סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים –  התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או סגן

פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

 (ד)  עובד שהתפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; הוראה זו לא תחול אם המעסיק הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.  

א. הסעיף חל על מי שהתפטר מחמת שנבחר ולא על מי שהתפטר על מנת להתמודד.

הוראת סעיף 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים, קובעת כי עובד אשר התפטר מחמת שנבחר לראש רשות מקומית, יראו את התפטרותו כפיטורים לצורך החוק. מכאן, כאשר עובד התפטר על מנת להתמודד בבחירות ויכול אף שבסופו של יום כלל לא יבחר הרי שהתפטרותו בנסיבות אלה אינה מקימה לו אפוא זכות לפיצויי פיטורים1

ב. אין מקום לעריכת השוואה בין בחירה לתפקיד ראש רשות למינוי למנכ"ל תאגיד מים במועצה מקומית.

בעניין חוסיין סלמן2 אשר נדון אף הוא בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת התובע עבד בשירות הנתבעת, שהינה מועצה מקומית, כמנכ"ל וכמזכיר, וזאת בין החודשים דצמבר 2003 ו- מאי 2008.

התובע התפטר מעבודתו, ובכתב התביעה (המתוקן) נטען כי הוא התפטר לרגל מינויו למנכ"ל תאגיד מים שהתבקשה הנתבעת להקים לפי הוראות חוק תאגידי המים והביוב התשס"א-2001. התובע טען בין השאר כי יש לראותו כזכאי לפיצויי פיטורים על דרך היקש להוראות ס' 11(ד) לחוק פיצויי פיטורים, המקנה זכאות לפיצויי פיטורים למי שהתפטר לרגל בחירתו לתפקיד ראש רשות מקומית או סגן לראש רשות מקומית. בית הדין קבע כי טענה זו דינה להידחות וכי אין מקום לעריכת השוואה בין בחירה לתפקיד ראש רשות למינוי למנכ"ל התאגיד.


לראש העמוד