לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
עדכונים בדיני עבודה – 17.1.2021
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
17 ינואר 2021

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

סמכות בית הדין לעבודה »

תביעות העובד-משיב 1, בין כלפי מזמין השירות ובין כלפי קבלן השירות, היא המערערת-המעסיקה הישירה, תידונה בביה"ד לעבודה. אולם, אף אם כל הצדדים הם בגדר בעלי דין בהליך שהגיש העובד אין בכך ליצור סמכות עניינית לביה"ד לעבודה להכריע בסכסוך בין קבלן השירות ומזמין השירות, בהעדר הסמכה מפורשת לכך בדין.

בוטל צו מניעה האוסר על שביתה בנמל אשדוד »

בוטל צו מניעה שאסר על עובדי חברת נמל אשדוד לנקוט צעדים ארגוניים על רקע הרפורמה בנמלי הים,  וזאת משני טעמים מצטברים: האחד, שינוי באופיו העיקרי של הסכסוך לסכסוך כלכלי טהור; השני, שינוי מהותי בלוח הזמנים.

זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שהעתיק מקום מגוריו לרגל היותו ידוע בציבור »

הזכות לפיצויי פיטורים הקיימת למי שהעתיק את מגוריו ל״רגל נישואיו״ בהתאם לסעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים חלה גם על מי שעשה זאת לרגל היותו ידוע בציבור.

דחיית בקשת למתן רישיון לשמש כקבלן כוח אדם »

בית הדין דחה ערעור על החלטת המשיבה, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, במסגרתה נדחתה בקשת המערערת לקבלת היתר מיוחד לפעול כקבלן כוח אדם בענף העגורנאים, בהיותה מצויה במתחם הסבירות והמידתיות והיא התקבלה במסגרת הליך תקין.

ענישה פלילית »

כאשר נאשם מורשע בריבוי עבירות, וביה"ד קובע כי מדובר באירוע אחד, מלאכת גזירת הדין מורכבת מהשלבים הבאים: הגדרת התקרה המכסימלית לעונש, כשלצורך זאת יש לבחון אם מדובר באירוע אחד בעל מעשה אחד או באירוע אחד בעל מספר מעשים; קביעת מתחם העונש ההולם בתוך התקרה המכסימלית שנקבעה; בחינה אם יש הצדקה לסטות ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום או הגנה על שלום הציבור; בהעדר הצדקה לסטות, גזירת הדין בתוך מתחם העונש ההולם בדרך של קביעת עונש כולל לכל העבירות בשל אותו אירוע בהתאם לעקרונות הקבועים בדין.

אישור תביעה ייצוגית »

בית הדין הארצי אישר תביעה ייצוגית בעילת אי תשלום פנסיה על רכיבי דמי חופשה, דמי חגים, דמי מילואים, שעות עבודה בשבת (לא כולל גמול מיוחד) וכן דמי חגים. כן אושרה כתביעה ייצוגית עילה דמי חגים עבור עובדים שעבדו בחגים ולא קיבלו תשלום מלא וכן עבור עובדים שלא עבדו בחגים ולא קיבלו דמי חגים. בית הדין הארצי התווה כללים בנוגע לנטלי הוכחה במסגרת האישור ובאשר לשאלה מתי מורכבות העילה והחישובים יביאו לשלילת ההכרעה במסגרת הליך ייצוגי.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

פיטורים בזמן שירות המילואים »

חובתו של עובד הנקרא לשירות מילואים, מיד עם קבלת הצו, להודיע למעסיקו אודות הזימון למילואים ולהמציא למעסיק את מלוא הנתונים על משך השירות הנקוב בצו, כדי לאפשר למעסיק לכלכל צעדיו בתקופת שירות המילואים. נוכח זאת, הופחתו הפיצויים ששולמו לעובד בגין פיטוריו בזמן בשירות המילואים.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני