כספי פיצויי עודפים שהופקדו לקופה

כספי פיצויים עודפים שהופקדו לקופה

מלוא הסכומים שנזקפו לזכות העובד בפוליסת ביטוח המנהלים בה הופקדו תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד, ייזקפו על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. כן נקבע שהחברה זכאית לקזז סכום עודף שהצטבר בפוליסה בגין פיצויים ממענק פרישה שקיבל העובד. 

במקרה דנן, ביה”ד לא מצא צורך להידרש לסוגיה כיצד תתפרשנה פוליסות בנסיבות בהן מועברים אליהן תשלומים למרכיבי התגמולים והפיצויים גם יחד, לנוכח המסקנה לפיה בפוליסות בהן מועברים תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד, יש לזקוף את כל הכספים הצבורים בפוליסה על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. לפיכך, מלוא הסכומים שנזקפו לזכות העובד בפוליסת ביטוח המנהלים לה הופקדו תשלומים למרכיב הפיצויים בלבד, ייזקפו על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד.

החברה, שסברה כי היא זכאית להשבת הסכום העודף, הפחיתה אותו ממענק הפרישה ששולם לעובד. לגישת החברה, קריאה יחד של מסמך משנת 2010, בגדרו התבשר העובד כי בנסיבות המפורטות בו יקבל מענק פרישה בסכום של 416,295 ₪ ושל מסמך תנאי הפרישה בשוליו אישר העובד כי “מעבר למוסכם במסמך זה ולתשלומים המשולמים לי במסגרת גמר החשבון, אין לי ולא יהיו לי כל תביעות כספיות נוספות בקשר לעבודתי או סיום עבודתי בחברה” אפשרו את ביצוע ההפחתה.

כן נקבע שהחברה הייתה רשאית לקבל לידיה את הסכום העודף שנצבר בקופה ולקזזו ממענק הפרישה המגיע לעובד, לאחר שנמצא שהסכם הפרישה שנחתם אינו מונע ביצוע קיזוז כאמור ממענק הפרישה.

בערעור העלה העובד את הטענה כי החברה לא היתה זכאית למשיכת כספים שהצטברו בקופת הפיצויים, לנוכח הוראות סעיף 26(א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, בהן נקבע, בין היתר, כי ניתן להחזיר למעסיק סכומים שהופקדו בקופת פיצויים גם בנסיבות של סיום עבודה המזכה בפיצויי פיטורים (כבענייננו) “אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה”. אולם, נפסק שטענת העובד הועלתה לראשונה בערעור ודי בטעם זה כדי לדחותה. מעבר לכך, לנוכח עיתוי העלאת הטענה לא לובנו הסוגיות הקשורות בה.

עע (ארצי) 12214-11-18 אריה סאלם נ’ הוט מובייל בעמ ניתן על ידי רועי פוליאק, אילן סופר, מיכאל שפיצר, נ.צ.: י’ רחמים, ג’ צימרמן; ביום 5.4.20.Comments are closed.

לראש העמוד