תביעה ייצוגית בנושא זמני הפסקות

קביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת קושי ולכן לא ניתן לקבוע שקיים סיכוי סביר שהשאלות הללו תוכרענה לטובת הקבוצה ואישור שניתן על ידי בית הדין האזורי לניהול תביעה כתביעה ייצוגית בוטל.

רעור על החלטת ביה"ד האזורי לעבודה בו התקבלה בקשת המשיבה (להלן: העובדת) לאישור תובענה כייצוגית נגד מעסיקתה, היא המערערת, בעילה של "אי תשלום עבור זמני הפסקות במהלך משמרת" של נציגי השירות במוקדים הטלפוניים שמפעילה המערערת. בבקשה לאישור תביעתה כתובענה ייצוגית ביקשה העובדת לחייב את המערערת להפסיק להפחית משכר עבודתם של נציגי השירות בגין הפסקות בנות פחות מ-30 דקות (להלן: הפסקות מתוכננות), ולחייבה לשלם לנציגי השירות פיצוי על ההפחתות שבוצעו משכר עבודתם בגין הפסקות אלה.

לטענתה, על המעסיק לשלם על כל הפסקה שהיא בת פחות מ-30 דקות, שכר של שעות עבודה. לחילופין, טענה העובדת כי למעסיק מותר להפחית הפסקות קטנות מ-30 דקות רק ככל שהוא סיפק לעובד הפסקות באורך כולל של 45 דקות כאשר 30 דקות לפחות מתוך זמן זה הינו הפסקה רצופה.

נפסק שהפסקות משכן קצר מ-30 דקות, ואשר המחוקק לא הסדיר באופן ישיר את תוצאתן, שאלת מעמדן צריך להיבחן בראי ממשותן, היינו אם יכול העובד לנצל פרק זמן זה באופן ממשי לצרכיו; מידת רצוניותן, היינו אם העובד היה חופשי שלא ליטול הפסקה זו; ולאור עקרונות תום לב, סבירות ומידתיות.

נקבע כי אין מקום להנחה גורפת כי זמן הפסקה הקצר מ-30 דקות לעולם אינו זמן הפסקה ממשי ואפקטיבי שאינו בגדר שעות עבודה לא זמן הפסקה.

לכן, לא ניתן לקבוע באופן פוזיטיבי שקיים סיכוי סביר שהשאלות הללו תוכרענה לטובת הקבוצה כאמור בסעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות.

ודוק, אין להבין מן האמור כי במצב בו עובד אינו מקבל הפסקה מספקת להחלפת כוח אוויר, כמשמעה בסעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, אזי אין בידו לקבל סעד בגין כך.

בענייננו, לא נתבקש סעד כאמור אלא החשבת זמן ההפסקה המתוכננת כולו כזמן עבודה, וסעד זה לא מצדיק אישור התובענה כייצוגית, כיוון שקביעה קטגורית לפיה כל זמן הפסקה הקצרה מ-30 דקות, אף אם זו רצונית וממשית, ייחשב כזמן עבודה, אם לא ניתנה במהלך יום העבודה הפסקה בת 30 דקות לפחות מעוררת קושי. ואילו, הטענה כי זמן ההפסקה המתוכננת הוא למעשה זמן הפסקה להחלפת כוח ואוויר לא נטענה בבקשה לאישור התובענה.

ברע (ארצי) 48239-01-18 ביפר תקשורת ישראל בע"מ – רז צח, ניתן ביום06/02/19סגור לתגובות.

לראש העמוד