אתר מנויים
ייעוץ ראשוני
זכויות בסיום יחסי עבודה – תוכן עניינים
משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
2 מרץ 2020

תוכן עניינים – זכויות בסיום יחסי עבודה

סיום יחסי העבודה

 1. סיום יחסי עבודה – כללי
 2. ביטוי מפורש לפיטורים או התפטרות
 3. סיכול חוזה העבודה וסיום יחסי עבודה שלא ביוזמת אחד הצדדים 
 4. זניחת העבודה המגיעה כדי סיום יחסי עבודה
 5. פיטורים או התפטרות בעידנא דריתחא
 6. הסכם

פיטורים שלא כדין – חקיקה רלבנטית

 1. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 
 2. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
 3. חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
 4. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949
 5. הגנה על עובדים (חש' עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)-תשנ"ז-1997
 6. חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 7. חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 8. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 9. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970
 10. פקודת העיריות [נוסח חדש]
 11. חוק שירות המדינה (משמעת), תשכ”ג- 1963

פיטורין שלא כדין – סקירות חקיקה ופסיקה

 1. פיטורים שלא כדין – סקירה כללית
 2. חובת השימוע וזכות הטיעון 
 3. כבוד האדם וזכות העובד לעבוד
 4. פיטורים העומדים בניגוד לחופש העיסוק
 5. פיטורים בתגובה להגשת תביעה נגד מעסיק
 6. פיטורים העומדים בניגוד לחופש ההתארגנות
 7. פיטורים של עובד החושף שחיתויות
 8. חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 – הוראות חוק וכללי
 9. פיטורי עובדת בהריון ואישה יולדת
 10. הפליה מחמת נטייה מינית
 11. הפליה מחמת מעמד אישי
 12. אפליה מחמת טיפולי פוריות/טיפולי הפריה חוץ גופית
 13. הפליה מחמת לאום
 14. הפליה מחמת מוצא
 15. הפליה מחמת השקפה והשתייכות מפלגתית
 16. הפליה על רקע דת
 17. הפליה מחמת גיל
 18. פיטורים בשל שירות מילואים
 19. פיטורי עובד בעל מוגבלות
 20. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי
 21. פיטורים על פי החלטה של ועדה פריטטית
 22. הסכם לתקופה קצובה והסכם לתקופה בלתי קצובה
 23. פיטורים שלא בתום לב
 24. פיטורים מטעמים פוליטיים
 25. פיטורי צמצום וחובת היוועצות עם נציגות העובדים
 26. פיטורים על בסיס סיבות בדויות
 27. מגבלות בהתערבות בשיקול דעת המעסיק
 28. פיטורים בתקופת ניסיון 
 29. חובת ההשתדלות במציאת תפקיד חלופי.
 30. פיצויים על הפרת הסכם עבודה
 31. אכיפת יחסי עבודה.

הודעה מוקדמת לפני פיטורים או התפטרות

 1. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
 2. סעיף 1 לחוק  – הגדרות
 3. סעיף 2 לחוק – חובת מתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 4. סעיף 3 לחוק –  הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת
 5. סעיף 4 לחוק – הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר 
 6. סעיף 5 לחוק – הודעה מוקדמת להתפטרות
 7. סעיפים 6  ו- 7 לחוק – ויתור על עבודה בפועל ותוצאת אי מתן הודעה מוקדמת
 8. סעיף 8  לחוק – אישור לעובד על תקופת עבודתו
 9. סעיף 10 לחוק – פיטורים והתפטרות בלא מתן הוןדעה מוקדמת 

חוק פיצויי פיטורין ותקנותיו

 1. חוק פיצוייי פיטורים, התשכ"ג-1963
 2. תקנות פ"פ (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד -1964
 3. תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
 4. תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
 5.  סעיף 1 לחוק – הזכות לפיצויי פיטורים
 6. סעיף 2 לחוק   –   רציפות בעבודה
 7. סעיף 3 לחוק  – מעביד שנפטר
 8. סעיף 4 לחוק – מעביד שנפטר
 9. סעיף 5 לחוק – עובד שנפטר
 10. סעיף 6 לחוק  –  התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי
 11. סעיף 7 לחוק  – התפטרות של הורה לרגל לידה
 12. סעיפים 7(ב) ו- 7(ג)  לחוק פיצויי פיטורים  – התפטרות הורה (אב)
 13. סעיף 7(א) לחוק – התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות
 14. סעיף 8(1) לחוק  – העתקת מקום מגורים לרגל נישואין
 15. סעיף 8 (2) לחוק  –  התפטרות לרגל מעבר לישוב חקלאי או ספר
 16. סעיף 8 (3) לחוק – העברה בתפקיד של בן-זוג העובד המשרת בשירות צבאי
 17. סעיף 8(3) לחוק  – העתקת מקום מגורים להתנחלות או היאחזות
 18. סעיף 8 (3) לחוק – העברה בתפקיד של בן-הזוג המשרת במשטרה או בשב"ס
 19. סעיף 8(3) לחוק –  יציאת בן הזוג לשליחות
 20. סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מגורים עקב גירושין
 21. סעיף 8(3) לחוק – הצטרפות לבין הזוג העובד בשירות בגוף ציבורי
 22. סעיף 8(3) לחוק –  העתקת מקום עבודה ומקום מגורים של בן הזוג
 23. סעיף 9א לחוק – זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים
 24. סעיף 9 לחוק – אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה
 25. ס'  11(א) – התפט' עקב הרעה מוחשית או נסיבות שאין לדרוש להמשיך בעבודה
 26. סעיף 11 (ב) לחוק  –  התפטרות עובד עונתי
 27. סע 11(ד) לחוק  – התפטרות מחמת שנבחר לראש רשות מקומית או סגן
 28. סעיף 11 (ה) לחוק  – התפטרות עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה
 29. סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים למתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר
 30. סעיף 12 לחוק – שיעור הפיצויים
 31. סעיף 13 לחוק  – חישוב שכר עבודה
 32. תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים  – רכיבי השכר לחישוב פיצויים
 33. תקנה 1א לתקנות פיצויי פיטורים – שכר משרה אחת
 34. תקנות 2 ו- 3 לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב השכר לפי הסכם קיבוצי
 35. תקנת 4 לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב השכר לפיצויים כשאין הסכם קיבוצי
 36. תקנה 5 לתקנות פיצויי פיטורים – תשלום תוספת יוקר
 37. תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים  – חישוב פיצויים בחל"ת
 38. תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים  – שינוי בשכר אחרון
 39. תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים  – עבודה חלקית
 40. תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים  – הפחתת שכר
 41. תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים  – שכר קבלני
 42. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים –  הפסקות שאינן באות במניין חישוב פיצויים
 43. סעיף 13א לחוק – חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית
 44. סעיף 13ב לחוק  – חישוב הפיצויים לפי שכר המינימום
 45. סעיף 14 לחוק – פיצויים ותגמולים
 46. סעיף 15 לחוק  – פיצויים וגימלת פרישה
 47. סעיפים 16 ו- 17 לחוק  – שלילת פיצויי פיטורים
 48. סעיף 18 לחוק  – אישור בדבר תחולת הסכם קיבוצי
 49. סעיף 26 לחוק  – סכומים משוריינים
 50. סעיף 27 לחוק  – זכות בכורה
 51. סעיף 28 לחוק – שכר כולל פיצויי פיטורים
 52. סעיף 29 לחוק  – פשרה והודאת סילוק
 53. סעיף 30 לחוק  – המדינה כמעסיק
 54. סעיף 31 לחוק  – שמירת זכויות
 55. סעיף 34 לחוק  – תחילתו של החוק

זכויות אחרות בסיום יחסי העבודה ופדיון זכויות

 1. סגירת חשבון ועזיבת העובד את מקום העבודה
 2. פיצויי פיטורים מוגדלים
 3. פדיון זכויות לאחר סיום יחסי העבודה.

פיצוי הלנה פיצוי פיטורים

 1. חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 2. המועד לתשלום פיצויי פיטורים, מתי נחשבים כמולנים ושיעור פיצויי ההלנה
 3. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הינם חלק מהפיצויים, למעט לעניין תשלום פיצויי הלנה
 4. מועד לתשלום פיצויי פיטורים המותנה בדרישה בכתב לתשלום
 5. התיישנות הזכות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים
 6. קיזוז חובות מתשלום פיצויי הלנה
 7. הפחתת פיצויי הלנה על ידי בית הדין האזורי לעבודה
 8. תחולת חוק פסיקת ריבית והצמדה
 9. אי תשלום פיצויי הלנה במקרה של מתן צו פירוק
 10. תשלום פיצויי הלנה למי שזכאי לקבל מקופת גמל את פיצויי הפיטורים

מיסוי בסיום יחסי העבודה

 1. פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]
 2. מיסוי ביחסי העבודה

הגבלת חופש העיסוק לאחר סיום יחסי עבודה

 1. חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999
 2. הגבלת חופש העיסוק »

קיזוז חובות במועד סיום יחסי עבודה

 1. חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 2. סעיף 25(ב) לחוק הגנת השכר –  ניכויים משכר עבודה אחרון
 3. סעיף 20(ב2) לחוק הגנת השכר – קיזוז מפיצויי פיטורים ופיצוי הלנה
לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני