הרעה מוחשית בתנאי העבודה

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, הזכאות לפיצויים הינה לעובד אשר פוטר מעבודתו.

פיטורים הם אפוא נקודת המוצא.

יחד עם זאת,במסגרת החוק קבועים מספר חריגים אשר בהתקיים התנאים המנויים בהם, יראו עובד מתפטר כמפוטר וכזכאי לפיצויים.

על חריגים אלו נמנית הוראת ס' 11 לחוק אשר עניינה שתי חלופות - התפטרות של עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות אשר בהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

במסגרת רשימה זו נבחן מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה ומהן אותן נסיבות בהן אין לדרוש מהעובדלהמשיך בעבודתו, כפי שבאו לידי ביטוי בפסיקת בית הדין לעבודה. 

תוכן עניינים הסתר/הצג

 • מידע לפי נושאים
 • הרעה בתנאי עבודה - שתי החלופות
 • הרעה בתנאי עבודה - הדרישות של פעולה תוך זמן סביר, והתראה
 • מקרים בהם נמצאה הרעה בתנאי עבודה - דוגמאות
 • מקרים בהם לא נמצאה הרעה בתנאי עבודה - דוגמאות

מידע לפי נושאים

הרעה בתנאי עבודה – שתי החלופות

הרעה מוחשית של תנאי העבודה מתרחשת בעת שהמעביד הצר את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו עד כדי שלא השאיר בידו כל ברירות אלא לנטוש את העבודה ולהתפטר.

לשון אחר, ההרעה צריכה להיות כזו אשר ניתן לייחס על פיה למעביד, רצון להיפטר מן העובד.

התשובה לשאלה אם יש או אין הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או האם קיימות נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו, תלויה בנסיבות כל מקרה, בתפקידו של העובד ובמעמדו אצל המעביד.

אותן נסיבות נבחנות על פי אמות מידה אובייקטיביות והן צריכות להיות נסיבות שביחסי עבודה ולא "אישיות".

לא בכל מקרה או שרשרת מקרים, הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת רוח, יש לראות כעילה המצדיקה התפטרות עם זכות לפיצויים.

הרעה בתנאי עבודה – הדרישות של פעולה תוך זמן סביר, והתראה

גם אם הייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה אין בכך כדי להקים אוטומטית לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר.

נעמוד בקצרה על שני ועקרונות חשובים בהקשר זה:-

שיהוי, השלמה ומניעות

על עובד המעוניין להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו לעשות כן בתוך פרק זמן סביר.

השתהות ממושכת ובלתי סבירה יכולה להיחשב בנסיבות מסוימות להסכמה ולהשלמה עם הנסיבות ותנאי העבודה החדשים.

יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה, עובד לא יאבד זכאותו אם לא התפטר מיידית מחמת הרעה בתנאי עבודתו בפרט אם נדרש לו זמן לעריכת בירורים לשם מציאת מקומות עבודה חלופיים.

פרק הזמן הסביר תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה.

התראה, ומתן אפשרות למעביד לתקן את הפגיעה

על מנת שעובד יהא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או בשל נסיבות בה אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, עליו להעמיד קודם לכן את המעביד על כוונתו להתפטר, וזאת על מנת שתינתן למעביד הזדמנות לעשות לסילוק הסיבה בגינה בכוונת העובד להתפטר.

על העובד ליתן למעביד התראה ברורה וחד משמעית על הפגיעה הנטענת בזכויותיו, לדרוש את תיקונה תוך פרק זמן סביר ולהזהיר כי אם לא יעשה הדבר יתפטר העובד בדין מפוטר.

רק אם המעביד לא עשה לסילוק הסיבה להתפטרות בתוך הארכה לתיקון ההפרה – תקום זכאותו של העובד להתפטר בזכאות לפיצויי פיטורים.

מקרים בהם נמצאה הרעה בתנאי עבודה – דוגמאות

להלן מספר דוגמאות למצבים אשר נדונו בפסקי דין של בתי הדין לעבודה, בהם נקבע, כי קיימת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או כי קיימות נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודה:

 • אי-תשלום שכר ותנאים סוציאליים המגיעים לעובד בהתאם לדין.
 • הפחתת שכר חד-צדדית.
 • פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום משכורות ובפרט כאשר יש חוסר ודאות לגבי תשלום השכר.
 • עבודה בתנאים ירודים הנוגדים את החוק.
 • שלילת רכב צמוד שהועמד לרשות העובד.
 • אי- תשלום תוספת יוקר משך תקופה ארוכה.
 • אי-ביטוחו של עובד בקרן פנסיה אם העובד זכאי לכך בהתאם לדין.
 • אי-תשלום שעות נוספות בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.
 • העתקת מקום עבודה למרחק של 27 ק"מ, המחייבת היזקקות לשלושה אוטובוסים על מנת להגיע למקום העבודה.
 • הקפאת עלייתו של עובד בסולם הדרגות, כאשר התפקיד הוא כזה שבאופן רגיל זוכה העובד לעליה בדרגה עם התקדמות ועלית רמתו המקצועית.
 • שינוי בעלות במפעל בנסיבות מסוימות.
 • תקיפת עובד על ידי מעסיקו בפרט אם תקיפה זו קשה ונגרמו לעובד חבלות
 • יחס מעליב, משפיל ומחפיר של מעביד, או במקום העבודה שהמעביד ידע ולא עשה לסילוקו.
 • מעשים פסולים של המעביד, כגון דיבור פוגע ומעליב, גם אם באים בשעת כעס, יכולים להיחשב במקרים מסוימים כנסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד.
 • מפגע בטיחותי או תברואתי במקום העבודה שלא תוקן על ידי המעביד.
 • דרישה מעובד לעבוד מספר רב יותר של ימים בשבוע במיוחד כאשר הדבר מתנגש עם עבודה אחרת של העובד.
 • הפחתה חד-צדדית בהיקף משרתו של העובד המלווה בפגיעה בשכר.
 • שינוי משמעותי חד-צדדי בתנאי העבודה.
 • עברת ממונה על מחלקה לתפקיד מס' 2 באותה מחלקה, או נטילת תפקיד אחראי מעובד.

מקרים בהם לא נמצאה הרעה בתנאי עבודה – דוגמאות

להלן מספר דוגמאות למקרים בהם נקבע כי אין מדובר בהרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בנסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודה:

 • דרישת הנהלה ממורה לעבור ללמד בכיתה אחרת אף כי ההוראה בכיתה החדשה דורשת מאמץ גדול יותר.
 • לא כל שינוי בתפקיד מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • חוסר סיפוק אין בו כדי לבסס טענה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • אי-קידום עובד בתפקיד, שעה שגם עובדים אחרים לא קודמו, אין בה משום הרעה בתנאי העבודה.
 • אי-העתרות של מעביד לבקשה להעלאת שכר או לשיפור בתנאי העבודה שעה שהמעביד לא קיבל אותם על עצמו ואינם מחייבים אותו מתוקף חוק או הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

מצגת הרעת תנאי עבודה

במסגרת מצגת זו תוכל לקבל מידע באשר למהיא הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה בתשלום פיצויי פיטורין. כן ניתן מענה למהם התנאים לקבלת פיצויי פיטורין בדין מפוטר עקב הרעה בתנאי העבודה. כן ניתנות דוגמאות למקרים בהם נתנו פיצויי פיטורים לעובדים שהתפטרו עקב הרעת תנאי עבודה, או התפטרו בדין מפוטר.


לראש העמוד