פסיקה של בית הארצי לעבודה

דחיית תביעה ייצוגית בשל קיומו של ארגון עובדים יציג פעיל

בית הדין הארצי אישר החלטת בית האזורי לסלק על הסף תובענה ייצוגית נגד התעשייה האווירית נוכח העובדה, כי הניכוי מדמי הבראה לגמל בגינו הוגשה התובענה נעשה מכוח הסכם קיבוצי וחל סעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות, וגם בשים לב שלא הייתה מחלוקת עובדתית בעניין קיומה של מערכת יחסי עבודה קיבוציים נמשכת וענפה בין התעשייה האווירית לבין ההסתדרות כארגון העובדים היציג במקום העבודה במשך עשרות שנים, ועל כך שארגון העובדים פעיל באופן רציף ושוטף לרבות בחתימה על הסכמים קיבוציים בכלל ובתחום הפנסיה בפרט.

פיטורי מורה במוסד חינוך לא רשמי

פיטורים, השעייהתקנון שירות עובדי הוראה בכל הנוגע לפיטורי עובדים אינו חל מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי לכן  נדחו טענות המערער באשר לפיטורין בניגוד לתקנון. עם זאת, נקבע כי יש לחייב את המוסד חינוך לשלם למערער פיצוי בגין פיטוריו שלא כדין ועוגמת הנפש שנגרמה לו בגין האופן בו נעשו פיטוריו, וזאת בסך של 70,000 ₪.

הפחתת שכר

על אף שבעניין ההפחתה בשכר היו פעולות של ועד העובדים, אשר מחה על ההפחתה שנעשתה בשכר לכלל העובדים וניהל מו״מ קיבוצי עם החברה, הרי שהעובד עצמו, מעבר למשלוח מכתב אחד לאחר קבלת הודעת החברה על הפחתת השכר, המשיך לעבוד בחברה ללא שנקט פעולה נוספת, משכך יש לראותו כמי שהסכים להפחתה.

דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

נדחתה בקשה לאישור תביעה ייצוגית, משום שבחלק מהתקופה הנתבעת חל הסכם קיבוצי היוצר מחסום להגשה בקשה כאמור בסעיף 10(3) לתוספת לחוק תובענות ייצוגיות ולגבי חלק אחר מן התקופה אין לאשר התביעה בהעדר עילה אישית של התובע המייצג התואמת העילה הקבוצתית, משום שהתובע לא הוכיח קיומה של קבוצה ובשל העדר ייצוג הולם על ידי התובע המייצג. באשר לאפשרות של ארגון יציג לבצע אכיפה עובר לתקופה בה חל הסכם קיבוצי ולכן התביעה הייצוגית אינה הדרך ההולמת לנהל התביעה הייצוגית, הדבר הושאר בצריך עיון.

פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה

פיצויי הלנה

שכר מינימום, משכורת מינימוםעו"ד יורם שפטל חויב בתשלום 90,000 ₪ בגין פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

 

סעד אכיפה וביטול פיטורים

בוטלו פיטורי עובד והוא הושב לעבודה משום שהפיטורים הם נגועים בשיקולים פוליטיים ולא נערך שימוע אמיתי בעניינו.

 


לראש העמוד