מחיקת ראש עיר מן התביעה

ביה”ד הורה על מחיקת ראש מועצה מן התביעה, שכן המשיבה לא הצביעה על הוראה בחוק בית הדין לעבודה, המקנה לביה”ד לעבודה סמכות לדון בתביעתה, ואין מקום לצירוף ראש המועצה כבעל דין דרוש.

החלופות הרלוונטיות לענייננו בסעיף 24 לחוק הן: בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין נוסח חדש]” תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה.

בהתאם לפסיקה, הכלל המנחה לעניין סמכות ביה”ד לעבודה הוא כי מחד גיסא, עניינים המסורים לסמכותו הייחודית של ביה”ד לעבודה יידונו רק בביה”ד לעבודה, ומאידך גיסא, לא יידונו בביה”ד אלא עניינים אלה.

תיחום הסמכויות בין בתי הדין לעבודה לערכאות האזרחיות מבוסס על מבחן תלת שלבי: מבחן זהות הצדדים – האם מדובר בתביעה שבין עובד למעסיק; מבחן העילה – האם העילה נסובה על יחסי עבודה; העילות שעליהן נסוב כתב התביעה – ובמיוחד האם מבוססת התביעה על עילות נזיקיות שאינן בסמכות בית הדין לעבודה.

התביעה האישית כנגד ראש המועצה מעוררת קושי במסגרת מבחן זהות הצדדים, שכן ראש המועצה אינו המעסיק או חליפו. לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין לפיהם נמחק ראש רשות או ממונה כנתבע אישית מפאת העדר סמכות, ולעתים הוא צורף בהסכמתו כבעל דין דרוש. גם במקרה דנן יש קושי במצב המשפטי דהיום ליצור סמכות עניינית בין המבקש למשיבה.

דוקטרינת הרמת המסך מסירה את החיץ בין החברה המעסיקה לבעלי המניות, ובכך נוצרת זהות והתלכדות בין התאגיד המעסיק ובעל המניות, ואלה כאחד נתונים לסמכותו העניינית של ביה”ד.

ואולם, דוקטרינה זו אינה ישימה בענייננו, משמדובר ברשות ציבורית, ולא בתאגיד, ומשאף המשיבה לא טענה להתלכדות האמורה, אלא ביקשה לבסס את תביעתה על טענה לאחריות אישית; המשיבה אף לא הצביעה על עילת תביעה קונקרטית כנגד ראש המועצה.

אשר לבקשה החלופית לצירוף ראש המועצה כבעל דין דרוש, צירוף כאמור אינו מותנה בהסכמת הצדדים, אולם היא נתון שיש להתחשב בו. בהעדר הסכמת הצדדים, על המבקש להצביע על כך שנוכחותו של פלוני דרושה כדי לאפשר לביה”ד לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. במקרה זה התנגד ראש המועצה לצירופו להליך כבעל דין דרוש, ולא נמצא כי המקרה בא בגדר המקרים בהם הצירוף הכרחי לצורך הכרעה בשלמות וביעילות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. לאור כל האמור, התביעה כנגד ראש המועצה נמחקה.

ברע (ארצי) 23184-06-19 מועצה מקומית רמת חובב נ’ קרצ’מר נויה ניתן על ידי לאה גליקסמן, חני אופק גנדלר, אילן סופר, נ.צ.: ש’ כפיר, ד’ בן חיים; ביום 10.10.19.Comments are closed.

לראש העמוד