לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
תביעת עובדים זרים לתשלום זכויות
Avatar
vakrat
20 דצמבר 2014

תביעת העובדים הזרים לתשלום שעות נוספות נדחתה משום שנמצא כי הגרסה שנמסרה בתצהירי העובדים, שאינם דוברי עברית, "עובדה". כן נקבע משהועסקו העובדים בשכר נמוך משמעותית משכר המינימום, התקיימו נסיבות מיוחדות בהן אין לדרוש מהם להמשיך ולעבוד.

שעות נוספות, שעוןהמשיבים, אזרחי תורכיה, הועסקו באתרי בנייה של המערערת, באמצעות חברה קבלנית תורכית. כעבור מספר שנים הגישו המשיבים לביה"ד האזורי תביעה לתשלום זכויות שונות בגין תקופת העבודה וסיומה. ביה"ד האזורי קבע כי התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים וחייב את המערערת לשלם למשיבים תשלומים שונים ובהם פיצויי פיטורים, ודחה טענתה לקיזוז חלף הודעה מוקדמת.

אשר לגמול שעות נוספות, המשיבים טענו נגד הקביעה כי אין לקבל את תצהיריהם כמשקפים גרסה עובדתית שבאה מפיהם.

נקבע כי שאלת המשקל שיש ליתן לגרסתו של עד, לרבות לתצהירו, מסורה בראש ובראשונה לערכאה הדיונית ואין מקום להתערב בקביעה זו.  משביה"ד קמא לא שוכנע לקבל את גרסת המשיבים לפיה המסמכים שצורפו לתצהירים הם תלושי השכר מהקבלן או את גרסתם אשר למתכונת העבודה, בדין נדחה רכיב זה.

הפרת מחויבות המעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה, ואי הצגת פנקס שעות עבודה מסודר, מובילה להגמשת נטל הראיה המוטל על העובד בנוגע להוכחת היקפן המדויק של השעות הנוספות, ובמקרים מתאימים גם להעברת הנטל למעסיק. במקרה זה גרסת המשיבים אשר להיקף שעות העבודה הנוספות הנטענות הופרכה בהיותה "גרסה מעובדתו" מכאן שבדין נדחה רכיב זה.

אשר לדחיית טענת קיזוז חלף הודעה מוקדמת להתפטרות, בין היתר, בנסיבות בהן הועסקו המשיבים בשכר הנמוך משכר המינימום, הפטור ממתן הודעה מוקדמת לפי סעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות בנסיבות מיוחדות אינו מוגבל בהכרח למצבים בהם העובד מתפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים.

לפיכך, יתכנו מקרים בהן ההתפטרות אינה מזכה בפיצויי פיטורים, אך יתקיימו נסיבות מיוחדות בהן אין לדרוש מהעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת. למשל, במקרים בהן חובת העובד לעבוד שלובה ומותנית בקיומה של חובה מצד המעסיק, כך שבהפרת האחרונה משוחרר העובד מהחובה הראשונה. במקרה זה משהועסקו המשיבים בשכר נמוך משמעותית משכר המינימום, התקיימו נסיבות מיוחדות בהן אין לדרוש מהם להמשיך ולעבוד. לפיכך, המשיבים היו פטורים מחובה ליתן הודעה מוקדמת להתפטרות.

ערעור המערערת בגין פסיקת הפרשי הצמדה וריבית מהראשון לחודש שבא לאחר החודש במהלכו סיים אותו משיב את עבודתו ועד לתשלום בפועל, נדחה. כלל הוא כי פוסקים הפרשי הצמדה וריבית מיום היווצר העילה, אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה ממנו.

אין מקום להתערב בקביעת ביה"ד קמא בעניין זה. על המערערת היה לשמור ראיותיה לפחות עד לתום תקופת ההתיישנות. כמו כן, הפרשי הצמדה וריבית נועדו לשקף את ערך הכסף ואת שווי השימוש בו בתקופה במהלכה סכומים להם היו זכאים המשיבים נמצאו בידי המערערת. עיכוב בהגשת התביעה אינו מצדיק אי פסיקת ריבית. זאת ועוד, ככלל, בגין הפרשי שכר זכאי העובד להפרשי הצמדה וריבית מהמועד לתשלום השכר ולא ממועד סיום קשר העבודה, כך שבמקרה זה הופחתו הפרשי ההצמדה והריבית.

ערעור המשיבים בדבר פסיקת הוצאות משפט, נדחה בהעדר הצדקה לסטות מהכלל לפיו ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בכך.

עע (ארצי) 30021-02-12 יצחק אטיאס – חברה לעבודות בנין בע"מ נ' קירבייק קודיס, ניתן על ידי לאה גליקסמן, אילן איטח, סיגל דוידוב מוטולה, נ.צ.: ש' חבשוש, ש' נוימן, ביום 8.12.14.  

 

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני