תלושי שכר בלתי תקינים

נפסק פיצוי בסך של 30,000 ₪ לעובד בשל אי תשלום תקין. לפי החוק ביה"ד מוסמך לפסוק פיצוי עד 5,000 ₪ בגין כל תלוש שכר.  בנסיבות המיוחדות של התיק דנן, בשים לב לתלושי השכר הבלתי ברורים שהוצגו, שלא עלו בקנה אחד …... לקריאה

תשלום פיצויים, הסדר פנסיה מיטיב וזכות קיזוז

המערערות זכאיות לפיצויי פיטורים שעה שהן נקלטו לעבודה אצל מזמין השירות באופן ישיר ובשל כך סיימו את עבודתן במשיבה, מכוח סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי פיטורים נוכח קיומן של "נסיבות אחרות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו". כן נקבע שהסדר הפנסיה …... לקריאה

עידכון בתחום דיני עבודה ליום 7.4.19

עידכונים בתחום דיני עבודה דמי חגים וכללים הנוגעים להעסקה בחג הפסח » לקראת חג הפסח נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן …... לקריאה

אושר הסכם פשרה בקסטרו בעניין תובענה ייצוגית

ביה"ד אישר הסכם פשרה מתוקן, בתובענה ייצוגית שהגישו המבקשות כנגד המשיבות בגין זכויות סוציאליות שונות, שנתן לו תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית, בקובעו כי ההסכם ראוי, הוגן וסביר. עסקינן בבקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית. הרקע הינו טענת …... לקריאה

סעיף 29 לחוק יסוד התקציב אינו בגדר סעיף הצמדה לעובדי שירות המדינה

סעיף 29 לחוק יסודות התקציב אינו "סעיף הצמדה "אין בו כדי להבטיח לעובדי גופים נתמכים ומתוקצבים זכויות, שכר עבודה ותנאי עבודה הזהים לעובדי המגזר הציבורי המועסקים במשרדי הממשלה. הצמדת שכר ותנאי עבודה של קבוצת עובדים לקבוצת עובדים אחרת דורשת הוראה …... לקריאה

ביטול פיטורי עובדת עקב חשש לפגיעה בטוהר המידות

בוטלו פיטורי ראש אגף כספים במשיבה בעקבות בקשה למתן סעד זמני שהוגשה על יסוד חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז-1997. במקרה זה אין מחלוקת על עצם תחולת חוק ההגנה על עובדים (חשיפת עבירות …... לקריאה

פסילה מועמד לכהונת מבקר פנים בשל חשש לניגוד עניינים

במקרה זה קביעת ראש מינהל השירות, שלפיה מינוי העובד לתפקיד מבקר פנים נגוע בניגוד עניינים, ולא ניתן היה לגבש הסדר מעשי לנטרול ניגוד העניינים נכונה וראויה, ואין כל עילה להתערב בה. ביה"ד עמד על תפקיד מבקר הרשות המקומית בציינו כי …... לקריאה

מגורים הולמים הנוגעים להעסקת עובדים זרים

יש להיזהר מהגעה למסקנה שלפיה לא עומד המעסיק באותן אמות מידה הקבועות בתקנות המתייחסות לתחזוקה לקויה של מבנה המגורים ורמת ניקיון נמוכה, על בסיס ביקורת בודדת. זאת, שכן יכולים להיות מצבים שבהם רמת הניקיון והתחזוקה בנקודת זמן מסוימת איננה משקפת …... לקריאה

פנסיה תקציבית בשירות הציבורי

חרף העובדה שביטוח העובדות בהסדרי ביטוח מנהלים החל מחודש 8/1997 עמד בניגוד להוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ניתן לראותן כ"עובד קיים" כאמור בהסכם המעבר לפנסיה צוברת במגזר הציבורי שאינו נמנה עם מעגל הזכאים לפנסיה תקציבית. הסכם המעבר לפנסיה צוברת …... לקריאה
פיטורים, השעייה

השעייה בשירות הציבורי

אין מקום להתערב בהחלטת נציב שירות המדינה להשעות את המשיב מתפקידו עד סיום ההליכים או עד החלטה אחרת, תוך שההחלטה תיבחן מעת לעת בהתאם להתפתחויות התיק המשמעתי. בעניין שבח נקבעו אמות המידה החולשות על הפעלת שיקול הדעת בעניין השעייה, כאשר …... לקריאה

פגיעה בזכות ההתארגנות

פגיעה בזכות ההתארגנות הנהלת חברת בית בלב בע"מ פעלה לסיכול ופירוק התארגנות עובדיה במרכז הרפואי בבת ים ועליה לשלם להסתדרות העובדים הכללית החדשה פיצוי בסך של 300,000 ₪. נפסק שהממצאים העובדתיים מצביעים על התערבות גסה של הנהלת המרכז הרפואי במהלכי …... לקריאה

דיני עבודה – עידכון המשרד ליום 17.3.19

פסיקת בג"צ התתפטרות בדון מפוטר עקב הטרדה מינית נקבע שפסק דינו בית הדין הארצי לעבודה, בטל. בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". התוצאה של ראיית ההתפטרות …... לקריאה

תביעה ייצוגית בנושא ניכויי שכר

נדחה תביעה ייצוגית נגד חברת השמירה בגין ניכוי מהשכר בשל אי השלמת תקופת עבודה מינימאלית בעקבות קבלת הכשרה מקצועית.. התנאי בדבר קיום אפשרות סבירה שהשאלות תוכרנה לטובת הקבוצה לא מתקיים. קיים קושי בקביעה כי במונח "השתלמות מקצועית" בו נוקט סעיף …... לקריאה

נקבע שפסק דינו בית הדין הארצי לעבודה, בטל; בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים". התוצאה של ראיית ההתפטרות כפיטורים משקפת את החומרה של הטרדה מינית במקום …... לקריאה

הקמת ארגון עובדים מתחרה

ארגון כוח לעובדים הינו הארגון של היציג של דן תחבורה דרום ולא חלה מניעות ההלכתית להקמת ארגון מתחרה בזמן קיומו של מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי. נפסק חבר ועד עובדים אינו רשאי לפעול להחלפת ארגון העובדים אותו הוא מייצג. ככל שהוא …... לקריאה