לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכויות בסיום יחסי עבודה
Avatar
jonydov
5 יוני 2012

פיצויי פיטורים

סיום יחסי עבודה הינו פעמים רבות, פרידה מכובדת, תחילתה של דרך חדשה לעובד ורענון השורות למעביד.

ואולם לצד אלו, מעורר לעיתים אקט סיום הקשר, סוגיות ואף מחלוקות, עליהן חולשת מערכת מורכבת של דינים והוראות.

פיצויי פיטורים הינם כמובן סוגיה מרכזית בהקשר זה. זכות זו מוסדרת באמצעות חוק פיצויי פיטורים. החוק מסדיר בראש ובראשונה את התנאים לזכאות לפיצויי פיטורים.

לצד נקודת המוצא לפיה הזכות ניתנת בעת פיטורים ולא בעת התפטרות, מסדיר החוק חריגים דוגמת זכאות לפיצויי פיטורים במקרה של הרעה מוחשית בתנאי עבודה, או דוגמת זכאות לקבלת פיצויי פיטורים כאשר ביחסים שבין הצדדים חלה הוראת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

בנוסף על הכללים בעניין הזכאות לפיצויי פיטורים מסדיר החוק את דרך חישובם, את הנסיבות בהן ניתן לשלול פיצויי פיטורים ועוד.

פיטורים כדין

לצד החובה לשלם פיצויים במקרה של פיטורים, קיימת חובה על המעביד לפטר את העובד על פי דין.

למעביד ישנה זכות לפטר את עובדו ובלבד  שהפיטורים אינם מוגבלים בחוק, או בהסכם, נעשים בתום לב ועל בסיס סיבה מספקת.

בנוסף קיימת חובה על המעביד לערוך שימוע טרם הפיטורים.

שימוע לעובד הינה דרישה שבדין הנוגעת לדרך סיום יחסי עובד מעביד.

 חובת שימוע לעובד הפכה בשנים האחרונות לתנאי בלעדיו לא יכול מעביד לבצע פיטורים כדין.

חובת שימוע לעובד פותחה על ידי בתי לעבודה מתוך תפיסה, כי מקום העבודה מהווה לעובד לא רק מקור פרנסה אלא גם מרכז חיים, חלק בלתי נפרד מהגשמתו העצמית ומכבודו.

הפרת חובת השימוע לצד פגמים אחרים בהליך סיום יחסי העבודה עשויה להוות בסיס לפניה של העובד לבתי הדין לעבודה, בדרישה לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין מעבר לפיצויי פיטורים ואף בדרישה לאכיפת יחסי עבודה.

סוגיות נוספות

על  עובד עסק בפירוק אסבט ובנית פיגומים בתעשייה חל צו הרחבה בענף הבניין. לעובד נפסקו, בין  היתר, בגין פיטוריו ללא שימוע,  2 חודשי שכר. כן נקבע שהעובד  אינו זכאי לקבל דמי הבראה בגין תקופה בה שהה בחופשת מחלה ללא שכר מהנתבעת. 

הטבות, זכויות סוציאליותהתובע הועסק בנתבעת כ-4.5 שנים, בתפקיד של מפרק גגות אסבסט ובניית פיגומים, עד לסיום עבודתו בנסיבות השנויות במחלוקת. התובע טוען כי הוא פוטר מעבודתו, ולחילופין כי הוא התפטר בדין מפוטר, לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. בנוסף, טוען התובע כי הוא פוטר שלא כדין, ללא עריכת שימוע ובניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לטענת התובע חל על הנתבעת ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה בענף הבניין משנת 2010 (להלן: צו ההרחבה) ולפיכך הוא זכאי לדמי הבראה ולפדיון חופשה בתעריף מוגדל, להפרשות לפנסיה וכן לקרן השתלמות. כן עתר התובע לתשלום בגין 15 שעות נוספות בשבוע בגין חלק מהתקופה.

נקבע שהנטל להוכחת תחולת ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה או צו ההרחבה, מוטל על התובע. התובע לא הביא כל ראיה ממנה ניתן להסיק, כי ההסכם הקיבוצי חל על הנתבעת. לא הובאה ראיה כי הנתבעת הייתה בבחינת מעסיק החבר בארגון המעבידים החתום על ההסכם הקיבוצי הכללי הנ"ל כנדרש בדין.

אשר לצו ההרחבה, התובע הרים את הנטל להוכיח כי עיסוקה העיקרי של הנתבעת הוא בענף הבנייה, בהתאם להגדרות שבסיווג האחיד. לפיכך, על הצדדים חל צו ההרחבה

. אשר לפיצויי פיטורים, משהמציא התובע אישור רפואי הרי שהסתיימה החופשה ללא תשלום בה היה מצוי בתקופת החלמתו והנתבעת הודיעה לו על סיום יחסי העבודה, על אף שהתובע רצה לחזור לעבודה.

בנסיבות אלה התובע זכאי היה להתפטר מעבודתו לפי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. הנטל להוכיח כי מתקיים החריג הקבוע בסעיף 6 לעיל, מוטל על העובד. על מנת לבסס את תביעתו, על העובד להוכיח באמצעות תעודות ומסמכים רפואיים כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך בעבודתו, וכי הוא מהווה סיבה מספקת להתפטרות. במקרה זה, אין חולק כי התובע סיים את עבודתו על רקע מצבו הרפואי, ולפיכך, בין אם פוטר ובין אם התפטר, זכאי הוא לקבלת מלוא כספי הפיצויים.

אשר לגובה הפיצויים, לפי הדין ימי היעדרות מחמת מחלה או תאונת עבודה, שעבורם העובד זכאי לתשלום יחשבו לצורך צבירת וותק לפיצויי פיטורים, עד 30 ימים לכל שנת עבודה במצטבר. התובע קיבל 4.5 חודשים דמי פגיעה וקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי, ויש להכליל תקופה זו בחישוב פיצויי הפיטורין; אשר לשכר הקובע, מאחר שהרכיב ששולם כדמי נסיעות, לא שיקף תשלום עבור החזר הוצאות נסיעה, יש לכלול אותו בשכרו של התובע.

אשר לפיצויי הלנה, מדובר במחלוקת כנה, ולפיכך, פיצויי ההלנה הועמדו על ריבית והצמדה כדין בלבד. בנוסף, הואיל והתובע פוטר מעבודתו, הוא זכאי לתמורת הודעה מוקדמת בגובה שכר חודשי.

אשר לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, התובע לא יכול היה לשוב לעבודתו בנתבעת נוכח מצבו הבריאותי. לפיכך, התובע לא הופלה מחמת מוגבלותו.

עם זאת, לתובע לא נערך שימוע עובר לפיטוריו, ולא הוכח כי הוא לא יכול היה לשוב כלל לעבודה, או כי נשקלה אפשרות זו כלל. בשים לב לתקופת עבודתו של התובע, למצבו הבריאותי ולכך שלא הוכח כי בפועל לא היה תפקיד שניתן היה לשבצו בו, הפיצוי הראוי בנסיבות העניין עומד על 2 משכורות  12,800 ₪

. אשר לדמי מחלה בגין תקופה שבה הנתבעת סירבה לקבלו לעבודה לאור מגבלותיו הרפואיות, זכאות עובד לדמי מחלה מכח חוק דמי מחלה, הינה זכות קוגנטית. לכל עובד הזכות למצות עם סיום העסקתו בעת מחלה את יתרת ימי המחלה המגיעים לו עד למכסה המקסימאלית הקבועה בחוק של 90 הימים.

החוק אינו כולל הוראה ולפיה עם סיום העסקת עובד חולה, ניתן לגרוע ממכסת ימי המחלה המגיעים לו. אין חולק, כי התובע לא היה כשיר לבצע את עבודתו בתקופה זו ולא הוכח כי קיבל תשלום ממקור אחר. לפיכך, התובע זכאי לתשלום בגין ימי המחלה, עד למיצוי זכויותיו לפי חוק.

אשר לגמול שעות נוספות, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי התובע לא עמד לרשותה בשעות השנויות במחלוקת. הוכח כי התובע הועסק בשעות נוספות כנטען. הואיל והוא לא קיבל תמורה בגין שעות אלה, התובע זכאי לגמול שעות נוספות בהתאם לחובת ההוכחה שבחוק הגנת השכר.

אשר לדמי הבראה, צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה קובע כי לשם קביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום. הואיל ובתקופה בה נעדר התובע הוא לא קיבל שכר מהמעסיק, יש לראות תקופה זו כחופשה ללא תשלום, שאינה צוברת זכויות. על אף שאין הוראה דומה בצו ההרחבה מדובר בלאקונה ולא בהסדר שלילי ולפיכך יש לאמץ את ההוראה בענייננו והתובע זכאי ל-500 ₪ בגין הבראה. כן זכאי התובע להפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות לפי צו הרחבה בענף הבניין.

סעש (ת"א) 38646-01-13 אלי דואק נ' א.א. בידודים וציפויים בע"מ, ניתן על ידי אורן שגב, ביום 15.11.16.

מאת עו"ד דיני עבודה משה וקרט

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני