פסילה מועמד לכהונת מבקר פנים בשל חשש לניגוד עניינים

במקרה זה קביעת ראש מינהל השירות, שלפיה מינוי העובד לתפקיד מבקר פנים נגוע בניגוד עניינים, ולא ניתן היה לגבש הסדר מעשי לנטרול ניגוד העניינים נכונה וראויה, ואין כל עילה להתערב בה.

ביה"ד עמד על תפקיד מבקר הרשות המקומית בציינו כי לתפקיד זה חשיבות רבה והוא אף חיוני להבטחת פעילותה התקינה של הרשות המקומית בהיבטים השונים.

על רקע האמור, בחן ביה"ד את החלטת ראש מינהל השירות לבטל את מינוי העובד לתפקיד מבקר הפנים וקבע כי ההחלטה מעוגנת בדין, ואינה נגועה בשיקול זר ופסול.

ביה"ד לא מצא מקום להתערב בהחלטת ראש מינהל השירות כי העובד לא עמד בתנאי הסף של ניסיון תעסוקתי בן שנתיים בעבודת ביקורת. אשר לניגוד העניינים המוסדי, כבר נפסק אודות חשיבות אי התלות והעצמאות של מבקר גוף ציבורי.

סוגיה זו נבחנת בשני היבטים: האחד, החשש כי המבקר יצטרך לבקר את החלטותיו שלו; השני, מידת אי התלות על רקע קרבתו לבכירי השירות.

במקרה זה, מעצם תפקידו של העובד כסגן גזבר, כמו גם תיאור היקף ורוחב הנושאים שעסק בהם העובד, עולה כי קיים חשש ממשי כי יצטרך לבקר את החלטות האגף שבו עבד ואף את החלטותיו הוא.

נוכח העובדה שההיבטים הכספיים משולבים בפעילות כל גורם ברשות המקומית הרי שהסדר ניגוד עניינים בלתי מעשי, שכן ההסדר היה חובק תחומי עשייה נרחבים בכדי שיוכל למלא את תפקידו כמבקר באופן סביר; גם היות העובד כפוף במישרין לראש המועצה מעורר חשש בעניין עמידתו של העובד בתנאי אי התלות והניטרליות הנדרשים ממבקר.

ודוק, אין להסיק מן האמור כי אף עובד בכיר ברשות מקומית אינו יכול להתמנות לתפקיד מבקר פנים, וכפועל יוצא מכך אין טעם בעריכת מכרז פנימי לתפקיד זה. יש לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו בשני ההיבטים – האם קיים ניגוד עניינים מוסדי והאם ניתן לנטרל אותו בהסדר ניגוד עניינים.

במקרה זה קביעת ראש מינהל השירות, שלפיה מינוי העובד לתפקיד מבקר פנים נגוע בניגוד עניינים, ולא ניתן היה לגבש הסדר מעשי לנטרול ניגוד העניינים נכונה וראויה, ואין כל עילה להתערב בה.

עע (ארצי) 19152-09-16 נפתלי דוד נ' מועצה מקומית גדרה  ניתן על ידי לאה גליקסמן, סיגל דוידוב, רועי פוליאק, נ.צ.: ח' שחר, ע' שטרייט; מיום 10.3.19.

 סגור לתגובות.

לראש העמוד