לאתר מנויים
ייעוץ ראשוני
חישוב פיצויי פיטורים
Avatar
jonydov
3 יוני 2012

שאלות ותשובות

מה דינם של כספי הפיצויים שהופקדו לזכות העובד בקופת גמל?

כספי הפיצויים שהצטברו בקופה נזקפים על חשבון כספי הפיצויים המגיעים לעובד, כך שהמעביד נדרש רק להשלים אותם לסכום הקבוע בחוק.

במידה וחל בעניינו של העובד סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים כספי הפיצויים יכול לבוא במקום מחויבותו של העובד, במלואה או חלקה, לתשלום פיצויי פיטורים.

איזה שכר נכלל בשכר הקובע לתשלום פיצויים?

הרכיבים שיובאו בחשבון שכר-עבודה לצורך חשוב פיצויים אלה הם:

 (1) שכר יסוד, כולל תוספת מחלקתית או מקצועית; (2) תוספת ותק; (3) תוספת יוקר המחיה; (4) תוספת-משפחה;  לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים כאמור, או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

מהאמור לעיל עולה, כי תוספת שכר והחזרי הוצאות אינן חלק מהשכר הקובע לתשלום פיצויים.

עם זאת, אם המעביד משלם שכר עבודה במסווה של הוצאות או תוספות, יחשבו תוספות או החזרי הוצאות אלו כחלק מן השכר הקובע לתשלום פיצויים. כן נקבע, כי תוספות או החזרי הוצאות אשר אינם מותנים בתנאי או מצב, המשולמים באופן קבוע ו/או ואינם מהווים החזר הוצאה אמיתית שהוציא העובד יחשבו כחלק מהשכר הקובע לצורך תשלום פיצויים.

היקף המשרה שלי השתנה – איך יחושבו הפיצויים המגיעים לי?

תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת: "עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושבשכרוהאחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופןיחסי למידת החלקיות של עבודתו".

לפיכך, פיצויי הפיטורים המגיעים לך יחושבו לפי שכר האחרון במכפלת היקף המשרה הממוצע שלך.

אם שכרי הופחת – איך יחושבו הפיצויים המגיעים לי?

בתקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים נקבע: "חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה".

בהתאם לכך, במסגרת חשוב הפיצויים תערך חלוקה לשתי תקופת ההעסקה, כאשר השכר הקובע בגין התקופה שעד ערב ההפחתה יחושב לפי השכר ערב ההפחתה. בעוד שלגבי התקופה שעד מועד סיום יחסי העבודה יילקח בחשבון השכר שלאחר ההפחתה.

מה הדין אם קבלת העלאת בשכר לעניין  חשוב הפיצויים?

אם מדובר בהעלאת שכר קבועה תיכלל העלאה זו בשכר הקובע לצורך חשוב פיצויים בגין כל תקופת ההעסקה.

עם זאת, אם מדובר בהעלאת שכר זמנית או תוספת שכר זמנית, יש להתעלם מהעלאה זו לצורך חשוב הפיצויים.

האמור נכון ויפה אם גם אירעה  הפחתה זמנית בשכר, ואז יש להתעלם מהפחתה זו לצורך חשוב הפיצויים.

אני מקבל שכר שעתי/יומי משתנה  כיצד יחושב שכרי הקובע לתשלום פיצויים?

יערך חשוב ממוצע של שעות עבודה שלך (אם אתה מקבל שכר שעתי), או של ימי העבודה שלך (אם אתה עובד על בסיס יומי, בשנה האחרונה להעסקתך. השכר הקובע יהיה מכפלת של ממוצע השעות, או ימי העבודה כאמור, בתעריף שקבלת עבור יום או שעת עבודה, לפי העניין.

איך מחושב מס הכנסה על פיצויי הפיטורים?

פיצויי פרישה פטורים ממס בגבולות תקרה השווה לגובה משכורת אחרונה, אך לא יותר מ- 11,950 ₪ (נכון ליולי 2012), עבור כל שנת עבודה בעדה משולמים הפיצויים.

כך למשל, אם עובד, למשל, משתכר 20,000 ₪ והוא פוטר לאחר 5 שנות עבודה, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 100,000 ₪, כאשר מתוכם 59,750 ₪ (5 שנים X 11,950ש"ח) יהיו פטורים, והשאר יחויבו במס ולא בביטוח לאומי.

במקרה שסיבת תשלום הפיצויים היא מותו של העובד, מוכפלת התקרה. במושג "פיצויי פרישה" נכללים לא רק פיצויי הפיטורים, אלא גם פיצוי נוסף שניתן לעובד עקב סיום עבודתו, כגון מענק הסתגלות ופיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו.

קיימות דרכים נוספות לצמצום שיעור המס על  מענק פרישה על ידי פריסתו, או השארתו בקופה. טוב תעשו אם תתייעצו עם איש מקצוע בנושא, במידה ועלולה להיות לכם חבות מס בגין הפיצויים המגיעים לכם.

    לייעוץ ראשוני השאירו פרטים ונחזור אליכם תוך 24 שעות
      phone חייגו עכשיו login כניסת מנויים envelope ייעוץ ראשוני