פגיעה בזכות ההתארגנות

הנהלת חברת בית בלב בע”מ פעלה לסיכול ופירוק התארגנות עובדיה במרכז הרפואי בבת ים ועליה לשלם להסתדרות העובדים הכללית החדשה פיצוי בסך של 300,000 ₪.

נפסק שהממצאים העובדתיים מצביעים על התערבות גסה של הנהלת המרכז הרפואי במהלכי ההתארגנות. הפרת החוק והלכת פלאפון כוונה כלפי מספר רב של עובדים, תוך ניצול מרותן וסמכותן של האחיות האחראיות, והפעלת לחץ על העובדים הכפופים להן שלא להתארגן או לבטל את חברותם בהסתדרות. זאת, כאשר מנהל המרכז הרפואי לא התנער ממעשי האחיות האחראיות, לא הבהיר כי אינן משקפות את עמדת ההנהלה, ולא התחייב בפני העובדים כי לא יבולע להם ככל שלא יקבלו את עמדת האחיות האחראיות.

במקביל ביצעה הנהלת המרכז הרפואי הפרות נוספות של הלכת פלאפון ושל חוק הסכמים קיבוציים בעצם ההתנהלות האסורה כלפי יו”ר ועד הפעולה, וכלפי אחת הפעילות המרכזיות בהתארגנות.
ודוק, שימוש במנהלים בדרג ביניים ואף דרג זוטר לצורך העברת מסרים כנגד ההתארגנות וניסיון לסכלה נופל אף הוא בגדר האיסורים שנקבעו בהלכה הפסוקה. הנהלת החברה העבירה מסר ברור לאחיות האחראיות לפעול כנגד ההתארגנות, והן עשו כן תוך שימוש במרותן וניצול העובדה כי העובדים הכפופים להן הם “קהל שבוי.”

הוכח כי החברה הפרה באופן בוטה את הכללים שנקבעו בהלכת פלאפון, ופגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה.

בית הדין עמד על שורת השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת קביעת גובה הפיצוי, אשר נקבעו מתוך ראיית תכליתו של האיסור החוקי, ובכלל זה גודל המעסיק ואפיוניו, בהדגישו כי כל מקרה ייבחן לפי מכלול נסיבותיו הייחודיות. במקרה זה, ביה”ד קמא הדריך עצמו לפי השיקולים האמורים, ולא נמצא כי הפיצוי שנפסק חורג מהסביר באופן המצדיק התערבות.

עסק (ארצי) 61532-12-16 בית בלב בע”מ נ’ הסתדרות העובדים הכללית החדשה ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, אילן איטח, נ.צ.: מ’ בירון בן גרא, ג’ צימרמן; ביום 6.3.19.


לראש העמוד