אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פיטורים, השעייה
פיטורין מנהליים לעומת פיטורים מחמת משמעת
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
28 דצמבר 2019

בית הארצי סירב להתערב בהחלטת בית האזורי שלא לתת סעד של השבה לפיטורים, תוך שנדחית טענת העובד כי בעניינו מדובר בפיטורי משמעת שצריכים להיות מוכרעים בבית הדין למשמעת של עובדי רשויות מקומיות.

אשר לטענת המבקש לחוסר סמכות לפיטורים מינהליים בשל קיומו של הליך משמעתי, הרי ששאלת היחס בין פיטורים מנהליים לבין פיטורי משמעת אינה פשוטה. ייתכנו מצבים שבהם מעשה מסוים הוא בגדר עבירת משמעת, ובה בעת משקף גם אי התאמה של העובד לשירות המצדיקה פיטורים מנהליים. העובדה כי היו כלפי המפוטר גם טענות מתחום המשמעת, עובדה שיכולה היתה לשמש בסיס להעמדה לדין לפני ביה"ד למשמעת, אינה גורעת מהזכות לפטר ב'דרך מנהלית' מחמת חוסר התאמה לתפקיד.

כלומר, אף שאפשר להשיג תוצאה משפטית זהה אם ילכו בדרך אחת, הליכה בדרך אחרת אינה פסולה. בעניין שלום נקבע בדעת הרוב כי אכן אין לפטר עובד בשל עבירת משמעת אלא על פי פסק דין של ביה"ד למשמעת.

אולם, במקרים בהם נמצא כי בצד עבירת המשמעת קיימות נסיבות המצביעות על אי-התאמה לתפקיד והמצדיקות פיטורים, יש לברר תחילה מהו מרכז הכובד של ההתנהגות המיוחסת לעובד והמהווה העילה הדומיננטית לפיטוריו, וזאת כאשר הטענה לקיום עילת התאמה נטענה בזמן אמת.

במקרה דנן, העלתה העירייה בזמן אמת טענות כלפי המבקש בעילת אי התאמה במסלול המנהלי.

קביעתו העובדתית הלכאורית של ביה"ד קמא ייחסה למבקש חוסר הבנה של תפקידו ומעמדו בעירייה, ותפקידו ומעמדו כלפי ראש העיר ומנהלו הישיר, ואין מקום להתערב בה.

בנוסף, זיהוי מרכז הכובד של עילת הפיטורים עשוי לעיתים להצדיק גם הזדקקות לעובדות ונתונים רלבנטיים המצויים ברקע הדברים, ככל שאלה הועלו בזמן אמת והכל בהתאם לנסיבות העניין. ענייננו, טענות בדבר התנהלות המבקש בעבר והתראות שניתנו לו, הוזכרו במכתבי הזימון לשימוע.

נוכח אירועים חריגים הנוגעים להתנהלות המבקש, אין מקום להתערב בקביעתו העובדתית הלכאורית של ביה"ד קמא בכל הנוגע למשקל היחסי של עילת הפיטורים מטעמי אי התאמה ביחס לעילה המשמעתית.

אשר לטענת פגם בהליך השימוע, נוכח בקשת המבקש לדחיית מועד שיחת השימוע שנענתה בידי העירייה; ייצוג המבקש בידי עורך דין בשימוע, שטענותיהם נשמעו בעל פה וניתן להם להשלים טענותיהם אף בכתב; נוכח כך שהמבקש העלה השגותיו כנגד הליך השימוע רק לאחר שנתקבלה החלטה בעניינו, וכשלושה שבועות לאחר שיחת השימוע, לא נמצא כי ביה"ד קמא חרג ממתחם שיקול הדעת המוקנה לו בקביעתו הלכאורית כי לא נפל פגם בהליך השימוע המצדיק ביטול הפיטורים.

נוכח האמור, ולאור הכלל לפיו סעד של השבה לעבודה לא יינתן בנקל אלא במקרים חריגים ובהתחשב בין היתר בנסיבות הפיטורים, אין הצדקה להתערב בקביעת ביה"ד קמא בשלב ביניים זה.

ברע (ארצי) 4903-10-19 דניאל דדו נ' עיריית פתח תקווה ניתן על ידי חני אופק גנדלר ביום 6.11.19.
.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני