הבת של המעסיקה, הינו בגדר ״ממונה מטעמו של המעסיק אף אם אינו עובדו״, ובכך הורחבה ההגדרה שבסעיף 7(א) לחוק למניעת הטרדה מינית. נפסק שהמעסיקה תשלם לתובעת פיצוי בגין אי עמידה בהוראות החוק והתקנות החלות עליה כמעסיקה, ובגין …... לקריאה

עידכוני המשרד ליום 20.1.19.

פסיקה של בית הארצי לעבודה דחיית תביעה ייצוגית בשל קיומו של ארגון עובדים יציג פעיל בית הדין הארצי אישר החלטת בית האזורי לסלק על הסף תובענה ייצוגית נגד התעשייה האווירית נוכח העובדה, כי הניכוי מדמי הבראה לגמל בגינו הוגשה התובענה …... לקריאה
פיטורים, השעייה

פיטורי מורה במוסד חינוך לא רשמי

תקנון שירות עובדי הוראה בכל הנוגע לפיטורי עובדים אינו חל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי לכן אין נדחו טענות המערער באשר לפיטורין בניגוד לתקנון. עם זאת, נקבע כי יש לחייב את המוסד חינוך לשלם למערער פיצוי בגין פיטוריו שלא כדין …... לקריאה

דחיית תביעה ייצוגית בשל קיומו של ארגון עובדים יציג פעיל

בית הדין הארצי אישר החלטת בית האזורי לסלק על הסף תובענה ייצוגית נגד התעשייה האווירית נוכח העובדה, כי הניכוי מדמי הבראה לגמל בגינו הוגשה התובענה נעשה מכוח הסכם קיבוצי וחל סעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות, וגם בשים לב שלא …... לקריאה

פיצויי הלנה

פיצויי הלנה עו"ד יורם שפטל חויב בתשלום 90,000 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויי פיטורים. משלא הייתה סיבה אמיתית שלא לשלם לתובעת פיצויי פיטורים לאחר פיטוריה, משהנתבע הוא עורך דין, האמון על קיום הוראות החוק ומשהטענות שנטענו נגד התובעת נועדו להשחיר …... לקריאה
עם התגים , , , , |

הפחתת שכר

הפחתת שכר ההפחתה בשכר של העובד הייתה בהתאם להפחתה במשכורות של שאר העובדים. על אף שבעניין ההפחתה בשכר היו פעולות של ועד העובדים, אשר מחה על ההפחתה שנעשתה בשכר לכלל העובדים וניהל מו״מ קיבוצי עם החברה, הרי שהעובד עצמו, מעבר …... לקריאה

סעד אכיפה וביטול פיטורים

בוטלו פיטורי עובד והוא הושב לעבודה משום שהפיטורים הם נגועים בשיקולים פוליטיים ולא נערך שימוע אמיתי בעניינו. הנתבעת, שעה שהחליטה על פיטורי התובע, לא השכילה לבחון את הדברים נכונה, ולא שמעה את התובע באמת. ההחלטה הייתה מנויה וגמורה, והנתבעת לא …... לקריאה

דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית, משום שבחלק מהתקופה הנתבעת חל הסכם קיבוצי היוצר מחסום להגשה בקשה כאמור בסעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות ולגבי חלק מן התקופה שעדיין לא היה הסכם קיבוצי, לא קיים המחסום; אולם אין מקום לאשר התביעה …... לקריאה

עידכונים בדיני עבודה

פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה אישור תביעה ייצוגית ניתנה העדפה של אכיפת ועדת האכיפה בענף השמירה על פני אישור התובענה שהגיש המערער כתובענה ייצוגית. הפליה עובדת לאחר שובה מחופשת לידה הנתבעת פעלה בניגוד לתכלית חוק עבודת נשים עת שינתה …... לקריאה