הסברים בקשר לבקשה לקבלת היתר לפי חוק עבודת נשים

 1. טרם עריכת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה מכוח חוק עבודת נשים יש לעיין בנוהל (להלן: “הנוהל”) המפורסם באתר משרד העבודה הרווחה ושירותים חברתיים (להל: “האתר”).
 2. בהתאם לנוהל –
  1. מעסיק המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרתם או הכנסתם של העובדת או העובד, יגיש בקשה לבעלת הסמכות בהתאם לטופס הבקשה הקיים באתר והנזכר כנספח א’ בנוהל.
  2. על המעסיק להמציא אישור חתום בידי העובד/ת המעיד כי קיבל/ה את בקשת המעסיק על נספחיה בנוסח הקיים באתר.
  3. יש לצרף לבקשה נספחים התומכים בבקשה בהתאם לאמור בנספח ב’ לנוהל והקיים באתר.
  4. יש לצרף לבקשה אישור חתום בדבר קבלת הבקשה על נספחיה בידי העובדת בנוסח הקיים באתר.
  5. יש לצרף לבקשה מכתב הנמקה בהיקף של עד 5 עמודים.

לראש העמוד