לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיצויי פיטורין
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

מידע תמציתי לפי נושאים

אם התחלפו המעבידים במקום העבודה?

בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, הזכאות פיצויי הפיטורים לא תקטע כתוצאה מחילופי מעסיקים ושינוי בעלות על מקום העבודה כל עוד העובד עבד באותו מקום עבודה. המעביד האחרון אחראי לתשלום פיצויי פיטורין גם בגין תקופת ההעסקה אצל מעבידים קודמים של העובד באותו מקום עבודה.

אם פוטרתי בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה?

בסעיף 3 לחוק נקבע: "פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח היפוכו של דבר – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים". הפירוש המקובל לביטוי ". סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה" הוא מעל 11 חודש, אך התנאי המהותי הוא הרצון להתחמק מתשלום פיצוי פיטורין. נטל הוכחה בעניין זה מוטל על המעסיק ואם לא יוכח על ידו שסיבת הפיטורים איננה הרצון להימנע מתשלום הפיצויים, לא יהיה פטור הוא מתשלום זה גם אם הפיטורים נעשו לפני השלמת שנת עבודה אחת.

האם גם עובד שלא פוטר זכאי לפיצוי פיטורין?

כאמור, עובד שפוטר מעבודתו זכאי לתשלום פיצויי פיטורין. יחד עם זאת, החוק מונה שורה מקרים שבהם דינו של עובד שלא פוטר מעבודתו כדין עובד מפוטר לעניין תשלום פיצויים. להלן פירוט המקרים (בכפוף לתנאים הקבועים בחוק):

 1. עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת-רגל של מעבידו, ובתאגיד – פירוקו או מחיקתו.
 2. עובד שנפטר (המעביד משלם לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו).
 3. התפטרות עובד לרגל מצב בריאותו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.
 4. קיימת זכאות לקבלת פיצוי פיטורין במקרה של התפטרות עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה. בפסיקה נקבע כי זכות זו תקפה גם במקרה שההורה המתפטר מצא עבודה המקלה עליו בטיפול בילוד (פחות שעות עבודה או קרבה לבית) ולא רק לעובדים שהפסיקו לעבוד.
 5. התפטרות עובדת שקיבלה לאימוץ, לבדה או עם בעלה, ילד שטרם מלאו לו שלוש עשרה שנים, ותוך תשעה חדשים מיום קבלתו לאימוץ התפטרה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן צו אימוץ, בין לפני התפטרותה ובין לאחריה תהיה זכאית לקבלת פיצוי פיטורין גם ללא שפוטרה.
 6. הוראות כאמור  חולו בשינויים המחויבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לענין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד; (2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו. (3) בת זוגו של העובד היתה עובדת עצמאית במשך שנים-עשר חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ, לפי הענין, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.
 7. התפטרות עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות תזכה לקבל פיצויי פיטורין ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות;
 8. התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו  לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת;
 9. העתקת מקום מגוריו של העובד, בנסיבות מיוחדות, כגון מעבר לרגל נישואיו, לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, או מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח.
 10. היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לעניין החוק כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעביד לחדש את החוזה שלושה חודשים לפני תום תקופת ההסכם; סירב העובד לחדש את החוזה – רואים אותו, לענין החוק, כאילו התפטר. הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור צריך שתימסר לעובד לפחות שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.
 11. התפטרות עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.
 12. התפטרות עובד עונתי לאחר שעבד לפחות שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מחמת שלא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה.
 13.  עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.
 14. התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.
 15. התפטרות לרגל גיוס לצה"ל, למשטרת ישראל, לשירות לאומי, או לשירות בתי הסוהר.

האם ניתן לשלול תשלום פיצויים לעובד?

הזכות לקבלת פיצוי פיטורין היא זכות בסיסית, אך במקרה פיטורי העובד עקב התנהגות חמורה שלו שאינה מאפשרת את המשך העסקתו עלולים להביא לשלילת זכותו לפיצויי פיטורין. נסיבות המצדיקות שלילת הפיצויים מפורטות בהסכם הקיבוצי החל על העובד, ובהיעדר הסכם כזה – נקבעות על ידי בית הדין לעבודה, על-פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

חוק פיצויי פיטורין ותקנותיו

 1. חוק פיצוייי פיטורים, התשכ"ג-1963 »
 2. תק' פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד -1964 »
 3. תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 »
 4. תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 »

מידע מורחב לפני נושאים כולל הפניות לפסיקות רלבנטית

 1.  סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים – הזכות לפיצויי פיטורים »
 2.  סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים –   רציפות בעבודה »
 3. סעיף 3 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר »
 4. סעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים – מעביד שנפטר »
 5. סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים – עובד שנפטר »
 6. סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי »
 7. סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות של הורה לרגל לידה  »
 8. סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים – אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה  »
 9. סעיף 11(א) – התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או נסיבות שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו  »
 10. סעיף 11 (ב) לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות עובד עונתי »
 11. סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או סגן  »
 12. סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה  »
 13. סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים למתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר  »
 14. סעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים – שיעור הפיצויים »
 15. סעיף 13א לחוק – חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית  »
 16. סעיף 13ב לחוק פיצויי פיטורים – חישוב הפיצויים לפי שכר המינימום »
 17. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים ותגמולים »
 18. סעיף 15 לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים וגימלת פרישה »
 19. סעיפים 16 ו- 17 לחוק פיצויי פיטורים – שלילת פיצויי פיטורים »
 20. סעיף 18 לחוק פיצויי פיטורים – אישור בדבר תחולת הסכם קיבוצי »
 21. סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים – סכומים משוריינים »
 22. סעיף 27 לחוק פיצויי פיטורים- זכות בכורה »
 23. סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים- שכר כולל פיצויי פיטורים »
 24. סעיף 29 לחוק פיצויי פיטורים – פשרה והודאת סילוק »
 25. סעיף 30 לחוק פיצויי פיטורים – המדינה כמעסיק »
 26. סעיף 31 לחוק פיצויי פיטורים – שמירת זכויות »
 27. סעיף 34 לחוק פיצויי פיטורים תחילתו של החוק »
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני