הסתלקות מבקשת אישור

גמול ינתן במקרה של הסתלקות מתובענה ייצוגית יינתן רק אם היתה עילה מלכתחילה לתובענה והאם הביאה תועלת.

האפשרות להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית או מתובענה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגית (להלן: החוק). בסעיף זה נקבע הצורך באישור ביה”ד להודעת ההסתלקות, ולקבלת טובת הנאה בקשר להסתלקות זו. סעיפים 22 ו-23 לחוק מסדירים את השיקולים שיש להביא בחשבון בעת פסיקת גמול לתובע מייצג ושכר טרחה לבא כוח מייצג. ודוק, עצם פסיקת ההוצאות לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו בעקבות הודעת ההסתלקות אינה מובנת מאליה, והיא תלויה בשיקול דעת בימ”ש, המאשר את הודעת ההסתלקות.

לפי סעיף 16 לחוק, הכלל הוא שאין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ולבא הכוח המייצג, במסגרת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. יחד עם זאת, הסתלקות מתוגמלת היא חריג לכלל ולכן יש להיענות לכך רק במקרים יוצאי דופן. לפי סעיף 16 יש לשקול שני שיקולים מרכזיים: האם הוכחה עילת תביעה לכאורה כנגד הגוף הנתבע; האם ההליך הייצוגי הועיל לחברי הקבוצה.

אחד המדדים שעשוי לשמש את בימ”ש בהערכת התועלת לחברי הקבוצה הוא הפער שבין הסעדים שהתבקשו בבקשת האישור לבין הסעד שניתן לחברי הקבוצה. שיקולים נוספים הם שאלת נחיצות ההליך הייצוגי לתוצאה שהושגה, וכן שיקולי רוחב ובהם הסכנות הגלומות בהסתלקות מתוגמלת למוסד התובענה הייצוגית ולציבור בכללותו, על מנת ששכרו של ההליך הייצוגי לא יצא בהפסדו.

לא כל תביעה ראויה להתברר כייצוגית; אף לא כל תועלת שצמחה אגב הסתלקות ראוי שתזכה בפסיקת גמול ושכר טרחה, ובעיקר במקרים שמלכתחילה לא התאימו להתברר בהליך ייצוגי.

במקרה זה יש לאשר את ההסתלקות, שנעשתה בהמשך להמלצת ביה”ד ולאחר שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים; נסיבות המקרה מצדיקות פסיקת גמול הנותן ביטוי לספקות המשמעותיים בדבר אישור התובענה כייצוגית, ולכך שהמעסיקה שינתה אורחותיה לאחר הגשת התובענה.

כן ניתן משקל לעובדה שההליך של תובענה ייצוגית לא היה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת וכי התועלת שהביא ההליך לחברי הקבוצה אינה חד משמעית אך בהחלט ייתכן שהייתה כזו.

לכן, הגמול לתובע המייצג הועמד על סך 7,500 ש”ח ושכר הטרחה לב”כ המשיב על סך 22,500 ₪. בנסיבות העניין אין צורך בפרסום וקבלת עמדת היועץ משפטי לממשלה בדבר ההסתלקות. מדובר בעניין המסור לשיקול דעת ביה”ד, ולכן יש לפנות לתכלית העומדת ביסוד דרישת הפרסום לפי החוק שהיא בין היתר לאפשר מציאת תובע או בא כוח תובע ייצוגי חלופי. במקרה זה לא היה מקום לאשר את הבקשה כתובענה ייצוגית, ולכן אין צורך במציאת תובע חלופי. בנוסף, ההסתלקות נעשתה בהמלצת ביה”ד, ובנסיבות אלו פרסום בקשת ההסתלקות וקבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה אינם נדרשים, ועלולים לגרום לטרחה ולהוצאות מיותרות.

עע (ארצי) 44915-09-19 “מאיר” חברה למכוניות ומשאיות בע”מ נ’ רון טוליאן ניתן על ידי אילן סופר, סיגל דוידוב-מוטולה, חני אופק גנדלר, נ.צ.: י’ רון, ע’ ליפשיץ; ביום 5.4.20.Comments are closed.

לראש העמוד