לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
תלוש משכורת
jonydov
7 יוני 2012

תלוש משכורת – מבנה

 •   פרטים מזהים לגבי העובד והמעביד
  עובד – שם מלא ומספר ת.ז.
  מעביד – שם מלא; מספר ת.ז./ ח.פ /ע.ר / וכיו"ב; וכתובת.
 • ותק, היקף משרה ובסיס שכר
  תאריך תחילת ההעסקה.
  ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה. נבהיר – דרישה זו מחייבת תיעוד הוותק המצטבר של העובד גם אם במקום העבודה התחלפו המעבידים.
  לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה. דהיינו, יש לפרט אם מדובר במשרה מלאה, חלקית וכיו"ב.
  לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר. דהיינו, יש לציין אם מדובר בעובד שעתי, יומי וכדומה.
  דירוג ודרגה לעובד המועסק על פי הסכם קיבוצי.
 • נתוני חופשה ומחלה של אותו חודש
  מספר ימי חופשה – ניצול ויתרה.
  מספר ימי מחלה – ניצול ויתרה.

 

 • שעות העבודה
  מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר.
  מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר.
  מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, יש לציין זאת במפורש.
  על פירוט זה של שעות העבודה, המשנה באופן דרמטי את המצב הקיים, הרחבנו ברשימה נפרדת.
 • תשלומים ששולמו באותו חודש
  השכר הרגיל ששולם באותו חודש.
  ערך השעה. דהיינו השכר הרגיל בגין כל שעת עבודה.
  כל התשלומים האחרים ששולמו באותו חודש, כגון – שעות נוספות, פרמיות, הבראה, חופשה, מחלה וכיו"ב (כאשר מדובר בתשלום המחושב על פי יחידות, יש לציין גם את מספרן. למשל – מספר השעות הנוספות, מספר ימי ההבראה וכו').
  סה"כ תשלומים החייבים במס הכנסה (יש לפרט את הנתון החודשי, ואת הנתון השנתי המצבר).
  סה"כ תשלומים החייבים בביטוח לאומי (כנ"ל – חודשי, ומצטבר שנתי).
  סה"כ התשלומים שהינם פנסיוניים או נלקחים בחשבון לזכויות סוציאליות אחרות (כגון – ביטוח מנהלים, קה"ש, קופ"ג).
  אם תשלום כלשהו שולם בעד תקופה שאינה התקופה אליה מתייחס תלוש השכר הספציפי, יש לציין זאת [כך למשל – אם באותו חודש שולם בונוס רבעוני יש לציין זאת, אם שולמו דמי הבראה שנתיים יש לציין זאת, וכך
 • כל הניכויים באותו חודש
  מס הכנסה; ביטוח לאומי; ביטוח בריאות;
  ניכויים לקופות גמל (קופה וסכום);
  כל ניכוי אחר – יש לפרט לפי סוג הניכוי וסכומו. סה"כ ניכויים.
 • פרטי הפירעון
  סה"כ ברוטו לתשלום;
  סה"כ נטו לתשלום.
  דרך תשלום השכר. אם השכר משולם לעובד בעקיפין [חוק הגנת השכר מאפשר, בנסיבות מתאימות, תשלום באמצעות גורמים כגון – הורה, בן זוג, ילד ועוד] יש לציין את הגורם. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק – מספר החשבון ופרטי הבנק.

יש לציין בכל תלוש מהו שכר המינימום לחודש ושכר המינימום לשעה, מעודכנים לתקופת התשלום.

תלוש שכר – אחריות המעביד במישור הפלילי

מעביד אשר לא ימסור תלוש שכר ובו כל הפרטים הנדרשים במועד, יבצע עבירה פלילית, אשר העונש שלצידה הינו קנס של עד כ- 13,000 ₪.

נושא משרה במעביד שהינו תאגיד (חברה, שותפות, עמותה וכדומה), אשר לא יעשה את כל הניתן בכדי למנוע מצב בו התאגיד אינו מקיים את חובתו, יבצע עבירה פלילית אשר העונש שלצידה הינו קנס של עד כ- 6,500 ₪. יודגש – נושא משרה הינו כל מנהל או עובד בתאגיד אשר נושא תלושי השכר מצוי בתחום אחריותו.

ביצוע העבירות בנסיבות מחמירות עשוי להביא להכפלת הקנסות. נסיבות מחמירות הינן – ביצוע העבירה במטרה להתחמק מתשלום או בכדי לקבל טובת הנאה; או, ביצוע סידרתי של העבירה. ביצוע עבירה שלוש פעמים במהלך שנה, ביחס לשני עובדים לפחות – נחשב סידרתי.

תלוש שכר – אחריות המעביד במישור האזרחי

עובד אשר מעבידו לא ימסור לו, ביודעין, תלוש שכר במועד, אשר בו כל הפרטים הנדרשים, יוכל לתבוע בבית הדין לעבודה פיצויים לדוגמא בסכום של עד 5,000 ₪ בגין כל תלוש.

בתביעת עובד לזכויות שונות מתחום משפט העבודה, ליקויים ברישומים שבתלוש השכר, יעבירו את נטל ההוכחה אל המעביד.

חוק הגנת השכר ותקנות הגנת השכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958

טבלה מרכזת של עיקרי הוראות חוק הגנת השכר

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963

תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976

עיקול משכורת – תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987

פוסטים קשורים לחוק הגנת השכר

הלנת שכר וחוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר תיקון 24 – שעות נוספות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר – אחריות מנהלים

סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויי שכר

תלוש משכורת

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני