כניסת מנויים
ייעוץ ראשוני

מענק שנים עודפות

משה וקרט
משה וקרט, עו”ד דיני עבודה
6 June 2020

סעיף 39(ו) לחוק שירות המדינה (גימלאות), שמכוחו קמה לעובד זכאות למענק שנים עודפות בגין שנות עבודה שאינן מזכות בגמלה (מאחר שנצברה תקרת הזכאות) אינו כולל הגבלה גילאית לזכאות.

אין חולק כי חוק שירות המדינה (גמלאות) (להלן: החוק), על סעיף 39(ו) שבו, הקובע את הזכות למענק, חל על רבני ערים מכוח נוהג. משכך, השאלה היא האם סעיף 39(ו) לחוק חל עם הגבלת הגיל שעבורו משולם המענק, אם לאו.

נפסק כי נוהג זה, של תשלום המענק לרבני עיר ללא הגבלת גיל, עולה בקנה אחד הן עם העובדה שלשון סעיף 39(ו) לחוק אינה מגבילה בכל אופן שהוא את השנים שבהן יש להתחשב במסגרת המענק, והן עם תכלית המענק.

תכלית המענק היא מתן פיצוי לעובד עם פרישתו לגמלאות, בגין אותן שנות עבודה שלא הניבו לו קצבה בשל הגעתו לשיעור הקצבה המרבי. כפי שהמחוקק ידע לנקוב במסגרת הסעיף, בגיל 60 כגיל ההתחלתי שממנו עשויה לקום זכאות למענק (בהתקיים תנאים נוספים), יש להניח שאילו היה מעוניין להגביל את המענק עד גיל מסוים, היה מציין זאת במפורש, ודאי בשים לב לכך שהמילים “הכל לפי התקופה הארוכה יותר” שבדברי ההסבר, הנמצאות גם בנוסח הסעיף כיום, מלמדות שהמחוקק היה מודע לאפשרות שתהא זו תקופה ממושכת.

לפיכך, סעיף 39(ו) לחוק, שמכוחו קמה לעובד זכאות למענק שנים עודפות בגין שנות עבודה שאינן מזכות בגמלה (מאחר שנצברה תקרת הזכאות) אינו כולל בתוכו, לא במפורש ולא על דרך הפרשנות, הגבלה גילאית לזכאות.

סעיף 39(ו) לחוק הוחל על רבני עיר מכוח הנוהג, ושעה שהוא חל על רבני עיר, הזכאות לפיו משתרעת, בדיוק כמו לגבי כל עובד שעליו חל הסעיף, לפחות עד לגיל הפרישה הקבוע בדין (או המוסכם).

טענת המשיב כי הסתמך על הנוהג שלפיו המענק משולם ללא הגבלת גיל וכי הייתה לו ציפייה לקבלו במלואו ולכן המשיך לכהן בתפקיד על אף שיכול היה לפרוש קודם לכן, לא נסתרה ויש בה ממש, שכן ממילא במהלך השנים שלפני גיבוש המתווה לא יכול היה לדעת על שינוי הנוהג.

עוד נפסק כי כהונת המשיב כרב עיר הוארכה על ידי הגורם המוסמך בדין, היא מועצת הרבנות הראשית, עד גיל 80, בהתאם לתקנות בחירת רבני עיר, תשל”ה-1974. מכאן שכהונתו לאחר גיל 70 ועד גיל 80 היתה לא רק בהסכמה, אלא לפי חיקוק.

ע”ע (ארצי) 1629-05-19 מועצה דתית בית שמש נ’ שמעון ביטון ניתן על ידי אילן איטח, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: ח’ שחר, ד’ בן חיים; ביום 4.5.20.  ​

 

לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעותphone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני