כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני
פנסיה

משיכת כספים על ידי הקופה  בנסיבות השוללות תשלום פיצויים.

משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
6 June 2020

נפסק שאין מניעה למשיכת כספים מהקופה לזכות המעסיק בעניין עובד שסיים עבודתו  בנסיבות השוללות תשלום פיצויים.

בענייננו, עבודת המערער הסתיימה בנסיבות בהן נשללה זכאותו לפיצויי פיטורים.

חיובה של מבטחים להשיב את כספי הפיצויים הצבורים בקרן עולה על פני הדברים עם הוראות סעיף 23(א)(3) לחוק הגמל, שהוסף בתיקון 21 לחוק הגמל שנתקבל לאחר הגשת התביעה ומתן פסק הדין.

לא נטען בהליך כי על בעלי הדין חל הסדר מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים וכי קיימת מניעה בדין, בין מכוח סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים ובין מכוח מקור אחר, להורות על השבת הכספים הצבורים במרכיב הפיצויים למשיבה.

עם זאת, מתעוררת שאלה משפטית לעניין עיתוי העברת הכספים. ביום 2.2.2020 ניתן על ידי בימ”ש העליון פסק דין בשאלה עקרונית בדבר מעמדם של כספי פיצויים שנצברו לטובת חייב בקופת גמל לקצבה ואפשרות העברתם לנאמן על נכסיו. השאלה העקרונית נבחנה נוכח הוראות סעיף 85(1א) לפקודת פשיטת הרגל שאינו חל בענייננו, ומורה שלבימ”ש שיקול דעת להורות על פדיון הכספים או כל חלק מהם ובלבד שאם כספי קופת הגמל הינם למטרת קצבה, וטרם הגיע המועד לתשלומם כקצבה, לא יורה בית המשפט על העברתם לנאמן. נפסק שם כי ככלל, על כספי הפיצויים הצבורים בחסכונות הפנסיונים חל סעיף 85(1א) רישא לפקודת פשיטת הרגל המתנה את העברתם לנאמן באישור בימ”ש. מסקנה זו לא תחול על כספי פיצויים הצבורים בקרנות פנסיה ותיקות, שכן אלו כפופות לתקנון האחיד המתנה את זכאות המבוטח לקבל קצבה מהקרן בהימנעותו מלמשוך כספים כלשהם מהפנסיה.

לפיכך, על כספי פיצויים הצבורים בקרנות פנסיה ותיקות חל סעיף 85(1א) סיפא לפקודה האוסר על העברתם לנאמן כל עוד לא הגיע מועד תשלומם כקצבה. נפסק במקרה זה סוגית עיתוי העברת הכספים לא הועלתה על ידי המערער, ואין זה נכון כי ביה”ד ייכנס לנעלי המערער בשלב הערעור, לרבות בסוגית שאלת עצם סמכותו של בית הדין לקבוע את עיתוי העברת כספי הפיצויים מקרן פנסיה ותיקה למעסיק של העובד המבוטח.

מכל מקום, בביה”ד האזורי הוטלו עיקולים על נכסי המערער, אשר אפשר ויהיה בהם כדי להביא למיצוי החיובים בפסק הדין מבלי לגרום לפגיעה קשה ובלתי הפיכה בזכויותיו הפנסיונית. לפיכך, ככלל המשיבה זכאית לכספים הצבורים בקרן בין באמצעות תשלומם על ידי המערער, במישרין או במימוש נכסים, ובין על ידי מימושם בדרך של העברתם ממבטחים. עם זאת, משפסק הדין יבוצע, בעקבות אישור העיקולים, חזקה על רשם ההוצאה לפועל כי ישקול את הפגיעה הנובעת מהעברת כספי הפיצויים כל עוד לא הוגשה בקשת משיכה על ידי המערער או לא הגיע המועד לקבלת קצבה ויבחן את האפשרות למיצוי החיובים אף ללא הפגיעה הנ”ל.

ודוק, אם ינקטו כלפי המערער הליכי פשיטת רגל יחול סעיף 85(1א) סיפא לפקודת פשיטת הרגל האוסר על העברת הכספים לנאמן כל עוד לא הגיע מועד תשלומם כקצבה.

ע”ע (ארצי) 9776-10-19 שמעון שוקרון נ’ דקסל בעמ  ניתן על ידי סיגל דוידוב מוטולה, רועי פוליאק, אילן סופר, נ.צ.: ש’ זילברשטיין היפש, ד’ בן חיים; ביום  16.4.20.

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני