סעיף 8(3) לחוק ותקנה 12(ג)-12(ט) לתקנות – העתקת מקום מגורים עקב סיבות אחרות.

8. לענין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו –
(3) מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד. »   

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ”ד-1964 (להלן: “התקנות”)

12(ג) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק”מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א) ».

(ד) רואים התפטרות של עובד כפיטורים לענין פסקה (3) לסעיף 8 לחוק, אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לענין זה שר הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצופים. »

(ה) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק”מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א). »

(ו) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים, אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור. »

(ז) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק”מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א). »

(ח) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים, אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק”מ לפחות. »

(ט) רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (3) לסעיף 8 לחוק כפיטורים, אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש. » 

פירוט הכללים בנוגע לסעיף 8(3) לחוק ותקנה 12(ג)-12(ט) לתקנות – העתקת מקום מגורים עקב סיבות אחרות

א. בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ג) לתקנות קיימת לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע אם התקיימו תנאים מצטברים נוספים הבאים: 1. המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק”מ ומעלה; 2. המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל.

הכללים הנוגעים לזכאות  לקבלת פיצויי פיטורים לרגל העתקת מקום מגורים עקב נישואין רלוונטיים גם לענייו הוראת תקנה 12(ג) לתקנות.

תקנת משנה 12(א) לתקנות  קובעת כי המרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי  מרחקי הדרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

ב. בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ד) לתקנות קיימת לעובד זכאות להתפטר בדין מפוטר אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לענין זה על ידי שר הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצופים.

הכללים הנוגעים לזכאות עובד לקבלת פיצויי פיטורים לרגל העתקת מקום מגורים לשם מעבר לישוב פיתוח או ישוב חקלאי רלוונטיים גם לעניין הוראת תקנה 12(ד) לתקנות, בשינויים המחויבים.

ג. בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ב) לתקנות קיימת זכות לעובד להתפטר בדין מפוטר אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוג העובד המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר ואם התקיימו תנאים מצטברים נוספים הבאים: 1. המרחק בין מקומות המגורים הוא 40 ק”מ ומעלה; 2. המרחק ממקום המגורים החדש למקום העבודה גדל.

הכללים הנוגעים לזכאות  לקבלת פיצויי פיטורים לרגל העתקת מקום מגורים עקב נישואין רלוונטיים גם לעניין הוראת תקנה 12(ג) לתקנות.

תקנה משנה 12(א) לתקנות קובעת כי המרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי הדרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

ד.  בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ו) לתקנות קיימת לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר אם העתיק מקום מגוריו לחו”ל עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

בסעיף זה נקבעו כללים מיוחדים להתפטרות בדין מפוטר עקב העתקת מגורים לחו”ל. שימו לב שהעתקת מקום המגורים לחו”ל שאינה מן הטעם הנמנה בתקנה 12(ו) אינה מזכה את העובד להתפטר בדין מפוטר.

כן נפסק בעניין[ סוזן פורן1. דב”ע נו/3-33 סוזן פורן נ’ חברת החשמל לישראל בע”מ פד”ע לב403] שעובד מדינה שהוא עובד מחקר היוצא לשבתון – אין יציאתו זו “יציאה בשליחות המדינה”[

ה. אם העובד התפטר מעבודתו עקב גירושין והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק”מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

בעניין אורון1, שניתן על ידי בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, התובע התפטר מעבודתו 5 חודשים לאחר שאשתו כבר עזבה את הארץ באופן סופי, כאשר בחודשים אלה התגורר לבדו בדירתו באילת. כמו כן, התובע לא הציג כל ראיות שיש בהן כדי לתמוך בגרסתו שלפיה לגירושין הייתה השפעה כלכלית מכרעת על מצבו.

נוכח זאת, קבע בית הדין האזורי כי הוא לא שוכנע במהימנות גרסת התובע לפיה גירושיו והמצוקה הכלכלית אליה נקלע בגינם, הם העילה לעזיבתו את העיר ומכאן שלא התקיים הקשר הסיבתי בין הגירושין לבין ההתפטרות על מנת שיראו בו כעובד הזכאי לתשלום פיצויי פיטורים כדין מפוטר.

ו. בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ח) לתקנות רואים עובד בדין מפוטר אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגורים עקב הצטרפות לבין זוגו העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא 40 ק”מ לפחות.

המרחקים יחושבו לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי הדרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה כאמור בתקנת משנה 12(א). כן שימו לב לפסיקות הנוגעות להוראות האחרות שחלקן יפות ורלוונטיות גם להתפטרות במקרה האמור.

ז. בהתאם לסעיף 8(3) לחוק ולתקנה 12(ט) לתקנות רואים עובד המתפטר בדין מפוטר אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש.

בפסק הדין של בית הדין האזורי בחיפה בעניין דימטרי פורמן2 נפסק כי התקנה באה למנוע מצב בו בן זוג יימנע ממעבר או קבלת עבודה מתאימה, המצריכה העתקת מקום מגורים, רק משום שבן הזוג האחר עלול לקפח את זכותו לקבלת פיצויי פיטורי עקב התפטרותו המאולצת.

כן נפסק כי החוק והתקנה שמים לנגד עיניהם את המשפחה כיחידה כלכלית אחת אשר יש וצרכי השעה יחייבו את אחד מבני הזוג להעתיק את מקום המגורים, עקב מציאת עבודה מתאימה במקום אחר, והעובד- בן הזוג האחר יאלץ להתפטר, ובנסיבות אלה יש הצדקה לכך שהעובד, הגם שהתפטר, יקבל את פיצויי הפיטורים, דבר אשר יקל על המשפחה, אשר העתקת מקום המגורים, מטבע הדברים, קשה לה.

עוד הוטעם כי  העובדה שלרעיית התובע לא היה מקום עבודה קבוע פגעה קשות ביכולת הכלכלית של המשפחה ודווקא מציאת מקום עבודה, בנסיבות שקודם לכן לא היה לה מקום עבודה, מתיישבת ביתר שאת עם תכלית החקיקה, ועל כן  המלים “העובר למקום עבודה אחר” בתקנה 12(ט) אינן מחייבות קיומו של מקום עבודה קודם אשר ממנו עוברים למקום העבודה החדש, אלא גם הסיטואציה, של מציאת מקום עבודה חדש, שעה שקודם לכן לא היה לבן הזוג מקום עבודה, נופלת בגדר התקנה.

בפסק דין של בית הדין האזורי בירושלים בעניין דימיטרי קוגן3 נדונה תחולת תקנה 12(ט) לתקנות פיצויי פיטורים. בין הצדדים לא היתה מחלוקת כי אשת התובע עברה למקום עבודה אחר בעיר אשקלון, המרוחקת לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריהם הקודם (ירושלים), כי התובע העתיק מקום מגוריו באופן שהגדיל בצורה ניכרת את המרחק ממקום מגוריו החדש למקום עבודתו וכי הם התגוררו שישה חודשים לפחות במקום מגוריהם החדש.

עיקר המחלוקת היה בדבר קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות למעבר. לטענת הנתבעת, סעיף 12(ט) לתקנות לא חל שכן התובע המשיך לעבוד 9 חודשים לאחר שהעתיק את מקום מגוריו ורק לאחר מכן התפטר.

בית הדין האזורי דחה את טענת הנתבעת וקבע כי העובדה שעובד עושה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק בין מקום המגורים למקום העבודה ועל כן אינו מודיע על התפטרותו מיד עם המעבר לעיר אחרת, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי, בהיעדר הצבעה על גורם אחר שהיה בו כדי לנתק קשר זה (לדוגמא,  יציאת עבודה חלופית בשכר גבוה יותר וכיו”ב). עוד נאמר כי מלשון התקנה עולה כי המבחן הוא מבחן מהותי, קרי,  אין לבחון את מידת סמיכות הזמנים בין המעבר של בן הזוג לרגל עבודה חדשה לבין העתקת המגורים של בן הזוג השני  על ידי ‘מדידת זמן’, כי אם על ידי בחינת קיומו של קשר סיבתי ומבחן ‘הכוח המניע’.

  1. סע”ש(ב”ש)22618-10-12 אורון עמר נ’ וויט יוגורט בר בע”מ, מיום 17.9.15
  2. דמ(חי)2687/01 דימיטרי פורמן נ’ אור חיסום זכוכית בע”מ מיום 8.12.03
  3. סע”ש (ים) 20928-01-05 דימיטרי קוגן נ’ ג’י פור אס פתרונות אבטחה ישראל בע”מ, מיום 2.2.18

לראש העמוד