לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
שבועון המשרד של וקרט ליום 6.6.2020
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
4 מאי 2020

עדכונים

הסברים לבקשה לקבלת היתר לפי חוק עבודת נשים

פסיקות בג"צ

ביטול חוק הפיקדון בכל הקשור לחלק העובד הזר

בג"ץ, ברוב דעות, קיבל בחלקן עתירות שהוגשו נגד “חוק הפיקדון” וקבע כי הוראת החוק המחייבת עובדים מסתננים להפקיד חמישית משכרם כפיקדון אשר יוחזר להם רק במועד עזיבתם את הארץ אינה חוקתית והורה על בטלותה והשבת הכספים שנוכו משכר העובדים תוך 30 ימים. נקבע כי הפיקדון יתבסס על רכיב המעסיק בלבד (16%) בלבד.

שירות המדינה משמעת

בג”ץ דן בפרשנות סעיף 34(6) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ”ג-1963, ופסק כי אמצעי משמעת של העברה ללא הגבלה מהתפקיד משמעה העברה לצמיתות, וכי קיימת מעין חזקה לפיה עובד המועבר מתפקידו לזמן מוגבל, זכאי לחזור לתפקידו בתום תקופת ההעברה, כל עוד ביה”ד המשמעתי לא קבע אחרת. בג”ץ הסתייג מקביעה כי חוזה הבכירים בו הועסק עובד שהועבר מתפקידו ממשיך לעמוד בתוקפו בתקופת ההעברה, אך לא קבע מסמרות בעניין.

פסיקות בית הדין הארצי לעבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה

ביה”ד הארצי פסק כי תחום שעות העבודה בעבודת לילה, ובכלל זה בענף השמירה, הינו בן שבע שעות, כאמור בסעיף 2(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה. הקו המנחה הפרשני הראוי הוא שסטייה מהסדר שקבע המחוקק הראשי (בסעיף 2 (ב) לחוק) מכוח ההסמכה לכך, ובהתקיים התנאים שקבע לכך, צריכה להיות מפורשת. כן נפסק כי השאלה אם עבודה במוצאי שבת נכללת ביום המנוחה או לא תלויה באופן הוסדר העניין בהודעה לעובד, בהעדר הסדרת העניין יש לראות את העבודה במוצאי שבת כחלק משעות המנוחה המזכה בתשלום גמול מיוחד.

כספי פיצויים עודפים שהופקדו לקופה

מלוא הסכומים שנזקפו לזכות העובד בפוליסת ביטוח המנהלים בה הופקדו תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד, ייזקפו על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, בהעדר סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. כן נקבע שהחברה זכאית לקזז סכום עודף שהצטבר בפוליסה בגין פיצויים ממענק פרישה שקיבל העובד, תוך שהוא מקבל הטענה כי כספים אלו שייכים למעסיק. במקרה הנ"ל העובד טען לראשונה בבית הדין הארצי לתחולת סעיף 26  פיצויי פיטורים, אולם, טענתו זו לא התקבלה משום שהועלתה לראשונה בבית בבית הדין הארצי ויש לעניין היבטים עובדתיים.

הסתלקות מבקשת אישור

גמול ינתן במקרה של הסתלקות מתובענה ייצוגית יינתן רק אם היתה עילה מלכתחילה לתובענה והאם הביאה תועלת.

 

תשלום שעות נוספות לעובד סיעודי

ביה”ד הארצי פסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על העסקת המערער כמלווה לנכה צה”ל, שכן מתכונת העסקתו שונה מנסיבות העסקתם של אבי מור או יולנדה גלוטן,  בין היתר, משום שהוא לא עבד באופן מלא בביתו של הנכה (24 שעות ברציפות). נקבע  ששאלת תחולת חוק עבודה ומנוחה על מלווי נכי צה”ל צריכה להיבחן בכל מקרה לגופו, כשיש לבחון גם את הסכמות הצדדים ותום לבם. למרות שבמקרה הנדון נקבע  שחוק שעות עבודה ומנוחה חל על העובד,  נקבע כי בשל חוסר תום לב קיצוני של העובד שרקם קנוניה עם הנכה להעסקתו בשעות נוספות רבות ובמשמרות כפולות, שעה שלא היה צורך בכך,  יש להביא לשלילת זכות קוגנטית לתשלום שעות נוספות ברמה היומית והחודשית.

מעסיקים במשותף​

נפסק כי מקובלת קביעתו של ביה”ד קמא כי בענייננו התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים וכי המעסיקה הייתה מעסיקתו במשותף של העובד.

 

 

חוק שירות המדינה – מענק שנים עודפות

סעיף 39(ו) לחוק שירות המדינה (גימלאות), שמכוחו קמה לעובד זכאות למענק שנים עודפות בגין שנות עבודה שאינן מזכות בגמלה (מאחר שנצברה תקרת הזכאות) אינו כולל הגבלה גילאית לזכאות.

 

העסקת עובדים זרים

המשיבה לא הוכיחה כי המערער היה מחזיק בדירה הנדונה בה הועסקה עובדת זרה, ולא מתקיימים הרכיבים העובדתיים הדרושים לצורך הוכחת העבירות של העסקת עובדת זרה שלא כדין וללא ביטוח רפואי, ויש לזכותו, ולו מחמת הספק.

 

הסכם קיבוצי מול חוזר מנכ”ל לשירותי דת

ביה"ד דחה את בקשת ההסתדרות ליתן סעד הצהרתי לפיו הוראות חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בטלות,  משעה שנמצא שהחוזר הינו למעשה החלטה שעניינה קביעה ישירה ומפורטת של הסדרי העסקתם של עובדים, שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכם קיבוצי והוצאת החוזר נמצא תחת הפררוגטיבה של המעסיק.

כוננות מתוכננת

נפסק שלא הוכח כי קמה למערער, שהיה רופא, קמה זכאות אוטומטי ל”כוננות המתוכננת”, גם אם מנהל בית החולים לא הקצה ליחידה “כוננות מתכוננת”.

 

 

משיכת כספים על ידי הקופה בנסיבות השוללות תשלום פיצויים.

נפסק שאין מניעה למשיכת כספים מהקופה לזכות המעסיק בעניין עובד שסיים עבודתו  בנסיבות השוללות תשלום פיצויים.

 

 

מניעות הלכתית החל על ארגון עובדים מתחרה

נדחה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני שבמסגרתו עתרה ההסתדרות הלאומית להכריז על היותה ארגון העובדים היציג אצל המעסיקה, מחמת מניעות הלכתית הניתנת לארגון עובדים יציג לאחר חתימה על הסכם קיבוצי, תוך שנקבע כי המניעה הינה משך שנה לאחר חתימת ההסכם קיבוצי.

 

פנסיה תקציבית

​בשונה מעניין קבלאן, לא נמצא כי עניינו של המשיב מלמד על חוסר תום לב קיצוני המצדיק סעד חריג ונדיר של אכיפה קבלת פנסיה תקציבית בין תקופת עבודתו בשב”ס, למרות התמשכות הליכה הקליטה בשב”ס.​

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני