לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
פגיעה בהתארגנות
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
12 דצמבר 2020

בתקופת ההתארגנות הראשונית פעלה סאני תקשורת שלא כדין ותוך כוונה לפגוע בהתארגנות.

בפס"ד פלאפון נפסק כי לעובדים עומדת הזכות להתארגן בארגון עובדים במקום העבודה, והחלטתם זו היא מעניינם בלבד ועל המעסיק להרחיק עצמו מהתערבות בהתארגנות העובדים בכל שלב משלביה.

עוד נפסק כי בתקופת ההתארגנות הראשונית, עד לכינונו של ארגון עובדים יציג, טרם הבשלתו של שיח קיבוצי בין הצדדים, קמה החזקה לפיה הבעת עמדה על ידי המעסיק או מטעמו בנוגע להתארגנות או השלכותיה, לרבות "הטבות" בעטיה של ההתארגנות או שלילתן, מהווה הפעלת לחץ וכפיה והשפעה בלתי הוגנים על העובדים, במימוש זכותם להתארגן או שלא להתארגן.

מכוח חזקה זו, גבולותיו של חופש ההתבטאות של המעסיק, בהתייחס להתארגנות העובדים והשלכותיה, ייבחנו בצמצום רב ביותר ובשים לב לנסיבות המקרה.

בפרשת בית בלב נפסק כי שימוש במנהלים בדרג ביניים ואף דרג זוטר לצורך העברת מסרים כנגד ההתארגנות וניסיון לסכלה נופל אף הוא בגדר האיסורים שנקבעו בפסיקה.

בהלכת פלאפון נפסק כי ככל שהמעסיק טוען כי פעולות והתבטאויות של מנהלים בכירים, או זוטרים, או עובדים אחרים, בקשר להתארגנות עובדים במקום העבודה נעשו שלא על דעתו ובידיעתו, על המעסיק הנטל להוכיח טענה זו, ובאילו אמצעים נקט נגד מי שפעלו ללא רשותו, בשמו או מטעמו.

בהתאם, הודגש כי לא די לבחון את פעולות המעסיק "על פני השטח" אלא יש לבחון האם מנהלים בדרג ביניים פעלו ביוזמתם האישית או שמא "ברוח המפקד" האם עשו שימוש (לרבות עקיף או משתמע) בהיררכיה הניהולית ובסמכותם כלפי הכפופים להם על מנת להשפיע עליהם בכל הנוגע להתארגנות; האם ההנהלה הבהירה לעובדיה באופן ברור שהיא אינה נוקטת עמדה בשאלת ההתארגנות, וכי אמירות ופעולות המנהלים הזוטרים בקשר לכך אינן על דעתה; וכיו"ב.

בענייננו, המבקשת הוכיחה טענותיה בעניין זה ולפיכך קמה חזקה של השפעה אסורה ולחץ בלתי הוגן מצד המשיבה על העובדים במטרה לפגוע בהתארגנות. המשיבה ידעה אודות התערבות מנהליה בהתארגנות הראשונית ולטענתה הנחתה אותם לחדול מכך.

אך המשיבה לא הראתה כי הנחייתה למנהליה הייתה אפקטיבית, וכי וידאה שהם מקיימים את הנחיותיה בפועל. בנסיבות אלו המשיבה לא סתרה את החזקה שנקבעה בפסיקה.

ההבהרה למבקשת ולחברי הוועד כי הכניסה למתקני המשיבה תיעשה רק בתיאום מראש, היא הבהרה חדשה הקשורה להתארגנות. הבהרה זו, כשלעצמה, אין בה פסול.

גם בסעיף 33ט לחוק הסכמים קיבוציים נקבע כי כניסת נציג של ארגון עובדים למקום העבודה לשם קידום ענייני העובדים, תיעשה בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

אלא שבענייננו, ההנחיה באה לראשונה ביום הראשון בו הוחתמו העובדים על טפסי ההצטרפות, שהוא שלב ההתארגנות הראשונית.

יו"ר וועד העובדים אמר למנהלת מחלקת משאבי אנוש במשיבה כי החתמת העובדים תיעשה בפרק זמן קצר שאינו מפריע למהלך העבודה הרגיל. מאידך, המשיבה לא הראתה כי החתמת העובדים על טפסי הצטרפות התארכה והפריעה למהלך העבודה הרגיל. בנסיבות אלו, אין בטענה זו של המשיבה אין כדי לסתור את החזקה שנקבעה בדין.

במקרה זה המבקשת הוכיחה טענותיה לפגיעה בהתארגנות.

משעסקינן בשלב ההתארגנות הראשונית, קמה חזקה על פיה המשיבה פגעה בהתארגנות העובדים. חזקה זו מעבירה את הנטל למשיבה להוכיח אחרת. המשיבה לא עמדה בנטל ולא סתרה החזקה.

לכן בתקופת ההתארגנות הראשונית פעלה המשיבה שלא כדין ותוך כוונה לפגוע בהתארגנות.

הטענות בדבר פגיעה מכוונת מצד המשיבה ביו"ר וועד העובדים, הוכחו. מן הראיות עולה כוונה ברורה של המשיבה לפגוע בזכויותיו של יו"ר הוועד ובתנאי עבודתו, והכל בשל פעילותו בוועד העובדים.

בכך הפרה המשיבה את סעיף 33י' לחוק הסכמים קיבוציים. אמנם פעילותו של עובד בכלל, ושל העובד הנדון כאן בפרט, בהתארגנות, לא יכולה להעניק חסינות מפני התנהגות העלולה לפגוע במעסיק ו/או בקניינו.

אך במקרה דנן, המשיבה לא הוכיחה כי נגרם לה נזק עקב התנהגות העובד, ואילו הייתה מוכיחה נזק כזה, הסעד אינו שלילת זכויות בגין עבודתו.

סק (ת"א) 234-01-20 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' סאני תקשורת סלולרית בע"מ ניתן על ידי אירית הרמל, מיום 22.11.20.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני