לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
עיקול משכורת – תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973
vakrat
16 ספטמבר 2012

תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הגנת השכר, תשי"ח1958-, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. שכר חדשי (תיקון: תשל"ה; י"פ תשל"ט, תש"ם)

הסכומים הנקובים בסעיף 8(א) לחוק יוגדלו כלהלן:

(1) בפיסקה (1), במקום "3570 לירות" יבוא "897 שקלים";

(2) בפיסקה (2), במקום "440 לירות" יבוא "111 שקלים";

(3) בפיסקה (3), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים";

(4) בפיסקה (4), במקום "210 לירות" יבוא "53 שקלים";

(5) בסיפא, במקום "6.230 לירות" יבוא "1566 שקלים".

2. שכר יומי (תיקון: תשל"ה, תשל"ט, תש"ם)

הסכומים המפורטים להלן משכר העבודה היומי הנותר אחרי ניכוי מס הכנסה אינם ניתנים לעיקול, להעברה או לשעבוד:

(1) לעובד – 35.9 שקלים;

(2) לבן הזוג שפרנסתו על העובד – 4.4 שקלים;

(3) לכל ילד שפרנסתו עליו – 2.1 שקלים.

3. שכר שעה

היה שכר העבודה משתלם על בסיס של שעה, יראו את סך כל השתכרותו של העובד אותו יום כשכר יומי.

4. שכר לתקופה אחרת או לפי כמות התוצרת

(א) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מיום וקצרה מחודש, או לפי כמות התוצרת, יראו את החלק היחסי של השכר לכל יום עבודה בשכר יומי.

(ב) היה שכר העבודה משתלם על בסיס של תקופה ארוכה מחודש, יראו את החלק היחסי של שכר זה לכל חודש עבודה כשכר חדשי; נותר עודף של תקופה קצרה מחודש, יחולו עליו הוראות תקנת משנה (א).

5. שכר קיבולת

היה שכר עבודה משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת, יחולו הוראות תקנות 2 עד 4, הכל לפי אורך הזמן של ביצוע העבודה.

6. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

חוק הגנת השכר ותקנות הגנת השכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958

טבלה מרכזת של עיקרי הוראות חוק הגנת השכר

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963

תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), תשל"ו-1976

עיקול משכורת – תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושעבוד), תשל"ג-1973

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמ"ח-1988

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987

פוסטים קשורים לחוק הגנת השכר

הלנת שכר וחוק הגנת השכר

חוק הגנת השכר תיקון 24 – שעות נוספות

תיקון 24 לחוק הגנת השכר – אחריות מנהלים

סעיף 25 לחוק הגנת השכר – ניכויי שכר

תלוש משכורת

תשר (טיפ) – הכנסת עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה – שעות נוספות

7. ביטול

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני