פנסיה לעבדים זרים

בית הדין ארצי דין קבע כללים להפקדות כספים לעובדים זרים בגין התקופה שקדמה לכניסה לתוקף של הוראות החוק להחלת הסדרים מיוחדים חלף הסדרי ביטוח פנסיוני על עובדים זרים.

במועד העסקת המשיבים, הוראות החוק להחלת הסדרים מיוחדים חלף הסדרי ביטוח פנסיוני על עובדים זרים לא היו בתוקף.

בהיבט הפרקטי לא ניתן היה לערוך לעובדים זרים ביטוח פנסיוני באמצעות קופות גמל, ומנגד המנגנון החלופי לפי סעיף 1יא לחוק לא הופעל.

בעניין אילינדז נפסק כי, אין לאפשר למעסיק 'לזכות' ממצב הדברים בו לא התאפשרה הקמת הקרן, ולא על העובד הזר לשאת בתוצאות אי הקמתה, וכי נכון יהיה להורות בנסיבות העניין על ביצוע החיוב '"קירוב".

כפועל יוצא מכך נפסק, כי מעסיק שלא ביטח עובד זר בהסדרי ביטוח פנסיוני, יחויב לשלם לעובד פיצוי שיבוא חלף הפקדות לקופת הגמל בגובה ההפקדות שהיה עליו להפקיד, כמעסיק, בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה החלים על העובד הזר.

במקרים דנן התשלומים לא הועברו לקופות גמל אלא לפוליסות פרט, והסכום למשיכה כולל גם תשלומים שנוכו מחשבון העובד ולא רק את חלקה של המערערת כמעסיקה, מבלי שנערכה אבחנה בין חלקה של המערערת לחלקו של כל אחד מהמשיבים בסכום הצבור.

לפיכך, בצדק קבעו ערכאות קמא כי הסכומים הצבורים בחברות הביטוח, שבחלקם נוכו משכר המשיבים, אינם באים במקום חובת המערערת לשלם למשיבים פיצוי בגין אי ביצוע הפקדות פנסיוניות.

מכל מקום, אין דין הפקדת כספים בתכנית ביטוח שאינה מסווגת כקופת גמל, להבדיל מהפקדתם בקופת ביטוח "ביטוח מנהלים" כדין הפקדתם בקופת גמל.

בנוסף, הפקדת תשלום בגובה חלקו של המעסיק במרכיב התגמולים ובמרכיב הפיצויים לקופת גמל לפי ההסדר החל על הצדדים, אינה יכולה לבוא במקום פיצויי פיטורים לנוכח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המחייב כי הפקדות שתבואנה במקום פיצויי פיטורים תבוצענה לקופת גמל.

עם זאת, ככלל, ככל שהצבירה בתכנית הביטוח תועבר לעובד, אין מניעה כי הסכום הצבור שמקורו בהפקדות המעסיק (להבדיל מהפקדות העובד) ייזקף על חשבון הפיצוי שעל המעסיק לשלם לעובד הזר חלף ההפקדות לקופת גמל.

בהעברת כספים לתכנית ביטוח פרט לא יצאה המערערת ידי חובתה כלפי המשיבים בתחום הפנסיוני. יחד עם זאת, המערערת אכן הפקידה מידי חודש תשלומים לעובדיה חלף הפקדות לקופות גמל שאינן מבטחות עובדים זרים.

אין מקום לחייב את המערערת בהוצאה כפולה בגין תחליף לזכויות הפנסיוניות של עובדיה הזרים. בנסיבות אלה, זכאית המערערת, במערכת יחסיה עם חברות הביטוח, כי סכומים שהפקידה בגינם של עובדים להם שילמה בדיעבד פיצוי חלף הפקדות פנסיוניות יוחזרו לידיה.

עע (ארצי) 20004-12-17 קפלן את לוי בע"מ נ gotom radlat ניתן על ידי רועי פוליאק, חני אופק, מיכאל שפיצר, נ.צ.: י' רון, ד' בן חיים; ניתן ביום 29.4.19.סגור לתגובות.

לראש העמוד