עידכונים

כללים להעסקת עובדים ביום הזיכרון ויום העצמאות »

במסגרת פוסט זה פירטנו  את הכללים הנוגעים לאלו עובדים רשאים להעדר מהעבודה ביום הזיכרון ולקבל תשלום, לאורך יום העבודה ביום הזיכרון, להיעדרות מהעבודה ביום העצמאות ולתשלום דמי חגים עבור יום זה.

פסיקה של בית הדין הארצי

תשלום פיצויים, הסדר פנסיה מיטיב וזכות קיזוז  »

המערערות זכאיות לפיצויי פיטורים שעה שהן נקלטו לעבודה אצל מזמין השירות באופן ישיר ובשל כך סיימו את עבודתן במשיבה, מכוח סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי פיטורים נוכח קיומן של “נסיבות אחרות  שאין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו”. כן נקבע שהסדר הפנסיה שחל על העובדות במשיבות בחלק מתקופת העסקתן היה מיטיב ביחס לצו ההרחבה במשק בכל הקשור לתגמולים, לכן הסדר המיטיב בקשר להפקדות לתגמולים, בשילוב עם הוראות צו ההרחבה לפנסיית חובה בכל הנוגע להפקדות לפיצויים, חלים במקום העבודה. כן בית הדין הארצי חזר על ההלכה שלא ניתן לקזז זכויות ששולמו ביתר ולפנים משורת הדין במהלך יחסי עבודה מזכויות אחרות שנתבעו בתגובה לתביעה שהוגשה על ידי העובד.

 

העסקת עובדת זרה  »

לתא המשפחתי של המערער ובת זוגו מאפיינים כה ייחודיים, עד כי קיים קושי רב להניח קיומה של שותפות במשק בית, ממנה ניתן להסיק כי המערער (הבעל) היה שותף ביחד ולחוד להעסקת העובדת, כך שעלה בידו לסתור את החזקה שבסעיף 4א לחוק עובדים זרים לפיה “יראו מחזיק במקרקעין כמי שמעסיק עובד זר שנמצא עובד במקרקעין, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת”, ויש לזכותו מהעבירה הנדונה מחמת הספק.

הפחתת היקף משרה  »

הפחתת היקף משרה בתקופה בה עבד העובד בחוזה לתקופה קצובה, מזכה את  העובד בתשלום פיצוי ממוני, כך שיעמיד אותו באותו מצב אלמלא ההפחתה. בתקופה שלאחר תום תקופת החוזה לתקופה קצובה, לא הייתה למכללה מחויבות להעסיק את העובד בהיקף של משרה מלאה, לפיכך, ובכפוף לכך שההחלטה בדבר קיצוץ היקף משרה התקבלה משיקולים ענייניים ובתום לב, המכללה הייתה רשאית להחליט האם להמשיך את ההתקשרות עם העובד ובאיזה היקף. כן נקבע כי באופן קבלת ההחלטות בדבר צמצומים בהיקף המשרה נפלו פגמים שעיקרם פגיעה בזכות השימוע של העובד ולכן נפסק לעובד פיצוי לא ממוני בסך של כ- 65,000 ₪.

חלוקת אחריות ביו העובד למעסיק בהעדר תיעוד של  ניצול מחלה  »

בנסיבות המקרה בהן העובד ששימש כרב שכונה במועצה הדתית, נמנע באופן גורף מקיום חובת הדיווח המוטלת עליו בעניין ימי מחלה והמועצה לא ערכה רישום של ניצול ימי מחלה, יש הצדקה לחלוקת האחריות בין העובד למועצה הדתית מכוח דוקטרינת האשם התורם.

אי תשלום משכורת מזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר  »

החלטת העובד שלא להמשיך בעבודתו כל עוד לא ישולם שכרו, הינה התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. משהמשיב התפטר בדין מפוטר ובנסיבות בהן דרש את משכורתו וסורב, אין הוא חייב במתן הודעה מוקדמת.

 

עילת גרם הפרת חוזה  »

חוזה עבודה, הסכם שכר טרחה, משרד עורכי דין, כתב ויתור וסילוקלבית הדין לעבודה סמכות לדון בעילת גרם הפרת חוזה משהמעסיקה לשעבר של העובדת שיתפה לכאורה מעסיק עתידי של העובדת בעמדה שלילית שגיבשה לגביה עקב יחסי ההעסקה ו/או נסיבות סיומם.

פסיקות של בית הדין האזורי לעבודה

תלושי שכר בלתי תקינים  »

נפסק פיצוי בסך של 30,000 ₪ לעובד בשל אי הוצאת תלושים תקינים.

סכסוך עבודה בנמל אשדוד  »

נדחתה בקשה נמל אשדוד  למתן צווים כנגד עובדיו נוכח סירוב עובדים לעבוד בשעות נוספות לא מתוכננות.

לראש העמוד