סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים – פיצויים

למתגייס למשטרה או לשירות בתי הסוהר

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

11א.   המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפני גיוסו היה עובד והתפטר מעבודתו על מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי פיטורים אם נתקיימה בו אחת מאלה:

(1)   הוא שירת במשטרה או בשירות בתי הסוהר ששה חדשים לפחות;

(2)   שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה;

(3)   שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות, ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

תמצית הכללים הנוגעים לסעיף 11א  לחוק פיצויי פיטורים.

 1. גיוס בסמוך לאחר ההתפטרות מהווה ראיה לכאורה לכך שההתפטרות היתה כדי להתגייס.
 2. יש לפרש את המונח "בסמוך" לאור הנסיבות בכל תובענה.
 3. חובת שירות בפועל משך חצי שנה כתנאי לזכאות בפיצויי פיטורים.
 4. אין חובה שההתפטרות כדי להתגייס תהיה בידיעתו מראש של המעסיק.
 5. רשימת המקומות שבסעיפים 11(ג) ו- 11א לחוק פיצויי פיטורים, מהווים רשימה סגורה. אין בהוראות החוק כל התייחסות לכך שעובד שהתפטר כתוצאה ממעבר למקום עבודה חיוני זכאי לפיצויי פיטורים.
 6. לעומת זאת, בפסק דין מאוחר יותר נפסק כי התפטרות בשל גיוס לשירות הביטחון הכללי מזכה בפיצויי פיטורים (הגם שגוף זה לא מצוין בסעיף) וכי לא הייתה למחוקק כוונה להוציא מתחולת ההסדר לפי סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים מי שהתגייס לשירות הביטחון הכללי.

פירוט הכללים הנוגעים לסעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים

א. גיוס בסמוך לאחר ההתפטרות מהווה ראיה לכאורה לכך שההתפטרות היתה כדי להתגייס.

בספרו, "סיום יחסי עבודה"1 כותב כב' השופט לובוצקי כי המבקש להנות מפיצויי פיטורים לפי סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים, צריך להוכיח כי עיקר מטרת ההתפטרות היה הגיוס. לטעמו, הגיוס "בסמוך" לאחר ההתפטרות – כלשון סעיף 11א לחוק, די בו כדי להוות ראיה לכאורה לכך, שההתפטרות היתה כדי להתגייס.

משכך, במקרה שהמעסיק חולק על הקשר הסיבתי בין ההתפטרות לבין הגיוס חרף סמיכות הזמנים בין השניים, עובר הנטל להוכיח כי ההתפטרות לא היתה קשורה לכוונת הגיוס – אל המעסיק2.

ב. יש לפרש את המונח "בסמוך" לאור הנסיבות בכל תובענה.

בעניין פלורנס3 בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים פסק כי את הביטוי "סמוך" יש לפרש בכל מקרה לפי נסיבותיו, לפי כוונת המחוקק לשלם פיצויי פיטורים למתגייס למשטרה. באותו מקרה נפסק כי אין לשלול קשר סיבתי בין ההתפטרות והגיוס למשטרה, כאשר התפטר עובד מתוך כוונה להתגייס, החל לעבוד מיד במשטרה כעובד אזרחי, ורק לאחר תקופת ניסיון, בחינות ובדיקות, שנמשכו כארבעה חודשים – גוייס.

לדידו של השופט לובוצקי, בספרו שלעיל, יכולים לחלוף שבועות ארוכים בין ההתפטרות לבין הגיוס, ולא יהא בכך כדי לנתק את הקשר הסיבתי בין השניים – ובלבד שהטעם לשיהוי אינו כזה המוביל למחשבה, כי אין קשר בין ההתפטרות לבין הגיוס. כך, שעה שהתפטר עובד מעבודתו בכוונה להתגייס, וגיוסו עוכב מסיבות שלא היו בשליטתו, יתקשה המעסיק לנתק את הקשר הסיבתי בין ההתפטרות לבין הגיוס, אף אם חלפו שבועות וחודשים בין השניים4.

ג. חובת שירות בפועל משך חצי שנה כתנאי לזכאות בפיצויי פיטורים.

בהתאם להוראות החוק, אין די בכך, שעובד התפטר כדי להתגייס למשטרה, לשירות בתי הסוהר (או לשירות לאומי על פי הוראות סעיף 11(ג) לחוק), כדי לזכותו בפיצויי פיטורים. העובד חייב להוכיח, כי אכן שירת בפועל בשירות שאליו התגייס לאחר התפטרותו.

כמו כן, חובה כי העובד ישרת תקופה מינימלית של שישה חודשים ואם התקופה הסתיימה קודם לכן, על העובד להוכיח כי השירות נפסק מחמת עילה המזכה בפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים או מחמת שנמצא בלתי מתאים לשירות באופן שהיה מזכה אותו בפיצויי פרישה5.

כמו כן, השירות בפועל במשטרה או בשירות בתי הסוהר הינו תנאי מוקדם לכל תביעה לפיצויי פיטורים. כך, טרם הושלמה תקופת שירות מינימלית בהתאם לתנאי סעיף 11א לחוק לא קמה עילה לתבוע פיצויי פיטורים. לדידו של השופט לובוצקי בספרו "סיום יחסי עבודה" יש להניח כי הזכות לפיצויי פיטורים לעובד המתגייס נובעת מתחושה ציבורית כי המגויס ראוי להטבה כלכלית, רק אם שירת בפועל פרק זמן מסוים. מדובר ב"תגמול מסוים בגין שירות"6.

ד. אין חובה שההתפטרות כדי להתגייס תהיה בידיעתו מראש של המעסיק.

הדברים נקבעו בקשר עם גיוס לשירות צבאי אך מתאימים ונכונים גם לעניין סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 19637.

ה. רשימת המקומות שבסעיפים 11(ג) ו- 11א לחוק פיצויי פיטורים, מהווים רשימה סגורה. אין בהוראות החוק כל התייחסות לכך שעובד שהתפטר כתוצאה ממעבר למקום עבודה חיוני זכאי לפיצויי פיטורים.

בעניין רויזנברג יעקב8 אשר עסק בסעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 נפסק כי הסעיף קבע זכאות לפיצויי פיטורים לעובד המתפטר עקב גיוס למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר או לצה"ל בלבד, וכי מדובר ברשימה סגורה של מקומות עבודה שקמ"ג אינה נמנית עליהם.

ו.  לעומת זאת, בפסק דין מאוחר יותר נפסק כי התפטרות בשל גיוס לשירות הביטחון הכללי מזכה בפיצויי פיטורים (הגם שגוף זה לא מצוין בסעיף) וכי לא הייתה למחוקק כוונה להוציא מתחולת ההסדר לפי סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים מי שהתגייס לשירות הביטחון הכללי.

בפסק דין אביעד לוי9 שניתן על ידי בית האזורי לעבודה בירושלים, נקבע כי המטרה החקיקתית וההיסטוריה החקיקתית בנושא התפטרות עובדים לצורך גיוס לשירותים הביטחוניים תומכות במסקנה כי קיימת לקונה בסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים וכי לא הייתה למחוקק כוונה להוציא מתחולת ההסדר לפי סעיף 11א לחוק מי שהתגייס לשירות הביטחון הכללי.

בית הדין הטעים כי הוספת סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים נעשתה בתיקון לחוק משנת 1973. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי מטרת התיקון היא לעודד את הגיוס למשטרה, לרבות משמר הגבול ולשירות בתי הסוהר וכי הוראה דומה בעיקרה קיימת בחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 לגבי המתחייבים לשירות קבע בצה"ל וסעיף 43(ב)(1א) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 אכן קובע הסדר על פיו בנסיבות המנויות בסעיף התפטרות לצורך מתן התחייבות לשירות קבע נחשבת לפיטורים.

היעדר התייחסות להתגייסות לשירות הביטחון הכללי בתיקון האמור משנת 1973 ניתן לדעת בית הדין להסבר נוכח היעדר התייחסות חקיקתית גלויה לשירות הביטחון הכללי וזאת עד לסוף שנות ה-70. בנסיבות אלה, על רקע התכלית של עידוד השירות בשירותים הביטחוניים מחד, והפרקטיקה החקיקתית שנהגה בעת חקיקת סעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים שלא להסדיר בחקיקה ראשית נושאים הנוגעים לשירות הביטחון הכללי מאידך, בית הדין סבר כי מדובר בלקונה בסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים, וכי מטרתו החקיקתית של סעיף 11א תומכת בהחלת ההסדר הקבוע בו גם על מי שהתפטר על מנת להתגייס לשירות הביטחון הכללי. לאור האמור, משהתובע מילא אחר התנאי של שירות במשך ששה חודשים לפחות, נפסק כי קמה לו הזכאות לפיצוי פיטורים.

 1. י' לובוצקי , "סיום יחסי עבודה". הוצאת ניצן מהדורת 2007, פרק 14
 2. ראו גם תב"ע (י-ם) לו/3-229 פלורנס אבו נ' מ.ס.מ בע"מ פד"ע ט' יח; ראו עוד דמ (י-ם) 5052/05 גבריאל הוד נ' חברת השמירה בע"מ, 26.7.06
 3. תב"ע (י-ם) לו/3-229 פלורנס אבו נ' מ.ס.מ בע"מ פד"ע ט' יח
 4. ראה לובוצקי, שם, עמ' 4; כמו כן השוו לסעש (י-ם) 24954-07-12 נעמי טולדנו קנדל נ' דה אסוסיאטיד פרס, מיום 9.9.12; ולסע (נצ') 12149-12-11 שוכרי חוג'יראת נ' שמירה ובטחון הצפון בע"מ, 23.10.14 שהובאו במאמר בקשר עם סעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים
 5. ס"ק (1) –(3) לסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963
 6. לובוצקי, שם, עמ' 5 וההפניות שם
 7. דיון לט/57-3 (ארצי) נחום בוטקובסקי נ' דב שליסר, פד"ע י 297
 8. עב (ב"ש) 2571/00 רויזנברג יעקב נ' גבעון שירותי רכב נ' שירות מרכזי לרכב בע"מ, 15.4.03
 9. סע (י-ם) 52141-08-10‏ ‏ אביעד לוי נ' מיקוד בע"מ, 30.8.12

לראש העמוד