לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
הודעה מוקדמת
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

הן העובד והן המעביד זכאים להודעה מראש בטרם פיטורים או התפטרות, לפי העניין.

בפיטורים -מטרת הודעה מוקדמת הינה לאפשר לעובד לחפש מקום עבודה אחר, שעה שהוא ממשיך לקבל שכר ממעבידו.

בהתפטרות -מטרת הודעה מוקדמת היא לאפשר למעביד להיערך למציאת מחליף.

הזכות להודעה מוקדמת מעוגנת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן: "החוק").

במקומות עבודה רבים מוסדר נושא הודעה מוקדמת בהסכמים או בהסדרים קיבוציים.

הסכמים והסדרים אלו יכולים לשפר אך לא לגרוע מהזכויות המוקנות לעובד על פי החוק.

שאלות ותשובות

אם אני זכאי לקבל הודעת פיטורים בכתב?

אכן. בהתאם לחוק, הודעת פיטורים או התפטרות חייבת להימסר בכתב.

יש לציין בהודעה את מועד מסירתה ואת מועד סיום העבודה. 

מהי אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת לה זכאי עובד במשכורת חודשית?

אורך ההודעה המוקדמת לה הינך זכאי תלוי בוותק שלך במקום העבודה.

מועד הפיטורים אורך הודעה מוקדמת
6 חודשי עבודה ראשונים 1 יום הודעה מוקדמת לכל חודש עבודה
החל מהחודש השביעי לעבודה 2.5 ימי הודעה מוקדמת לחודש
לאחר שנת עבודה ואילך חודש ימים

מהי אורכה ההודעה המוקדמת לה זכאי עובד המקבל שכר שעתי או יומי?

אורך הודעה מוקדמת
במהלך שנת העבודה הראשונה יום אחד לכל חודש עבודה
בתום שנה ראשונה שבועיים
במהלך השנה השנייה שבועיים + יום אחד לכל 2 חודשי עבודה
בתום השנה השנייה שלושה שבועות
במהלך השנה השלישית שלושה שבועות + יום אחד לכל 2 חודשי עבודה
מתום השנה השלישית ואילך חודש

האם מעביד רשאי לקצר הודעה מוקדמת הקבועה מכוח הסכם?

לא! חוק הודעה מוקדמת אינו בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

האם ימי מילואים עשויים לבוא במניין ימי הודעה מוקדמת?

לא. ימי שרות מילואים אינם נמנים על תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים.

אני עובדת כמורה וקיבלתי ב- 20 לחודש יוני הודעה על פיטוריי האם זה חוקי?

שלילי! לעובד הוראה יש ליתן הודעת פיטורים עד היום ה- 31 בחודש מאי.

במידה ולא תמצאי עבודה חלופית, את עשויה להיות זכאית לפיצוי כספי היכול להגיע עד שכרך במשך כל שנת הלימודים שלאחר מכן.

הוראה זו תקפה רק שעה שמדובר בפיטורים מסיבות ארגוניות, בעוד שבכל מקרה אחר יש לשקול את מסכת העובדות טרם ההחלטה אם הכלל חל אם לאו.

האם  ניתן להוציא עובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת?

של פיטורים מיידיים, המחייבים תשלום פדיון ימי חופשה ותמורת הודעה מוקדמת, אינך רשאי לזקוף כל חלק מתמורת ההודעה המוקדמת על חשבון פדיון החופשה.

רק אם ניתנה הודעה מוקדמת, נשמרו יחסי עובד מעביד במהלכה, והעובד שלך מבקש לצאת לחופשה, רק אז ניתן לחפוף את ימי ההודעה המוקדמת העולים על 14 ימים, עם ימי החופשה.

חילופי מעסיקים

פוטרתי זמן קצר לאחר  חילופי מעבידים במקום עבודה- האם אני זכאי לקבלת הודעה מוקדמת מאת מעבידי החדש?

חיובי – הינך זכאי לקבלת הודעה מוקדמת ואין להביא בחשבון את תקופת ההודעה המוקדמת שקיבלת ממעבידך הקודם.

האם תקופת ההודעה המוקדמת נחשבת כחלק מן הוותק?

בפרק הזמן שבין מתן ההודעה לבין היום הנקוב בהודעה לגמר העבודה – נמשכים יחסי עובד – מעביד על כל המשתמע מכך.

מכאן, שההודעה מוקדמת שקיבלת נחשב לחלק מתקופת עבודתך.

ואולם, אם פוטרת מיידית, הרי שיחסי העבודה מתנתקים במועד מסירת הודעת הפיטורים, כך שתקופת ההודעה המוקדמת אינה נמנית על תקופת עבודתך, הגם כי הינך זכאי לתשלום פיצוי עבור אי מתן הודעה מוקדמת.

האם רשאי מעביד לוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת?

כן.

אם לא הוסכם במפורש אחרת, הרי הינך רשאי להודיע לעובד, כי הינך מוותר על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מקצתה,  ולסייםן את עבודתו.

אפשרות זו קיימת גם בעת התפטרות של עובד המביע את רצונו לעמוד לרשות העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת.

ואולם, בשני המקרים יהא עליך לשלם פיצוי לעובד השווה ל"שכרו הרגיל". תשלום זה מכונה "חלף/תמורת הודעה מוקדמת".

איך מחשבים את שיעור התמורה המוקדמת המגיעה לאותו עובד?

השכר המובא בחשבון לצורך חישוב הפיצוי (חלף הודעה מוקדמת) הוא זה המשמש לחישוב פיצויי פיטורין.

כך, אם העובד זכאי לעמלות, הרי בנוסף למשכורתו הבסיסית, יש לכלול בשכר את ממוצע העמלות ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים.

ואולם העובד אינו זכאי לקבל במסגרת הפיצוי זכויות ותנאים נילווים לשכר כגון – פיצויי פיטורין, הפרשות לקופות גמל, וכדומה.

האם עובד להמשיך להחזיק ברכב החברה בתקופת ההודעה המוקדמת ?

אם המעביד לא ויתר על עבודתך בתקופת ההודעה המוקדמת, הינך זכאי לכל התנאים הנלווים לשכרך, לרבות לרכב.

מה הדין לגבי שפוטר ומצא מייד עבודה חלופית?

עיובד שפוטר ומצא מייד עבודה חלופית  זכאי לתמורת הודעה מוקדמת.

האם עבד זכאי לפיצויי הלנה בגין תשלום הודעה מוקדמת במועד?

אם המשכת לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת וטרם קיבלת שכר עבור תקופה זו, אזי תשלומי שכר אלו נושאים זכות לקבלת פיצויי הלנה, אשר אותם בית הדין לעבודה רשאי להפחית או לבטל בהתאם לכללים הקבועים בחוק או בפסיקה.

לעומת זאת, אם יחסי העבודה הסתיימו מיידית לאחר פיטוריך, אזי חלף הודעה מוקדמת המגיע לך הינו פיצוי, ואינו בגדר תשלום הנושא זכות לקבלת פיצויי הלנה.

האם זכאי עובד לאישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי העבודה?

בהתאם לחוק  עובד זכאי לקבל אישור כזה ממעבידו במועד סיום יחסי העבודה.

אם המעביד אינו מוסר לך, בתוך 14 ימים מיום העבודה האחרון שלך, או עד תום 7 ימים מיום דרישתך, אישור בכתב כאמור, הרי הוא מבצע עבירה וחשוף לעונשי קנס.

האם עובד יכול להתפטר ללא מתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות?

בהתאם לחוק הודעה מוקדמת, אין חובה על העובד ליתן הודעה מוקדמת בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו, כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת.

כך למשל – עובדת שהוטרדה מינית, על ידי מעבידה יכולה להתפטר מיידית, ללא מתן הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

האם עובד שתקף אותי וגרם לי לחבלה – זכאי גם כן לתת הודעה מוקדמת?

בפסקי דין שדנו במקרים מעין אלו, נקבע שאין העובד זכאי לקבלת הודעה מוקדמת.

אותו הדין חל על מעביד שקיימות בידיו ראיות שהעובד גנב ממקום העבודה?

הכלל הוא, כי אין חובה על המעביד ליתן הודעה מוקדמת בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים על פי ההוראות הרלבנטיות בחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית הדין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי (כגון: בתי הדין למשמעת של המדינה).

התפטרתי עקב הרעה מוחשית – האם אני זכאי לדמי הודעה מוקדמת ?

אינך זכאי לתמורת הודעה מוקדמת במקרה כזה, אלא לפיצויי פיטורים בלבד, שכן אתה התפטרות.

יחד עם זאת, יתכן שבנסיבות מסוימות תהא פטור ממתן הודעה מוקדמת לפני התפטרו. 

מצגות

מצגת קולית בנושא הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות

מהו מקור הזכות למתן הודעה מוקדמת? איך צריכה להינתן הודעה מוקדמת? מהו אורך ההודעה המוקדמת? מה השכר לו זכאי העובד בתקופת ההודעה המוקדמת? האם יש לשלם לעובד תנאים סוציאליים ונלווים בתקופת ההודעה המוקדמת? האם ניתן לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת? מהו השכר שיש לשלם לעובד במקרה של ויתור על עבודתו בתקופת ההודעה המוקדמת? האם ניתן לשלול מהעובד זכות הודעה מוקדמת? האם גם העובד חייב לתת הודעה מוקדמת? באלו נסיבות ניתן לפטור העובד ממתן הודעה מוקדמת? האם הודעה מוקדמת יכולה לחפוף חודשי הסתגלות, ימי שהות במילואים, חופשה שנתית? ועוד

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני