פיצויי פיטורין

זכות זו והתנאים לקבלתם מוסדרים בראש ובראשונה בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963,
והתקנות שהותקנו מכוחו.

הזכות הבסיסית לקבלת פיצויי פיטורין קבועה בסעיף 1 לחוק: "מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".

כלומר, בהתאם לחוק, ככלל, הזכאות לפיצויי פיטורין לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת.

יחד עם זאת, החוק מונה שורה מקרים שבהם דינו של עובד שלא פוטר מעבודתו כדין עובד מפוטר לעניין תשלום פיצויים.

תוכן עניינים הסתר/הצג

 • מידע לפי נושאים
 • חילופי מעבידים במקום העבודה
 • פיטורים בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה
 • פיטורים בדין מפוטר
 • שלילת פיצויים

מידע לפי נושאים

אם התחלפו המעבידים במקום העבודה?

בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, הזכאות פיצויי הפיטורים לא תקטע כתוצאה מחילופי מעסיקים ושינוי בעלות על מקום העבודה כל עוד העובד עבד באותו מקום עבודה. המעביד האחרון אחראי לתשלום פיצויי פיטורין גם בגין תקופת ההעסקה אצל מעבידים קודמים של העובד באותו מקום עבודה.

אם פוטרתי בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה?

בסעיף 3 לחוק נקבע: "פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים". הפירוש המקובל לביטוי ". סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה" הוא מעל 11 חודש, אך התנאי המהותי הוא הרצון להתחמק מתשלום פיצוי פיטורין. נטל הוכחה בעניין זה מוטל על המעסיק ואם לא יוכח על ידו שסיבת הפיטורים איננה הרצון להימנע מתשלום הפיצויים, לא יהיה פטור הוא מתשלום זה גם אם הפיטורים נעשו לפני השלמת שנת עבודה אחת.

האם גם עובד שלא פוטר זכאי לפיצוי פיטורין?

כאמור, עובד שפוטר מעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. יחד עם זאת, החוק מונה שורה מקרים שבהם דינו של עובד שלא פוטר מעבודתו כדין עובד מפוטר לעניין תשלום פיצויים. להלן פירוט המקרים (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק):

 •  עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו.
 • עובד שנפטר (המעביד משלם לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו).
 • התפטרות עובד לרגל מצב בריאותו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
 • קיימת זכאות לקבלת פיצוי פיטורין במקרה של התפטרות עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. בפסיקה נקבע כי זכות זו תקפה גם במקרה שההורה המתפטר מצא עבודה המקלה עליו בטיפול בילוד (פחות שעות עבודה או קרבה לבית) ולא רק לעובדים שהפסיקו לעבוד.
 • התפטרות עובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה תהיה זכאית לקבלת פיצוי פיטורין גם ללא שפוטרה.
 • הוראות כאמור  חולו בשינויים המחויבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד; (2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו. (3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 • התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות תזכה לקבל פיצויי פיטורין ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות;
 • התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו  לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת;
 • העתקת מקום מגוריו של העובד, בנסיבות מיוחדות, כגון מעבר לרגל נישואיו, לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, או מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח.
 • היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין החוק כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה שלושה חודשים לפני תום תקופת ההסכם; סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לענין החוק, כאילו התפטר. הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.
 • התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
 • התפטרות עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה.
 •  עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.
 • התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
 • התפטרות לרגל גיוס לצה"ל, למשטרת ישראל, לשירות לאומי, או לשירות בתי הסוהר.

האם ניתן לשלול תשלום פיצויים לעובד?

הזכות לקבלת פיצוי פיטורין היא זכות בסיסית, אך במקרה פיטורי העובד עקב התנהגות חמורה שלו שאינה מאפשרת את המשך העסקתו עלולים להביא לשלילת זכותו לפיצויי פיטורין. נסיבות המצדיקות שלילת הפיצויים מפורטות בהסכם הקיבוצי החל על העובד, ובהיעדר הסכם כזה – נקבעות על ידי בית הדין לעבודה, על-פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

חוק פיצויי פיטורין

פוסטים קשורים


לראש העמוד