עדכונים

העסקת עובדים חג השבועות »

לקראת חג השבועות נפנה אתכם לרשימה בה ניתן לקבל מידע באשר לזכאות לדמי חגים, להיעדרות בסמוך לחג, לשיעור התשלום לעובד ביום חג, לדינם של ימי חופשה החלים בזמן החג, לשעות העבודה בערבי חג ועוד.

.

פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה

העסקת עובדת זרה ללא היתר »

העבירה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק היא עבירה מנהלית, ש"דרך המלך" היא להטיל בגינה קנס מנהלי בהליך מנהלי. עם זאת, בסעיף 15(א) לחוק העבירות המנהליות, נקבע כי קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכות תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס.

פנסיה לעבדים זרים »

בית הדין ארצי דין קבע כללים להפקדות כספים לעובדים זרים בגין התקופה שקדמה לכניסה לתוקף של הוראות החוק להחלת הסדרים מיוחדים חלף הסדרי ביטוח פנסיוני על עובדים זרים.

 

 

פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה

יחידת מיקוח »

התקבלת בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האיגוד הארצי לעובדי השמירה והאבטחה כנגד הסתדרות העובדים הלאומית וכנגד חברת מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת בע"מ למתן צו הצהרתי הקובע כי ההסתדרות הכללית היא ארגון העובדים היציג בחברת מודיעין אזרחי בלדרות, ממועד הודעתה על היציגות להסתדרות הלאומית.

 

סמכות מקומית בתובענה ייצוגית ואופן הגשתה »

מבחן העילה הקבוצתית הוא המבחן הנכון לצורך הכרעה בשאלת הסמכות המקומית לדון בבקשת האישור, ובהינתן שהמבקשת טענה כי רוב חברי הקבוצה מועסקים במחוזות תל אביב והמרכז, ואף הגישה תצהיר התומך בטענה זו, די בכך על מנת להעביר את הנטל לסתור טענה זו למשיבה. כן נפסק שהנוסח שיש לצרף לבקשה לאישור תובענה ייצוגית הינו "כתב תביעה ייצוגי" ולא "נוסח תובענה אישית".

 

אישור תביעה ייצוגית בגין גביית דמי ניהול »

אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת הראל פנסיה וגמל בע"מ בגין דמי ניהול נגבו בקרן פנסיה כללית.

 

 

 

 

 


לראש העמוד