לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיצויים עקב התפטרות בשל מחלה
Avatar
vakrat
18 אוגוסט 2012

פיצויים התפטרות עקב מחלה

הזכות לקבלת פיצויי פיטורין והתנאים לקבלתם מוסדרים בראש ובראשונה בחוק פיצויי פיטורים,התשכ"ג-1963, התקנות שהותקנו מכוחו.

ככלל, בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, הזכאות לפיצויי פיטורין הינה לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת.

עם זאת,החוק מונה שורה של חריגים, שלפיהם דינו של עובד שלא פוטר מעבודתו כדין עובד מפוטר לעניין תשלום פיצויים, עליהם נמנית התפטרות מהעבודה לרגל מצב בריאותו של העובד או של בן משפחתו.

עובדים הממלאים התנאים של חריג זה, כפי שיפורט להלן, זכאים לקבלת פיצויי פיטורין (פיצויים התפטרות, פיצויי התפטרות, פיצויי פיטורים התפטרות).

במסגרת רשימה זו נתייחס לכללים שנקבעו בפסיקה ובחוק בקשר לחריג זה.

 

מידע לפי נושאים –  פיצויים התפטרות

ההוראה בחוק פיצויי פיטורים המסדירה עניין זה

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי קיימת זכאות לקבלת פיצויים גם לעובד המתפטר לרגל מצב בריאותו או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.

מהם התנאים להכרה בהתפטרות בדין מפוטר מטעמים רפואיים

ככלל, עובד, המבקש ״להתפטר בדין מפוטר״ מחמת מצב בריאותו, צריך להראות1:

א. תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי וקיומם של ממצאים רפואיים אובייקטיביים המגובים  בתעודות רפואיות, המאשרים כי הרגשתו של העובד נבעה מליקוי במצב בריאותו.

ב. גורם הבריאות הניע את העובד להתפטרות ופעל למעשה בזמן התפטרות.

ג.  בנוסף יש לבחון את "תנאי העבודה" ו"שאר נסיבות העניין"2. במסגרת זו, כפי שיפורט בהרחבה להלן, טרם ההתפטרות, ככלל, על העובד לתת למעביד התראה על מנת לאפשר למעביד להציע לעובד תנאי עבודה אחרים, התואמים את מצב בריאותו, שיביאו לסילוקן של אותן נסיבות בגינן העובד מעוניין להתפטר.

מובהר, כי אין הכרח שהתעודות הרפואיות הושגו לפני ההתפטרות או לאחריה, אך נדרש שהן תצבענה כי הרגשתו של העובד נובעת מליקוי בריאותי3.

כן נקבע שהמועד הקובע לבדיקת נסיבות ההתפטרות של עובד, לרגל מצב בריאותו, הוא מועד ההתפטרות4

הודעה על סיבת ההתפטרות – "שאר הנסיבות"

כאמור, עובד המתפטר לרגל מצב בריאותו או של בן משפחתו נדרש למסור הודעה למעביד על סיבת ההתפטרות עם התפטרותו, כדי לאפשר למעסיקו להציע לו תנאי עבודה ולהשפיע על "שאר הנסיבות", כך שלא תהא "סיבה מספקת להתפטרות". עובד המתפטר מסיבה כלשהיא, או ללא כל סיבה שעליה הודיע למעביד, אינו יכול לצרף לאחר מכן את גורם מצב בריאותו עקב מחלה חמורה שקיננה בו לפני ההתפטרות, אך הוא לא ידע עליה5.

כך למשל, עובד שהתפטר עקב בעיות רפואיות בלבו ולחץ בעבודה, לא קיבל פיצויי פיטורין בדין מפוטר, בין היתר, משום שכלל לא נענה לפניית המעביד ולפחות לא ניסה לבדוק הצעה של המעביד למצוא לו תפקיד אחר המתאים למצבו הרפואי6.

יחד עם זאת, נפסק, שאין באמור לעיל כדי להוביל למסקנה, כי העובד חייב לקבל כל עבודה אחרת שמציע לו המעסיק, כך העובד אינו חייב להסכים שאינה הולמת את כישוריו7.

בנוסף, ברור שעובד אינו חייב לקבל עבודה אחרת שיש בה משום הרעה מוחשית בתנאי העסקתו ופגיעה במעמדו.

כן נקבע שהמועד הקובע לבדיקת נסיבות ההתפטרות של עובד, לרגל מצב בריאותו, הוא מועד ההתפטרות8

האם בכל מקרה חייבים לתת הודעה על סיבת ההתפטרות

ככלל, כאמור, קיימת חובה לתת הודעה לפני התפטרות על מנת לאפשר למעביד להציע עבודה מתאימה אחרת.

עם זאת, באחד המקרים עובדת מסרה מכתב התפטרות בו ציינה, כי התפטרה לאור חששה לביטחונה הגופני ורצונה לגור יחד עם בתה ולא ציינה כי הייתה בטיפול רפואי בשל מחלת עצבים וכי רופאה יעץ לה כחלק מתהליך הריפוי לעבור ולהתגורר יחד עם בתה.

חרף זאת, בית הדין פסק, כי התובעת זכאית לתשלום פיצויים פיטורים בדין מפוטר, משום שהדעת וההיגיון נותנים מקום למחשבה, שאין זה נוח לאדם לגלות מידע המתייחס למצבו הנפשית9.

עובד אינו חייב להציע להיות מועסק בתפקיד אחר

נפסק, שיש וצריך לתת למעביד הזדמנות לסלק את המכשול העומד לפניו בשל מחלת העובד, אך אין להסיק מסקנה נגד העובד במקרה ששתק, ולא הציע להמשיך לעבוד בתנאים אלה או אחרים10.

אין צורך שמצב בריאותו של העובד ימנע המשך עבודתו של העובד

לא נדרש כי מצב בריאות הלקוי ימנע מן העובד כל אפשרות להמשיך בעבודתו או יהפוך אותה לבלתי נסבלת, או שיכביד על עבודתו ובריאותו מעבר לרגיל, אלא  די בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות להתפטרות. נדרש שמצב זה יהווה המניע או רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו11.

כן נפסק  ש״אין לעודד מצב בו עובד בשל חשש מהפסד פיצויי פיטורין ימשיך לעבוד על אף שמצב בריאותו אינו מאפשר זאת״12.

מנגד, נדרש שהחלטת ההתפטרות מגובה בגורם רפואי אובייקטיבי

כאמור, להרגשה של העובד בנוגע למצבו הרפואי יש משקל בהכרעה לגבי זכאותו להתפטר בדין מפוטר, אך צריך שאותם הרגשה מגובה בגורם רפואי אובייקטיבי שהניע את העובד והביאו להתפטרותו13. דומה שנדרש שהליקוי הבריאותי ממנו סובל העובד לא יהיה מה בכך.

כך, למשל, התפטרות מעבודה בשל ״כאבים וסחרחורות״, לא הוכרו כטעם מספיק להתפטרות בדין מפוטר, משום שהבדיקות לא גילו ליקוי בריאותי המחייב את הפסקת עבודתה של העובדת ולא יתכן לפרש את סעיף 6 לחוק בכך שכאבים וסחרחורות יהיו ׳סיבה מספקת להתפטרות׳ המזכה עובד לקבל פיצויי פיטורים בדין מפוטר פיטורין, שכן אלה מצבים שכיחים אצל עובדים בריאים רבים. פירוש כפי שביקשה המערערת (העובדת) יאפשר לכל עובד לזכות בפיצויי פיטורים בעת שיבקש לעזוב את העבודה, ואין ספק שזו לא הייתה מטרת המחוקק 14

האם יש צורך להראות שהליקוי הרפואי נגרם בשל עבודתו של העובד

אין צורך שהליקוי רפואי ייגרם במהלך עבודתו של העובד או עקב  עבודתו,  כדי להקים את הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין בדין מפוטר מחמת מצב בריאותי. כן  נמנע בית הדין מלשלול לעובד פיצויי פיטורים לעובד שהיה חולה כבר טרם קבלתו לעבודה ולא גילה זאת למעביד וכן לא נמצא כי העובד חסר תום לב15.

נטל ההוכחה לגבי מצב הבריאותי ודרכי ההוכחה (פיצויים התפטרות).

על העובד הנטל להראות כי מצבו הבריאותי מנע המשך העבודה ורק עם מסירת ראייה כזאת למעביד עובר הנטל למעביד להזמין אותו לבדיקה רפואית, אם הוא מעוניין בכך[1. דב״ע נא/3-181 גאולה הלוי נגד הסתדרות מדיצינית הדסה ירושלים, ניתן ביום 30.12.91; ראה גם: דב״ע(עע) 429/08 שלומית ביטון נגד אמנון בוקאי – סוכנות לביטוח (1995) בע״מ, ניתן ביום 21.9.09].

דרך המלך היא מסירת אישור מרופא שבדק את העובד קודם לסיום עבודתו. ואולם, נפסק שאין בכך כדי לשלול מהעובד להוכיח את זכאותו בדרכים אחרות ולא דווקא באישור רופא תעסוקתי16.

בתי הדין לעבודה נוהגים לעניין זה גמישות ראייתית מסויימת, וגם הוכחה לכאורה, כשזו לא נסתרה על ידי המעביד, תספיק להקנות פיצויי פיטורים. כך למשל, התקבלו מסמכים שונים המעידים על קבלת "דמי פגיעה" תקופה ממושכת, במקום הצגת תעודה רפואית17. כך גם, הבאת ראיה, שלפיה העובד המתפטר זכה מהמוסד לביטוח לאומי לשיקום מקצועי, יכולה להצביע על כך, שהוא אינו מסוגל עוד לעבודתו הקודמת18. גם ראיות מהן ניתן ללמוד שאין מחלוקת באשר לגבי מצבו הרפואי של העובד תייתר את הצורך בהגשת תעודת רפואיות.

בנוסף כאמור, אין הכרח שהתעודות הרפואיות הושגו לפני ההתפטרות או לאחריה, אך נדרש שהן תצבענה כי הרגשתו של העובד נובעת מליקוי בריאותי שהיה נכון למועד סיום עבודתו3.

האם מעביד רשאי לזמן עובד לבדיקה רפואית

נפסק, כי דרישה של מעביד, כי עובד יעמוד לבדיקה רפואית דורשת התייחסות בחוק או הוראה חוזית מפורשת וגם אם קיימת כזאת – לא ניתן לכפותה על העובד20.

עם זאת, מתעוררת השאלה – מה דין של סירוב של העובד לעמוד לבדיקה כזו? האם הדבר יכול לפעול לרעת העובד ולשמש כנגדו בתביעה לקבלת פיצויי פיטורים למתפטר? בהקשר זה נפסק, כי משהוכח כי שני רופאים מוסמכים קבעו כי אין העובדת מסוגלת להמשיך בעבודתה, רשאית העובדת להתפטר בדין מפוטרת, אף אם רופאים אחרים קובעים ממצאים אחרים, שכן ״זכותו של עובד היא שלא ליטול על עצמו סיכון רפואי, שעה שרופא המהימן עליו מזהירו מפני תוצאותיו״21.

שימו לב שבחוק פיצויי פיטורים, בשונה מחוק דמי מחלה אין הוראה המרשה לעובד להעמיד עובד לבדיקה רפואיות.

מה הדין כאשר ישנם מניעים נוספים להתפטרות מעבר למצב הרפואי

אין הדבר מונע ״התפטרות בדין מפוטר״ ובלבד שהמניע הרפואי הוא אמיתי וניכר[1. דב״ע לו/3-132 חברת כרמי שלמה בע״מ נ׳ אריה הרצפלד, פד״ע ח 139,137]. כן נדרש שהמניע של מצב רפואי יהווה המניע בפועל להתפטרות22.

הסדר בהסכם קיבוצי אינו יכול לגרוע מהזכאות על פי חוק

הסדר בהסכם קיבוצי, בעניין התפטרות לרגל מצב בריאות, הגורע מזכות העובד עפ״י סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורין אינו תופס23.

האם שמירת הריון בגדר התפטרות שדינה פיטורים

נפסק שהתפטרות לרגל "שמירת הריון", כשלעצמה, אינה בגדר התפטרות שדינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים, מכח סע' 6 לחוק פיצויי פיטורים, כשם שאין דינה כ"מחלה" המזכה בדמי מחלה24.

התפטרות עקב בריאות לקויה של בן משפחה

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד ״להתפטר בדין מפוטר״ גם שעה, שהתפטרותו היא מחמת מצב בריאות לקוי של בן משפחתו.

בן משפחה מוגדר בתקנה 11 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות, שרואים אותה כפיטורים), התשכ׳׳ד-1964, כאחד מהקרובים הבאים –  בן זוגו של העובד – לרבות הידועה בציבור כבן זוגו; ילדו של העובד – לרבות ילד מאומץ או חורג; הורה של העובד; נכדו של העובד, סבו או הורה של בן זוגו, הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.

שימו לב – שאין הכרח, שההתפטרות תהא לצורך הטיפול בבן המשפחה, אלא צריך שיהיה קשר בין המצב הרפואי לבין ההתפטרות25. כך למשל, התפטרות עובד לרגל טיפולים רפואיים ממושכים של בן משפחתו במקום הנמצא רחוק ממקום העבודה, יכולה לזכות העובד בתשלום פיצויים.

דרך הוכחת מחלת בן המשפחה דומה לדרך הוכחת מחלת העובד. ואולם, בעוד שלגבי מחלת העובד יש להוכיח כי אותה מחלה גרמה להפרעה בתפקוד העובד בעבודתו, הרי בנוגע למחלת בן המשפחה יש להוכיח קיומה של המחלה שבעקבותיה התפטר העובד.

ברור שמחלה קלה של בן משפחה עלולה שלא לזכות את העובד להתפטר בדין מפוטר, שכן לא ימצא קשר בינה לבין התפטרות העובד.

 

 1. ראה למשל, דב״ע שם/3-85, בגד עור בע"מ נגד ימין המאני, ניתן ביום 25.8.84; ע״ע 001214/02 ישראל שטרית נ' סטופ אש בע״מ, ניתן ביום 27.1.03
 2. דב׳׳ע לב/3-56 ד״ר טביצקי ואח׳ נ׳ ביאדר, פד׳׳ע ד' 259
 3. דב״ע ל/3-17 שרה רפפורט נ׳ שושנה אסולין, פד״ע ב 26,25
 4. דב״ע לב/3-28 תבורי בית חרושת למשקאות קלים בע"מ נגד משה תורג'מן, פד״ע ד 64
 5. דב״ע לג/3-2 חיים זילבר נגד גלובוס בע"מ, פד״ע ד 153; ראה גם – ע"ע 523/07 עמותת בית הורים "הדקל" נ' ולנטינה בורק, ניתן ביום 11.9.08
 6. מא/3-1567 אבי ארנון נ' טלמוסיקה בע"מ, פד"ע יד', יח
 7. דב״ע(עע) 1214/02 ישראל שיטרית נגד סטופ אש בע"מ, פד״ע לח 838
 8. דב״ע לב/3-28 תבורי בית חרושת למשקאות קלים בע"מ נגד משה תורג'מן, פד״ע ד 64
 9. תב"ע (חיפה) לה/3-162 אליזבט סלומון נ׳ חב׳ טיב טוב סריגת חיפה בע״מ, פד״ע ז עמי כט׳, ל׳
 10. דב״ע לב/3-56 ד׳׳ר שמואל נוביצקי ואח׳ נ׳ ציונה ביאדר, פד׳׳ע ד 261,259
 11. דב״ע לג8־3/ טוטנאור בע״מ כ׳ לפידות, פד׳׳ע ד 321
 12. ע״ע 001214/02 ישראל שיטרית נ. סטופ אש בע״מ, ניתן ביום 27.1.03
 13. דב״ע ע210־3/ אהרן רביוב נ׳ נאקו שיווק בע״מ ואח׳, פד״ע כז 517,514;; דב״ע לה/3-41 היגר נ׳ שוורץ, פד׳׳ע ז 27,24.
 14. דב״ע גא3-181/ גאולה הלוי נ׳ הסתדרות מדיצינה הדסה ירושלים,  ניתן ביום 30.12.91
 15. דב׳׳ע שנ3-154/ מיכאל קרייטר נ׳ מספרת אבליו אילוז, ניתן ביום 11.12.90; דב״ע לו/3-132 חברת כרמי שלמה בע"מ נגד אריה הרצפלד, פד״ע ח 137
 16. דב״ע(עע) 175/03 עמישב שרותים בע״כל נגד חנן אלדד, ניתן ביום 30.11.04
 17. תב״ע(ת״א) נו/3-1423 צ. מרים כהך נגד עמישב שרותים בע"מ, ניתן ביום 17.6.98; ראה גם: דב״ע(עע) 523/07 עמותת בית הורים ״הדקל״ מד ולנטינה בורק, ניתן ביום 1.9.08
 18. דב״ע לב/3-28 תבורי בע״מ נ׳ משה תורג׳מן, פד״ע ד 67,64
 19. דב״ע ל/3-17 שרה רפפורט נ׳ שושנה אסולין, פד״ע ב 26,25
 20. דב״ע מח/3-169 הסתדרות עובדי המדינה ואח' נגד מדינת ישראל, פד״ע כא 38
 21. דב״ע שנ/3-154 מיכאל קרייטר נ׳ אבלין אילוז, ניתן ביום 12.11.90, פד׳׳ע כב 339
 22. דב״ע לג/8־3 טוטנאור בע״מ כ׳ לפידות, פד׳׳ע ד 321
 23. דב״ע לג/3-8 טוטנאור בע"מ נגד אליהו לפידות פד״ע ד 321
 24. דב״ע תשן/3-55 הרשקוביץ אמיל נגד אנטואנית מזאוי , ניתן ביום 22.5.90
 25. דב״ע ל3-18/ נח בנצילוביץ נ׳ אתא בע״מ, פד״ע ב 55,41

  לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
   phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני