פנקס ימי חופשה

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי”ז-1957
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו36- לחוק חופשה שנתית, תשי”א1951-, אני מתקין תקנות אלה:

1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה

בפנקס-החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון-חופשה, פרטים אלה:

(1) השם, שם האב ושם המשפחה;

(2) מספר הזהות;

(3) תאריך התחלת העבודה;

(4) מועד החופשה שניתנה;

(5) דמי-החופשה ששולמו ותאריך התשלום;

(6) תאריך בו חדל העובד לעבוד –

(7) פדיון-החופשה ששולם ותאריך התשלום.

2. תחולה

הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס-חופשה והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח-העבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1.

3. מקום החזקת הפנקס

פנקס-חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1.

4. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא ביום ד’ באב תשי”ז (1 באוגוסט 1957).

פנקס ימי חופשה

פוסטים קשורים

ימי חופשה לעובד – כל המידע הנוגע לזכאות לחופשה שנתית, בצורה של שאלות ותשובות.

חשוב חופשה – מידע באשר לחשוב חופשה שנתית, בעיקר בכל הקשור לחשוב השכר הקובע.

דמי הבראה – כל המידע הנדרש בנושא דמי הבראה, בצורה של שאלות ותשובות.

הוראות חוק ותקנות – ימי חופשה לעובד

חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951.

טבלה מרכזת של חוק חופשה שנתית.

תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי”א -1951

תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי”ז-1957

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן-חופשה) תשכ”ד – 1964

תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ”ד – 1963

תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי”ט-1958

תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל”א – 1971



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

לראש העמוד