בוררות בדיני עבודה

הצדדים להסכם קיבוצי במשיבה היו רשאים למסור מחלוקת על פרשנות הוראות הסכמים קיבוציים בנושא העסקת המערערים, עובדים בחוזים אישיים, לבוררות; ההכרעה הקיבוצית, בין בפסק דין שניתן בהליך קיבוצי ובין בפסק בוררות, היא בגדר מעשה בית דין המחייב ומזכה את העובד …... לקריאה

פיטורי עובדת בהיריון

כדי לפטר עובדת בהיריון נדרש לקבל היתר לפיטורים ובלבד שהעובדת עבדה ששה חודשים לפחות. לאחר שבית הדין הארצי בחן הוראות חוק הפרשנות הרלבנטיות וסעיף 9(א) לחוק עבודת נשים הגיע הוא למסקנה שתקופה בת 6 חודשים כאמור שהחלה, למשל, בחודש 1/14 …... לקריאה

הגשת כתב אישום בהעסקת עובדת זרה ללא היתר

העבירה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק היא עבירה מנהלית, ש"דרך המלך" היא להטיל בגינה קנס מנהלי בהליך מנהלי. עם זאת, בסעיף 15(א) לחוק העבירות המנהליות, נקבע כי קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכות תובע להגיש בשלה כתב אישום, …... לקריאה

עדכון דיני עבודה ליום 1.6.19

עדכונים העסקת עובדים חג השבועות » לקראת חג השבועות נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להיעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן החג, לשעות העבודה בערבי חג ועוד. . …... לקריאה

יחידת מיקוח

התקבלת בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד הארצי לעובדי השמירה והאבטחה כנגד הסתדרות העובדים הלאומית וכנגד חברת מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת בע"מ למתן צו הצהרתי הקובע כי ההסתדרות הכללית היא ארגון העובדים היציג בחברת מודיעין אזרחי בלדרות, ממועד הודעתה …... לקריאה

אישור תביעה ייצוגית בגין גביית דמי ניהול

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת הראל פנסיה וגמל בע"מ בגין דמי ניהול נגבו בקרן פנסיה כללית. הקרנות גובות דמי ניהול בשיעורים שונים עד לגובה דמי הניהול המקסימאליים כפי שנקבעו על-ידי הממונה על שוק ההון. קרנות הפנסיה החדשות נחלקות ככלל לשני …... לקריאה

פנסיה לעבדים זרים

בית הדין ארצי דין קבע כללים להפקדות כספים לעובדים זרים בגין התקופה שקדמה לכניסה לתוקף של הוראות החוק להחלת הסדרים מיוחדים חלף הסדרי ביטוח פנסיוני על עובדים זרים. במועד העסקת המשיבים, הוראות החוק להחלת הסדרים מיוחדים חלף הסדרי ביטוח פנסיוני …... לקריאה

סמכות מקומית בתובענה ייצוגית ואופן הגשתה

מבחן העילה הקבוצתית הוא המבחן הנכון לצורך הכרעה בשאלת הסמכות המקומית לדון בבקשת האישור, ובהינתן שהמבקשת טענה כי רוב חברי הקבוצה מועסקים במחוזות תל אביב והמרכז, ואף הגישה תצהיר התומך בטענה זו, די בכך על מנת להעביר את הנטל לסתור …... לקריאה

עידכון ליום 4.5.19

עידכונים כללים להעסקת עובדים ביום הזיכרון ויום העצמאות » במסגרת פוסט זה פירטנו  את הכללים הנוגעים לאלו עובדים רשאים להעדר מהעבודה ביום הזיכרון ולקבל תשלום, לאורך יום העבודה ביום הזיכרון, להיעדרות מהעבודה ביום העצמאות ולתשלום דמי חגים עבור יום זה. פסיקה …... לקריאה

חלוקת אחריות ביו העובד למעסיק בעניין אי תשלום פדיון ימי מחלה בהעדר תיעוד

בנסיבות המקרה בהן העובד ששימש כרב שכונה במועצה הדתית, נמנע באופן גורף מקיום חובת הדיווח המוטלת עליו בעניין ימי מחלה והמועצה לא ערכה רישום של ניצול ימי מחלה, יש הצדקה לחלוקת האחריות בין העובד למועצה הדתית מכוח דוקטרינת האשם התורם. …... לקריאה

העסקת עובדת זרה

לתא המשפחתי של המערער ובת זוגו מאפיינים כה ייחודיים, עד כי קיים קושי רב להניח קיומה של שותפות במשק בית, ממנה ניתן להסיק כי המערער (הבעל) היה שותף ביחד ולחוד להעסקת העובדת, כך שעלה בידו לסתור את החזקה שבסעיף 4א …... לקריאה

הפחתת היקף משרה

הפחתת היקף משרה בתקופה זה עבד העובד בחוזה לתקופה קצובה, מזכה אותו בתשלום פיצוי ממוני, כך שיעמידו אותו באותו מצב אלמלא ההפחתה. בתקופה שלאחר תום תקופת החוזה לתקופה קצובה, לא הייתה למכללה מחויבות להעסיק את העובד בהיקף של משרה מלאה, …... לקריאה

אי תשלום משכורת מזכה העובד להתפטר בדין מפוטר

החלטת העובד שלא להמשיך בעבודתו כל עוד לא ישולם שכרו, הינה התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. משהמשיב התפטר בדין מפוטר ובנסיבות בהן דרש את משכורתו וסורב, אין הוא חייב במתן הודעה מוקדמת. ביה"ד קמא קבע …... לקריאה

עילת גרם הפרת חוזה

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בעילת גרם הפרת חוזה משמעסיקה לשעבר של העובדת שיתפה לכאורה מעסיק עתידי של העובדת בעמדה שלילית שגיבשה לגביה עקב יחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם. במוקד התובענה מצויה טענה שהמבקשים כמעסיקים לשעבר של העובדת שיתפו לכאורה …... לקריאה

סכסוך עבודה בנמל אשדוד

 נדחתה בקשה נמל אשדוד למתן צווים כנגד עובדיו נוכח סירוב עובדים לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות. המבקשת לא הרימה את נטל ההוכחה על מנת שביה"ד יקבע באופן קטגורי כי יש לחייב את העובדים לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות, ככל שיידרשו …... לקריאה