סעיף 29 לחוק יסוד התקציב אינו בגדר סעיף הצמדה לעובדי שירות המדינה

סעיף 29 לחוק יסודות התקציב אינו "סעיף הצמדה "אין בו כדי להבטיח לעובדי גופים נתמכים ומתוקצבים זכויות, שכר עבודה ותנאי עבודה הזהים לעובדי המגזר הציבורי המועסקים במשרדי הממשלה. הצמדת שכר ותנאי עבודה של קבוצת עובדים לקבוצת עובדים אחרת דורשת הוראה מפורשת. ככלל סעיפי הצמדה מפורשים בצמצום ובדווקנות, שכן מדובר בחריג היוצא מן הכלל.

פרשנות לפיה סעיף 29 לחוק יסודות התקציב הינו בבחינת סעיף הצמדה גורף אינה מתיישבת עם תכלית הסעיף, אינה עולה בקנה אחד עם ההלכה הנוגעת לסעיפי הצמדה ואינה הולמת את התנהלות המשק בכללותו.

אין מקום לחייב גופים מתוקצבים ונתמכים באופן גורף להעניק לעובדיהם זכויות זהות לעובדי המגזר הציבורי. לכל גוף נתמך או מתוקצב נסיבות שונות, גורמי מימון שונים, טיב שירותים ואופי שונה וגם ממכלול זה נגזרת התנהלותם הכלכלית של הגופים האמורים.

בנוסף נקבע הסדר הוצאות הנסיעה במכבי אינה זהה להסדר הקיים בקרב עובדי המגזר הציבורי המועסקים במשרדי הממשלה. היעתרות לבקשה תוך חיוב מכבי ליישם את המנגנון המשלים יצור הלכה למעשה הסדר חדש שהוא בבחינת יציר כלאיים, חלקו נשען על אדני ההסדר הקיים במכבי וחלקו נשען על אדני המנגנון המשלים.

מטעם זה, אפילו היה נקבע כי סעיף 29 לחוק הוא בבחינת מקור נורמטיבי המחייב יישום המנגנון המשלים, ואין הדבר כך, הרי שבנסיבות העניין מקל וחומר שאין מקום להורות על יישומו במכבי, שכן אין מדובר בדרישה להשוואת תנאי עובדי מכבי בכל הנוגע להחזר הוצאות נסיעה לתנאי עובדי המגזר הציבורי במשרדי הממשלה.

סק (ת"א) 21596-07-18 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל נ' מכבי שירותי בריאות ניתן על ידי כרמית פלד, ביום 24.2.19..סגור לתגובות.

לראש העמוד