כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

פיטורים שלא כדין

Avatar
vakrat
24 July 2012

פיטורי צמצום – פיטורים שלא כדין

בפיטורי התייעלות וצמצום ברשות ציבורית באים לידי ביטוי בעיקר השיקולים המערכתיים של צרכי הגוף המתייעל, ואילו היקף שיקול הדעת הנוגע להיבט האישי של העובד המיועד לפיטורים – מצומצם.

בפיטורי התייעלות יש צורך לבחון את תוקפם של הפיטורים בשני מישורים: המישור הקיבוצי והמישור האינדיבידואלי. באשר למישור הקיבוצי יש לבחון האם צרכי ההתייעלות היו אמיתיים. נפסק, כי מאחר ובמקרה זה העובד לא עמד בנטל ההוכחה באשר להפלייתו לרעה בכך שנמצא מועמד לפיטורים, הרי שפיטוריו עומדים במבחן המישור הקיבוצי. אשר למישור האינדיבידואלי, נמצא שתמונת עניינו האישי של העובד הוצגה במלואה במסגרת השימוע, ופרוטוקול השימוע אף משקף את שביעות רצונה של המעסיקה מתפקודו של העובד לאורך השנים. עם זאת, מדובר בהחלטה עניינית אשר התקבלה על רקע מציאות כלכלית קשה השוררת במעסיקה, לאחר בחינת עניינו האישי של העובד. נפסק, כי העובדה שלא נמצאה דרך להמשיך להעסיק את העובד, הגם כי הינו עובד טוב, אינה מעידה על פגם כלשהו בפיטורים או על כך שעניינו האישי של העובד לא נבחן כראוי.

עע (ארצי) 442-09 עיריית לוד נ’ גבי מיכאלי, ניתן על ידי מותב בראשות כב’ הנשיא אדלר ביום 11.7.10.

החלטת פיטורים צריכה להתקבל על בסיס נתוני אמת תוך הקפדה על שקיפות

החלטות בעניינו של עובד חייבות להתקבל על בסיס נתוני אמת, תוך הקפדה על שקיפות ומתן הזדמנות אמיתית לעובד להתמודד עם הטענות המועלות כנגדו. החלטות של גוף מורכב המטפל באלפי עובדים, כדוגמת משרד החינוך, חייבות להיות מלוות גם במנגנון של פיקוח ובקרה.

בית הדין הארצי לעבודה ביקורת חריפה על משרד החינוך אשר הביא לפיטוריו של עובד בעילה ובהנמקה שלא היו אמיתיים ונכונים. נפסק, כי מדובר בהחלטה מאולצת התלושה מן המציאות ש’נתפרה’ לעובד לצורך התאמתה לקריטריונים שנקבעו, בלא שהיה לכך בסיס מספיק בנתוני האמת. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מדובר ב’כשל מערכתי’ הנובע מהעדר מנגנון בקרה מובנה או ביקורת על תהליך קבלת ההחלטות לשלביו השונים.

עע (ארצי) 277/09 יצחק רוזנברג נ’ מדינת ישראל -משרד החינוך, ניתן על ידי שמואל צור, רונית רוזנפלד, אילן איטח, ביום 03.05.2010.

פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי – הגדלת הפיצוי

לאור חומרת הפגמים שנפלו בהליך פיטוריו של העובד, בכללם אי-קיום שימוע והעדר התייעצות עם הוועד בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי החל על אותו עובד, הרי הגם שהייתה סיבה מוצדקת לפיטורים, הגדיל בית הדין הארצי את הפיצוי שנפסק לזכות העובד בגין פיטורים שלא כדין, מ- 6 ל- 9 חודשי שכר.

עע (ארצי) 662/08 עמוס רובין נ’ אפקון ייצור והתקנות דרום בע’מ, ניתן על ידי מותב בראשות סגנית הנשיא ארד ביום 26.01.2010.

זכות ניהולית של המעביד/ פטורים שלא כדין

לאחר שנמצא כי פיטורי העובדת היו תוצאה ישירה של התעקשותה הבלתי מתפשרת שלא לציית להוראות ההנהלה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעביד לשנות את סדרי העבודה, נקבע כי לא נפל פגם בפיטורי העובדת.

עע (ארצי) 491/08 סוהא סארג’י נ’ קופת חולים לאומית, ניתן ביום 10.05.2009.

הטעיית עובדת לאחר פיטוריה

מעביד שהטעה עובדת בהמשך העסקתה אחרי פיטוריה חויב בפיצויים חויב בתשלום פיצוי בגין התנהגות בחוסר תום לב, בסך של 25,000 ₪. כן חויבה המעסיקה בתשלום הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בסך של 5,000 ₪.

המשך העסקתה של הסייעת באופן רציף, לאחר כניסת פיטוריה לתוקף, ללא ניתוק יחסי עובד מעביד ומבלי שהובהר לסייעת בדבר שינוי העסקתה מסייעת קבועה לסייעת זמנית, יש משום טעם לפגם והטעייה בהתנהלות המעסיקה והתנהגות בחוסר תום לב. בית-הדין דחה את התביעה למתן סעד הצהרתי להורות על ביטולי הפיטורים וזכויות סוציאליות נוספות  אך חייב את המעסיקה בפיצוי כאמור.

תעא 1214-08 נליה דור נ’ מ.מ. קציר חריש, ניתן ביום 7.3.12.

 פיטורים על רקע הורות

משהעובדת הרימה את הנטל להראות שלא הייתה סיבה עניינית וברורה לפיטוריה, עובר הנטל למעביד להראות, כי הפיטורים אינם בשל הלידה / ההורות / ההריון. הנטל לא הורם והעובדת פוצתה בגין הפליה, בסכום של 30 אלף ₪.

אחראית אשראי בחברת הי-טק פוטרה על סף החזרה מחופשת לידה. המעביד טען, כי הוא עשה כן מחמת ליקויים בתפקוד העובדת. זו האחרונה טענה, כי מדובר בפיטורים על רקע הלידה, והפיכתה לאם. בית הדין דן במספר סוגיות. לעניין תקופת ההתיישנות על פי החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה, אשר כיום עומדת על 3 שנים ובזמנים הרלבנטיים עמדה על שנה אחת, נפסק, כי את מניין ימי ההתיישנות יש למנות החל מן היום בו נכנסו הפיטורים לתוקף ולא מיום מסירת ההודעה לעובדת.

 נפסק, כי העובדת הצליחה להפריך את טענות המעביד כנגד תפקודה ולפיכך להוכיח, כי לא הייתה סיבה ברורה לפיטוריה. המעביד מצידו כשל בהפרכת הטענה של הפליה. נפסק, כי אין צורך להוכיח, כי למעביד הייתה כוונה סובייקטיבית להפלות. די, כי על פי מבחן אובייקטיבי מסתברת המסקנה, כי אילו לא יצאה העובדת לחופשת לידה, הייתה היא ממשיכה בעבודתה.

לאור כל זאת נפסק, כי המעביד הפר את הוראת סעיף 2א לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכי העובדת זכאית לפיצוי. יחד עם זאת בית הדין לא קיבל את בקשת התובעת בפיצוי בגובה 16 משכורות – התקופה בה הייתה היא מובטלת מעבודה. בית הדין קבע, כי אין זה סביר שהעובדת לא מסוגלת הייתה למצוא מקום עבודה חלופי בטווח זמן של 6 חודשים, ובכל מקרה, כי לא הוצגו על ידה ראיות בעניין. לזכות העובדת נפסק פיצוי בסך של 30,000 ₪.

תע”א (ת”א) 7715-03 חסון-רביקוביץ נ’ 3 אם ישראל בע”מ, ניתן ביום 2.6.2010 על ידי מותב בראשות כב’ הושפטת דוידוב מוטולה.

פיטורי עובד רשות מקומית

חוקת העבודה ממשיכה לחול על העובד הבכיר, מקום שהסכם הבכירים אשר נחתם עמו, לא אושר בהתאם להוראות החוקה. בהליך הפיטורים היה פסול ואולם משעה שהעובד נקלט במכרז פגום, אין להורות על אכיפת יחסי עובד מעביד אלא על פיצוי בגובה 9 משכורות.

בפני בית הדין נידונה בקשה לביטול פיטורים של מנהל אגף איכות הסביבה ושיפור פני העיר בעיריית באר שבע. העירייה טענה, כי הפיטורים נעשו מסיבות מוצדקות ואילו העובד טען, כי הסיבה להם היא היותו איש אמונו של ראש העיר הקודם. תחילה דחה בית הדין את טענת העירייה, כי חוקת העבודה לעובדי רשויות מקומיות אינה חלה על העובד. נפסק, כי לצורך השלמת חתימה תקפה על הסכם בכירים אשר מחריג את תחולת החוקה, נדרש, בהתאם להוראות החוקה, הליך של אישור ההסכם על ידי מרכז השלטון המקומי וההסתדרות. משעה שלא הוצג אישור כאמור ביחס להסכם העובד, הרי חוקת העבודה חלה עליו. אשר להליך הפיטורים מצא בו בית הדין פגמים מהותיים. בכלל זה נפסק, כי לא היה די “בשמיעת” העובד בכתב אלא היה מקום לאפשר לו לטעון טיעוניו גם בעל פה. משמדובר בקבלת החלטה העשויה להשפיע על עתידו התעסוקתי של אדם (ובמקרים רבים על עתידו בכלל), מן הראוי הוא כי הגורם המחליט יקצה לאותו עובד זמן לשמוע את עמדתו. פגם אחר בהליך השימוע נמצא בכך שבוועדת הפיטורים של העובד היו מעורבים ונוכחים בעלי תפקידים רבים אשר לא אמורים היו להיות חברים בה. בית הדין ראה גם בכך פגם מהותי אשר פוסל את ההליך כולו. פגם חמור נמצאו גם בהעדר פרוטוקול של וועדת הפיטורים. יחד עם זאת בית הדין מצא, כי העובד נקלט לעירייה מלכתחילה באופן שאינו תקין וללא מכרז פומבי כנדרש. בנסיבות אלו זכייתו במכרז פנימי בתפקיד של ראש אגף – פגומה. הגם שנמצא, כי העלאת טענה זו על ידי העירייה נגועה בחוסר תום לב, החליט בית הדין שאין הוא יכול להנציח את מצב הדברים ולא הורה על השבה לעבודה אלא על פיצוי כספי בגובה 9 משכורות.

סע’ (ב”ש) 12047-02-10 יצחק הלמן נ’ עיריית באר שבע, ניתן על ידי מותב בראשות כב’ השופטת יעל אנגלברג, ביום 16.03.2010.

הסתרת השיקולים האמיתיים – פיטורים שלא כדין

הסתרת השיקולים האמיתיים לפיטורי עובד מהווה הפרה של חובת תום הלב ושל חוזה העבודה והינם חשובים כפיטורים שלא כדין.

עב (ת’א) 8500/04 מולי אורן נ’ מבטחים – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע’מ ניתן על מותב בראשות השופט אילן איטח ביום 01.11.2009.

פיטורים שלא כדין / דמי מחלה / חפיפת הודעה מוקדמת עם מחלה

העובד פוטר יום לפני ניתוח שאמור היה לעבור, כאשר ההיעדרות מהעבודה שהייתה צפויה לאחריו הייתה ידועה מראש למעסיקיו. בית הדין מצא, כי פיטורים אלו, בעיתוי בהם נעשו, נגועים בחוסר תום לב ולכן על הנתבעים לפצות, בין היתר, את העובד בגין דמי המחלה אותם לא קיבל בזמן ששהה בחופשת מחלה. כן נפסק לזכות העובד פיצוי כספי בסך של 7,500 ₪ בגין פיטורים שלא כדין ובגין כך שפיטוריו בוצעו בחוסר תום לב. טענת הנתבעים לפיה אין מניעה חוקית לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת ובין חופשת המחלה נדחתה.

עב (ת’א) 2942/07 רוני אלבר נ’ רו’ח יעקב ירון, ניתן ביום 25.03.2009.

פיצוי בגין פיטורים שלא כדין תוך גרימת אובדן הזדמנות עבודה אחרת

עובדת אשר פוטרה זמן קצר לאחר שניתנה לה התחייבות של המעביד להגדיל את שכרה על מנת שתוותר על הצעת עבודה אחרת, פוצתה בסכום השווה להפרש בין השכר שהייתה היא מקבלת במשך שנה נוספת אילו המעביד היה מקיים את התחייבותו, לבין ההכנסה שהייתה לה בפועל באותה שנה.

עב’ (ת”א) 8513/06 סמדר סלע נ’ שי בר אילן נסיעות בע”מ (ניתן ביום 19.2.09 על ידי מותב בראשות כב’ השופט איטח)

  1. פיטורים שלא כדין –  סקירה כללית.
  2. ביטול פיטורים/אכיפת יחסי עבודה – סקירת פסיקה
  3. חובת השימוע – שאלות ותשובות
  4. חובת השימוע – פסיקה.
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני