לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
Avatar
jonydov
6 יוני 2012

מידע כללי

סעיף 14 – האישור הכללי

על מנת שתשלומי המעביד לקופות ישחררו את המעביד מן החובה לשלם פיצויי פיטורים לעובד, כך קובע האישור הכללי, חייבים להתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:-

א. התשלומים צריכים להתבצע לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, בשיעורים הקבועים באישור, ובאופן שיבטח את העובד מפני נכות או מוות חו"ח, או לעת וזקנה.

ב. הסכמת הצדדים בדבר תחולת סעיף 14, חייבת להיות מעוגנת בהסכם בכתב, אליו יש לצרף את נוסח האישור המלא.

ג. על המעביד לוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר תשלומים מהקופות.

רואים אנו, "העסקה" המעוגנת באישור הינה כזו – המעביד מוותר על כל הכספים שהועברו לקופות השונות משך תקופת עבודת העובד, לרבות כספי פיצויים, וזאת גם במקרה של התפטרות, ואילו העובד מוותר על תחשיב פיצויים בהתאם לקבוע בחוק ומסתפק בכספים אשר הצטברו בקופות, גם במקרה של פיטורים.

סעיף 14 – שיקולי המעביד

בעת בחינת התועלת באימוץ סעיף 14 אל תוך הסכמי עבודה בארגון, יש לשקול שני שיקולים עיקריים:-

ראשית, התפתחות ותוספות לשכר העובדים

במקום עבודה אשר שכר העובדים בו מאופיין ביציבות או אף בשחיקה ריאלית, ההפרשות השוטפות מן השכר לפיצויים, יוצרות בדרך כלל, קופה המכסה את מלוא חבות המעביד בעת סיום העסקה.

למעביד במקרה כזה אין תמריץ לאמץ את סעיף 14, אלא לשמור לעצמו את האפשרות למשוך חזרה כספי פיצויים.

לעומת זאת, כאשר מדובר במקום עבודה בו העובדים מתוגמלים בהעלאות שכר ריאליות משמעותיות, הרי סעיף 14 עשוי לחסוך למעביד כספי השלמה רבים

שנית, מדיניות הארגון במקרה של התפטרות

מקומות עבודה רבים אימצו מדיניות של שחרור כספי פיצויים צבורים לעובדים, בכל מקרה של סיום יחסי העבודה, דהיינו, גם במקרים של התפטרות.

אין ספק שבמקרה כזה, מנקודת מבטו של המעביד לפחות, יש מקום להחלת סעיף 14, כך שניתן יהיה "להשתחרר" מחובת השלמה לעובדים מפוטרים.

סעיף 14 מכוח האישור הכללי – שאלות נפוצות, ודוגמאות

האם ניתן להחיל את סע' 14 לפי האישור הכללי, בדיעבד?

לא ניתן להחיל את הסעיף רטרואקטיבית.

האישור קובע, כי בתוך לכל היותר 3 חודשים ממועד תחילת העברת התשלומים, יש לעגן את ההסכמה בדבר תחולת סעיף 14 במסמך כתוב.

במקרה של אימוץ ההסדר לאחר תקופת עבודה מסוימת, הרי שבעת סיום ההעסקה, על המעביד לבצע את גמר החשבון ביחס לשתי התקופות, באופן שונה.

לדוגמא – עובד ששכרו 10,000 ₪. לאחר 3 שנים החל המעביד מבטח את העובד בביטוח מנהלים תוך החלת סעיף 14. לאחר 5 שנים נוספות פוטר העובד.במקרה כזה בשחרור הקופות לידי העובד יצא המעביד ידי חובתו ביחס לתקופה השנייה (חמש השנים האחרונות). בנוסף על כך יהיה עליו להשלים פיצויי פיטורים בגין התקופה הראשונה (שלוש השנים הראשונות) בסכום של 30,000 ₪ = 10,000 ₪ X 3 שנים.

כיצד מבוצע התחשיב כאשר השכר עולה?

כאשר השכר עולה לאורך השנים עורכים תחשיב לפי פיצויים, לפי השכר אחרון.

נשכלל את הדוגמא הקודמת – עובד ששכרו 10,000 ₪. לאחר 3 שנים החל המעביד מבטח את העובד בביטוח מנהלים תוך החלת סעיף 14. לאחר 5 שנים נוספות פוטר העובד – בשלב זה שכרו 20,000 ₪.במקרה כזה תחשיב הפיצויים בגין התקופה הראשונה הינו 60,000 ₪ = 20,000 ₪ X 3 שנים.

מה קורה כאשר "נזכרנו" להחיל את סע' 14 באיחור?

בנסיבות שכאלו, גם ההתייחסות לכספים שבקופות תלויה בתקופה.

נדגים, שוב על בסיס הדוגמא לעיל – עובד ששכרו 10,000 ₪ מבוטח בביטוח מנהלים מן היום הראשון. לאחר 3 שנים הוסכם על החלת סעיף 14. במועד זה נצברו בביטוח המנהלים 25,000 ₪ על חשבון פיצויים. לאחר 5 שנים נוספות פוטר העובד.כאמור, בגין התקופה השנייה בה הוחל סעיף 14, די בשחרור הקופות. אשר לחבות המעביד בגין התקופה הראשונה הרי סכומה של זו הינו כאמור לעיל 60,000 ₪ = 20,000 ₪ X 3 שנים. המעביד רשאי לזקוף את הסכום שהצטבר עד לאותו מועד בקופות (25,000 ₪), ולהשלים מכיסו רק את היתרה (35,000 ₪).

מה קורה כאשר רק חלק מן השכר מבוטח?

במקרה כזה, יש לבצע תחשיב פיצויי פיטורים מלא בגין חלק השכר שאינו מבוטח.

נדגים – עובד נקלט לעבודה בשכר של 10,000 ₪. שכר זה בוטח במלואו מן היום הראשון בביטוח מנהלים תוך החלת סעיף 14. לימים הועלה שכרו של העובד ל- 13,000 ₪ ואולם המעביד המשיך לבטח 10,000 ₪ בלבד. העובד פוטר לאחר 5 שנות עבודה.במקרה כזה יש לשלם לעובד פיצויי פיטורים בגין חלק השכר שאינו מבוטח בסך של 15,000 ₪ = (10,000 ₪ – 13,000 ₪) X 5 שנים.

מה באשר לקרן פנסיה אשר ההפרשות אליה לפיצויים הינן בשיעור של 6%?

גם במקרה כזה תידרש השלמה לפי שכר אחרון, בגין 28% מסכום הפיצויים.

יוסבר – בעוד שבביטוחי מנהלים מקובל שיעור הפרשה על חשבון פיצויים, של 1/3% 8, כך שנוצר כיסוי מלא לחבות, הרי ההפרשה המקובלת לקרנות פנסיה ברכיב זה, הינה של 6%. האישור הכללי קובע, כי בפני המעביד פתוחה הדרך להפריש 1/3% 2 נוספים לקופה נפרדת לפיצויים, או לשלם את היתרה בעת פיטורים.

לדוגמא – עובד נקלט לעבודה בשכר של 10,000 ₪. העובד בוטח מהיום הראשון בקרן פנסיה, בתוכנית אשר שיעור ההפרשה על חשבון פיצויים הינו של 6%. הוחל סעיף 14. לאחר 10 שנות עבודה פוטר העובד, כאשר שכרו עמד על סך של 15,000 ₪.במקרה כזה על המעביד לשלם השלמת פיצויים לעובד בסך של 42,000 ₪ = 15,000 ₪ X 10 שנים X 28%.

שתי הערות נוספות לסיום

ראשית – כידוע מאז 1.1.08 קיימת חובת ביטוח פנסיוני בכל המשק, וזאת על פי צו הרחבה שניתן בעניין.

שימו לב, כי צו ההרחבה מאמץ את סעיף 14 אשר מוחל על חלק השכר המבוטח בהתאם לצו ולשיעור התשלומים הקבוע בו.

שנית – סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע, כי כספים שהועברו לקופה המשלמת קצבה אינם ניתנים למשיכה חזרה, אלא אם יש על כך הסכם מפורש.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני