לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
תביעה ייצוגית
Avatar
vakrat
24 אוגוסט 2012

תביעה ייצוגית

הוראות בנוגע לתביעות ייצוגיות

בית הדין הארצי לעבודה קבע הוראות באשר להתנהלות תובע ייצוגי ונתבע פוטנציאלי טרם הגשת תביעה ייצוגית.

נפסק כי ראוי שטרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית יגיש תובע המייצג, או בא-כוחו, דרישה מוקדמת בכתב למעסיק, הנתבע הפוטנציאלי, במסגרתה יודיע על כוונתו להגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, תוך שיקדים ויברר עם הנתבע הפוטנציאלי, את הפרטים הנדרשים לשם הגשת התובענה.

בה במידה, מן הראוי הוא כי הנתבע הפוטנציאלי, בין בעצמו ובין באמצעות בא-כוחו, יעמיד לרשות התובע המייצג את המידע המבוקש, הרלבנטי בנסיבות העניין.

ככל שלא מסתייע פתרון מוסכם, מן הראוי הוא כי התובע המייצג יפרט במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, את המגעים המוקדמים שקיים עם הנתבע ותוצאותיהם, ויתמוך טיעוניו בתצהיר ובראיות בכתב.

דרישות אלה, מן הראוי הוא שימלא אף הנתבע הפוטנציאלי, הן במענה לפנייתו המוקדמת של התובע, והן במסגרת ההליך, בתגובתו לבית המשפט ובתצהירו.

כן נקבע ככל שבכוונת תובע מייצג לנקוט בהליכי תובענה ייצוגית במקום עבודה מאורגן, מן הראוי הוא כי עובר להגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית יגיש הודעה בכתב לארגון העובדים היציג על כוונתו לנקוט בהליכי תובענה ייצוגית ועילותיה.

בד בבד, ובמסגרת הפנייה המוקדמת למעסיק, הנתבע הפוטנציאלי, יוסיף התובע המייצג ויעשה הנדרש לבירור קיומו של הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם ענפי, או הסכם כללי החל במקום העבודה, ולבירור חברותו של המעסיק בארגון מעסיקים, שהוא צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה במקום העבודה.

 עע 12842-07-10 עו"ד אסף אייל נ' הוט מערכות תקשורת בע"מ, ניתן ביום 9.6.2011, בפני כב' הנשיאה נ. ארד, הש' ע. רבינוביץ, הש' ס. דוידוב – מוטולה.

תביעה ייצוגית במקום מאורגן

ככלל, אין להגיש תובענות ייצוגיות במקום עבודה מאורגן בו יש הסכם קיבוצי, כפי שנקבע בסעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות. עם זאת, במקרים חריגים ניתן לשקול בחיוב אישור תובענה ייצוגית גם במקום עבודה מאורגן.

ראוי להצביע בעניין זה על עמדות השופטים השונים. לדעת כבוד השופטת וירט לבנה, במקרים חריגים בהם מוצא בית הדין שהתובענה הייצוגית לא תפגע בתכלית העומדת ביסוד הסייג הקבוע בסעיף 10(3) לחוק, ניתן יהיה לאשרה גם במקום עבודה מאורגן. הערעור דנן הוא ממין אותם מקרים חריגים הן לאור תופעה הקיימת בענף השמירה של הפרה שיטתית וגסה של זכויות ,העובדים והן מפני שנראה שהאיגוד הארצי של עובדי השמירה והאבטחה אינו פועל למען יוזמות אכיפה במסגרת של סכסוכים קיבוציים.לדעת, הנשיא אדלר, אין לאשר ניהול תובענה כייצוגית במפעל מאורגן, שבו קיים ארגון יציג, אותנטי ופעיל, וחל בו הסכם קיבוצי בר תוקף. מאחר שבמקרה שנדון, בעת קיומם של יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, לא חל בחברה הסכם קיבוצי ומקום העבודה לא היה מאורגן, אין מקום ליישם את ההגנה של סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק.

השופטרבינוביץ הצטרף לדברי הנשיא אדלר לפיהם הדרך הטובה ביותר לבירור סכסוך הנוגע לקבוצת עובדים במקום עבודה מאורגן, היא בהליך של סכסוך קיבוצי. עם זאת, הסכים הוא עם השופטת וירט-ליבנה כי במקרים חריגים בהם מוצא בית הדין שהתובענה הייצוגית לא תפגע בתכלית העומדת ביסוד הסייג הקבוע בסעיף 10(3) לחוק ומשיקולי צדק, ניתן יהיה לשקול בחיוב אישור תובענה ייצוגית גם במקום עבודה מאורגן. נציג העובדים חבשוש תמך בדעת הנשיא, כי במקום עבודה מאורגן בו קיים הסכם קיבוצי, אין ליתן לבית הדין שיקול דעת לאשר תובענה ייצוגית. ואילו נציג המעבידים שגב הצטרף לגישת השופטים וירט ליבנה ורבינוביץ’ לפיה גם במקומות עבודה מאורגנים יש להתיר, במקרים חריגים, לקבוצת עובדים להגיש תובענה ייצוגית.

עע (ארצי) 629/07 יגאל וירון נ' תבל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ, ניתן על ידי מותב בראשות כב' הנשיא אדלר ביום 3.1.2011.

פסיקות של בתי הדין האזוריים לעבודה

תובענה ייצוגית נגד חברת אבטחה

אושרה תובענה ייצוגית נגד חברת שמירה עבור ניכוי סכומים שלא כדין משכר עבודה. אך בית הדין נמנע מלאשר תובענה ייצוגית בנוגע להפקדות פנסיה, מאחר שהעניין מוסדר ברובו בהסכם קיבוצי

סעיף 10(3) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי תביעות של עובד שחל עליו הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו לא יוגשו על דרך של תובענה ייצוגית. מאחר והעילה של הפרשות לפנסיה מעוגנת ברובה בהסכם קיבוצי ובחלקה הקטן בצו הרחבה, יש מקום לדון בה מכוח ההסכם הקיבוצי, ולא מכוח צו ההרחבה. לכן, לא  מקום לאשר תובענה ייצוגית ברכיב זה.

כן נקבע שרק במקרה קיצוני של כשל מהותי ביחסי העבודה הקיבוציים ובהתנהלותו של ארגון העובדים, ניתן יהיה להתגבר על הסייג ולהגיש את עילת התביעה המעוגנת בהסכם קיבוצי על דרך של תובענה ייצוגית.

לעומת זאת, בית-הדין קיבל את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה של ניכויים שלא כדין מן השכר ליד שרה ולקרן מתנות הוכחה, וזאת ממשום שקיימת עילה אישית של העובד שמייצג את קבוצת העובדים, ניכויים אלה ככל הנראה נעשו לכלל העובדים, מדובר בניכוי של סכומים נמוכים ביותר, דבר המהווה טעם המצדיק אישור התובענה כייצוגית מאחר וברור כי בדרך אחרת העובדים לא יעמדו על זכות ההשבה של הסכומים שנוכו שלא כדין וכן משום שהניכוי נעשה באופן אחיד לכל העובדים בשים לב לשונות הרלוונטית בין העובדים, שונות שלא מונעת הגשת התובענה על דרך של תובענה ייצוגית.

תע"א 1262/09 תורג'מן נ' שחק אבטחה בע"מ, ניתן  ביום 16.11.11, בפני כב' השופט אייל אברהמי, נ.צ גב' חדוה אהוד, נ.צ מר חיים עזר שוחט. 

תביעות ייצוגית

אישור תובענה כייצוגית ביחס לדרישה לפיצוי בגין איחור בתשלום, שכר ודחייתה ביחס לרכיבים אשר יסודם בהסכם קיבוצי.

בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה תביעתו של עובד חברת שמירה, אשר הגיש ביחד עם תביעתו הכספית בקשה לאישורה כתובענה יצוגית וזאת בשלושה עניינים – תוספת וותק, ריבית דביטורית בגין איחורים בתשלום השכר והפרשי שכר בהשוואה לשכר לו התחייבה המעסיקה במכרז עליו התמודדה היא במסגרת רשות מקומית.

בית הדין הפנה תחילה להלכות לפיהן שני שיקולים ניצבים ביסוד המוסד של תובענה יצוגית – הגנה על אינטרס הפרט אשר תביעת היחיד שלו היקפה קטן, ותועלת עשויה לצמוח רק מתביעה בשם ציבור שלם, והגנה על האינטרס הציבורי של אכיפת הדין באמצעות תובענה יצוגית תוך חסכון במשאבים רבים. אל מול זאת ניצבות חולשותיה של התובענה היצוגית – העובדה שיוצרת היא מעשה בית דין גם ביחס למי שלא ידע עליה, והחשש, כי יעשה שימוש לרעה בכלי זה.

בית הדין סקר את ההוראות הרלבנטיות בחוק תובענות הייצוגיות, והפנה בפרט להוראת סעיף 10 לתוספת השנייה לחוק, הקובעת, כי מכלל התביעות אשר ניתנות להגשה על ידי עובדים כתובענות יצוגיות, תוצאנה ולא תכללנה תביעות מכוח הסכם קיבוצי. על פי עקרון זה דחה בית הדין את הבקשה בכל הנוגע לתוספת וותק. בית הדין קבע, כי לא נסתרה על ידי המבקש טענת המעסיקה, כי היא חברה בארגון חברות השמירה ועל כן צד להסכם הקיבוצי. בית הדין הפנה אמנם לפסיקה של בית הדין הארצי, לפיה יתכנו נסיבות בהן תוכר תובענה יצוגית גם במקום עבודה שיחסי העבודה בו מאורגנים, ואולם לא מצא לנכון ליישם אותה בנסיבות מקרה זה. תוספת הוותק כך נפסק, משולמת מכוח הסכם קיבוצי, ועל כן אין מקום לאשר התובענה בהקשר זה, כיצוגית.

לעומת זאת התקבלה הבקשה לאשר כיצוגית את התביעה בגין האיחור בתשלום בשכר. בית הדין דחה את טענת המעסיקה, כי מדובר בתביעה לפיצויי הלנה שלא ניתן לבררה כתובענה יצוגית, וקבע, כי מדובר בתביעה להפרשי הצמדה וריבית. גם את טענת המעסיקה, כי יש שוני בין תביעות העובדים השונים דחה בית הדין בנימוק, כי תמיד, בתביעות של עובדים יהיה שוני מסוים.

בית הדין צמצם את תביעת התובע המקורי והדגיש, כי דווקא לאור צמצום זה, המקטין עוד יותר את תביעתו האישית של העובד הבודד, מתחזק הטעם להכרה בתביעה כיצוגית. את בקשתו של התובע בקשר עם התביעה להפרשי שכר לאור דרישות המכרז, דחה בית הדין כחסרת כל בסיס. בנסיבות העניין, וכיוון שמרבית הבקשה נדחתה, מצא בית הדין לנכון לחייב דווקא את העובד המבקש בהוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ .

תע"א 2598-08 גבע יצחק נ' יבטח אבטחה ושמירה בע"מ ואח', ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת עציון, ביום 15.7.2010.

אישור תביעה ייצוגית

התקבלה בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד חברת שמירה בגין תשלומי גמל לפנסיה ודמי חג, באשר רכיבים אלו משותפים לכל חברי הקבוצה, דרך חישובם זהה ותובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכרעה במחלוקת.

בשא (ת'א) 3139/09 ספרנסקי רומן נ' מרחב-אבטחה שמירה נקיון ושירותים בע'מ, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת יהלום הדס, ביום 02.09.2009.

הסכמה של עובדים אינה משחררת מעסיק מקיום חובות רישומיות

קיימת חובה להפיק לעובדים תלושי שכר בהתאם להוראות הדין, גם אם העובדים ביקשו שלא להפיק תלושים. הפרת חובות רישומיות מביאה להעברת נטל ההוכחה למעסיק.

עב (נצ') 1103/06 אכרם ג'בארין נ' יוסי מס – מסעדת חוות תבלינים, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת ורד שפר ביום 01.09.200.

תובענה ייצוגית תנאים לאישורה

אושרה הגשת תביעה ייצוגית נגד חברת אבטחה שעילתה פיצוי עקב אי הפרשה לקרן פנסיה מכוח צו ההרחבה בענף השמירה. נקבע, כי לא חל הסייג שבס' 10(3) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, דהיינו לא קיים הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של המבקש.

עב (ת'א) 4524/06 חבושה ארז נ' יבטח-אבטחה ושמירה בע'מ, ניתן ביום 23.07.2009.

 אישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

בית הדין אישר הסדר פשרה בתביעה יצוגית, אשר במרכזו עמדה הסכמת הצדדים, כי ההסדר יצור מעשה בית דין כנגד תובענות יצוגיות עתידיות כנגד הנתבעת, כאשר השיקול המרכזי היה הצהרתה של הנתבעת בדבר תחולתו של הסכם קיבוצי עליה.

עב' (ת"א) 5718/09 גאולה גלם נ' צוות 3 ניקיון ושירותים כללים בע"מ, ניתן על ידי מותב בראשות כב' השופטת גילצר, ביום 31.5.09.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני